НЕРІВНІСТЬ СЕРЕД МІСЬКИХ ДІТЕЙ

  • Юрій Когатько Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-3392-9783
  • Світлана Полякова Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-9866-7588
Ключові слова: нерівність, бідність, міські сім’ї з дітьми, соціальне відчуження

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням виявлення і дослідження особливостей нерівності міських сімей з дітьми, зокрема як монетарних, так і немонетарних аспектів. Проаналізовано бідність та фінансові можливості міських родин з дітьми, порівняно з аналогічними сім’ями в сільській місцевості. Показано, що в міських сім’ях з дітьми краща ситуація з бідністю, проте для дітей міст більш характерна немонетарна бідність і соціальне відчуження, які набувають проявів, що важко оцінити доступними статистичними даними. Визначено, що у великих містах найдужче загострюється питання наявності ресурсів у родин з дітьми, так як сучасне міське життя вимагає значних вкладень в дітей. Показано, що для дітей міст характерна підвищена небезпека потрапляння в несприятливу життєву ситуацію, так як в містах більша скупченість населення, і дітям частіше доводиться стикатися з соціальними хворобами і деструктивними субкультурами, які не завжди досягають сільської місцевості.

Посилання

Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Київ : КНЕУ, 2008.

Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2015.01.011

Zikhali, P.A (2015). Multidimensional poverty index for Gauteng province, South Africa: evidence from Quality of Life Survey data. Social Indicators Research. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-015-1176-2

Lugo, А.М., Battiston, D., Cruces, G. (2013). Social Indicators Research Income and Beyond: Multidimensional Poverty in Six Latin American Countries

Когатько Ю.Л. Бідність сільських дітей в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 2. С. 89-102. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020.02.089

Сервіс електронного запису до дитячого садочку Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації (2019). Київська міська державна адміністрація. URL: https://osvita.kyivcity.gov.ua/#/?_k=fojvu3.

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2018 році. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/03/zb_snsz2018pdf.pdf.

65% дитячих дворових та спортивних майданчиків у аварійному стані. Телеканал «ІРТ-Полтава». URL: https://irt.pl.ua/video/11597.

Як домогтися встановлення дитячого майданчика у дворі. (н.д.). URL: http://pobudova.in.ua/%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC.html.

Ісаєнко Д. Двір без машин: як уникнути хаотичного паркування біля багатоповерхівок. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2889593-dvir-bez-masin-ak-uniknuti-haoticnogo-parkuvanna-bila-bagatopoverhivok.html.

Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2018 році. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_sddotp2019pdf.zip.

Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2019 році. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_sddotp2019pdf.zip.

Статистична звітність патрульної поліції про дорожньо-транспортні пригоди. Патрульна поліція України. URL: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/.

Паращевін М.А. Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1994-2018 років. Інститут соціології НАН України. URL: http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/dodatki2018.pdf.

Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С. Житлові умови населення: чинники, сучасний стан і політика регулювання. Київ : ІДСД імені М.В. Птухи НАНУ, 2020. URL: https://idss.org.ua/arhiv/living_conditions.pdf

Когатько Ю.Л. (2019). Поліпшення житлових умов населення України: оцінка, потреби. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 4. C. 86–102. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.04.086.

Шишкін В.С. Демографічні фактори житлових умов населення. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1. С. 152–165. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.152

Libanova E.M. (2008) Bidnist naselennia Ukrainy: metodolohiia, metodyka ta praktyka analizu [Poverty of the Ukrainian population: methodology, methodology and practice of analysis]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Cherenko L.M. (2015) Novi formy bidnosti v Ukraini: osnovni proiavy ta otsinka [New forms of poverty in Ukraine: main manifestations and evaluation]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and the social economy, 1, 11–21. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2015.01.011 (in Ukrainian)

Zikhali P., Mushongera D., Ngwenya P. (2015) Social Indicators Research. A multidimensional poverty index for Gauteng province, South Africa: evidence from Quality of Life Survey data, 277–303. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-015-1176-2 (in English)

Lugo А.М., Battiston D., Cruces G. et al. (2013) Social Indicators Research. Income and Beyond: Multidimensional Poverty in Six Latin American Countries. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI). (in English)

Kohatko Yu.L. (2020) Bidnist silskykh ditei v Ukraini [Poverty of rural children in Ukraine]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and the social economy, 2, 89–102. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020.02.089 (in Ukrainian)

Servis elektronnoho zapysu do dytiachoho sadochku Departamentu osvity i nauky Kyivskoi miskoi derzhavnoi administratsii [E-Writing Service to the Children's Garden of the Department of Education and Science of the Kyiv City State Administration] (2019). Retrieved from: https://osvita.kyivcity.gov.ua/#/?_k=fojvu3 (in Ukrainian)

Samootsinka naselenniam stanu zdorovia ta rivnia dostupnosti okremykh vydiv medychnoi dopomohy u 2018 rotsi [Self-esteem of the health status and level of availability of certain types of medical care in 2018] (2019). Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/03/zb_snsz2018pdf.pdf (in Ukrainian)

65% dytiachykh dvorovykh ta sportyvnykh maidanchykiv u avariinomu stani [65% of children's courtyard and sports grounds in an emergency state] (2019). Retrieved from: https://irt.pl.ua/video/11597 (in Ukrainian)

Yak domohtysia vstanovlennia dytiachoho maidanchyka u dvori [How to achieve the installation of a playground in the yard]. Retrieved from: http://pobudova.in.ua/%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC.html (in Ukrainian)

Isaienko D. (2020) Dvir bez mashyn: yak unyknuty khaotychnoho parkuvannia bilia bahatopoverkhivok [Yard without cars: How to avoid chaotic parking near multi-storey]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubricculture/2889593-dvir-bez-masin-ak-uniknuti-haoticnogo-parkuvanna-bila-bagatopoverhivok.html (in Ukrainian)

Samootsinka domohospodarstvamy dostupnosti okremykh tovariv ta posluh u 2018 rotsi [Self-assessment of households of availability of individual goods and services in 2018] (2019). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_sddotp2018pdf.zip (in Ukrainian)

Samootsinka domohospodarstvamy dostupnosti okremykh tovariv ta posluh u 2019 rotsi [Self-assessment of households of availability of individual goods and services in 2019] (2020). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_sddotp2019pdf.zip (in Ukrainian)

Statystychna zvitnist patrulnoi politsii pro dorozhno-transportni pryhody [Statistical reporting of patrol police about road adventures] (2019). Retrieved from: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ (in Ukrainian)

Parashchevin M.A. (2018) Rezultaty natsionalnykh shchorichnykh monitorynhovykh opytuvan 1994–2018 rokiv [Results of national annual monitoring surveys 1994–2018]. Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. Retrieved from: http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/dodatki2018.pdf (in Ukrainian)

Cherenko L.M., Poliakova S.V., Shyshkin V.S. (2020) Zhytlovi umovy naselennia: chynnyky, suchasnyi stan i polityka rehuliuvannia [Liling Conditions: Factors, Modern Status and Regulatory Policy]. Кyiv: IDSD imeni M.V. Ptukhy NANU. Retrieved from: https://idss.org.ua/arhiv/living_conditions.pdf (in Ukrainian)

Kohatko Yu.L. (2019) Polipshennia zhytlovykh umov naselennia Ukrainy: otsinka, potreby [Improvement of housing conditions of Ukraine: assessment, needs]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and the social economy, 4, 86–102. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.04.086 (in Ukrainian)

Shyshkin V.S. (2019) Demohrafichni faktory zhytlovykh umov naselennia [Demographic factors of housing conditions of the population]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and the social economy, 1, 152–165. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.152 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Когатько, Ю., & Полякова, С. (2021). НЕРІВНІСТЬ СЕРЕД МІСЬКИХ ДІТЕЙ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-9
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають