ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВНУТРІШНІМИ ВЕКТОРАМИ

Ключові слова: соціальна відповідальність, менеджмент соціальної відповідальності, внутрішні вектори у системі корпоративної культури

Анотація

Оцінка стану менеджменту соціальної відповідальності є першим етапом аналізування цього процесу з метою виявлення проблем. У статті окреслено основні засади оцінювання менеджменту соціальної відповідальності за внутрішніми векторами. З метою виконання цього завдання використано опитування органів виконавчої влади України щодо соціально орієнтованого бізнесу та експертне оцінювання. Сформовано методичні засади оцінки стану менеджменту соціальної відповідальності на мікро рівні. Згідно результатів експертного оцінювання ідентифіковано групи підприємств з задовільним, добрим та відмінним станом соціальної відповідальності. Встановлено вагу внутрішніх векторів у процесі соціальної відповідальності. Виявлено основні проблеми процесу оцінювання з точки зору управлінського персоналу підприємства.

Посилання

Березіна О.Ю. Кількісна оцінка соціальної відповідальності корпорацій. Вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1(32). С. 97–101.

Буян О.А. Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2012. № 6 (2). С. 159–165.

Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? Києво-Могилянська Бізнес-Студія. № 10. 2005. URL: www.Management.com.ua/com/cm037 (дата звернення: 11.11.2020).

Ворона О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 30. С. 127–133.

Інформаційно аналітичний портал «Ресурси для малого і середнього бізнесу». URL: https://www.uaassets.com.ua (дата звернення: 29.11.2020).

Матеріали сайту «Благодійна організація "Благодійний фонд «МХП-Громаді"». URL: https://www.facebook.com/MHPgromadi (дата звернення: 29.11.2020).

Офіційний сайт АО «Сумский завод «Насосэнергомаш». URL: https://www.nempump.com (дата звернення: 27.12.2020).

Офіційний сайт Групи Бель. URL: https://bel-ukraine.com (дата звернення 13.11.2020).

Офіційний сайт Корпоративний реєстр. Глобальні ресурси з КСВ. URL: https://corporateregister.com/ (дата звернення: 06.08.2020).

Прогнімак О.Д., Іщенко О.Ю., Касперович О.Ю. Формування соціальної відповідальності бізнесу: взаємодія з місцевими спільнотами та владою. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Usoc/2006_5/94-105.pdf (дата звернення: 17.11.2020).

Євтушенко В.А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 46 (1019). С. 53–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitp_2013_46_8. (дата звернення: 06.08.2020).

Berezina, O.Yu. (2012). Kilʹkisna otsinka sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti korporatsiy [Quantitative assessment of social responsibility of corporations]. Visnyk Ukrayinsʹkoyi akademiyi bankivsʹkoyi spravy – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking. 1(32). 97–101. (in Ukrainian)

Buyan, O.A. (2012). Pidkhody do otsinky efektyvnosti korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti pidpryyemstv v Ukrayini [Approaches to assessing the effectiveness of corporate social responsibility of enterprises in Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu. Seriya «Ekonomika» – Bulletin of Dnipropetrovsk University. Economics Series. 6 (2). 159–165 (in Ukrainian)

Vorobey, V. (2005). Korporatyvna sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ chy vyhoda? [Corporate social responsibility or benefit?]. Kyyevo-Mohylyansʹka Biznes-Studiya – Kyiv-Mohyla Business Studio. 10. Retrieved from: www.Management.com.ua/com/cm037 (in Ukrainian)

Vorona, O.V. (2010). Metodychni pidkhody do otsinky rivnya sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti [Methodical approaches to assessing the level of social responsibility]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry. 30. 127–133 (in Ukrainian)

Informatsiyno analitychnyy portal «Resursy dlya maloho i serednʹoho biznesu» [Information and analytical portal "Resources for small and medium business"]. Retrieved from: https://www.uaassets.com.ua (in Ukrainian)

Materialy saytu «Blahodiyna orhanizatsiya "Blahodiynyy fond «MKHP-Hromadi»» [Materials of the site "Charitable organization" Charitable Foundation "MHP-Community"»]. Retrieved from: https://www.facebook.com/MHPgromadi (in Ukrainian)

Ofitsiynyy sayt AO «Sumskyy zavod «Nasosénerhomash» [Official site of JSC "Sumy plant" Nasosenergomash"]. Retrieved from: https://www.nempump.com (in Ukrainian)

Ofitsiynyy sayt Hrupy Belʹ [Official site of the Belle Group]. Retrieved from: https://bel-ukraine.com (in Ukrainian)

Ofitsiynyy sayt Korporatyvnyy reyestr. Hlobalʹni resursy z KSV [Official site Corporate Register. Global resources on CSR]. Retrieved from: https://corporateregister.com/ (in Ukrainian)

Prohnimak, O.D., Ishchenko, O.YU. & Kasperovych, O.YU. Formuvannya sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti biznesu: vzayemodiya z mistsevymy spilʹnotamy ta vladoyu [Formation of social responsibility of business: interaction with local communities and authorities]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Usoc/2006_5/94-105.pdf (in Ukrainian)

Yevtushenko, V.A. (2013). Otsinka korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti: metody, obyekty, pokaznyky [Assessment of corporate social responsibility: methods, objects, indicators]. Visnyk NTU «KHPI» – Bulletin of NTU "KhPI". 46 (1019). 53–63. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitp_2013_46_8 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 314
Завантажень PDF: 229
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Надейко, М. (2020). ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВНУТРІШНІМИ ВЕКТОРАМИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ