ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК

Ключові слова: агропромислове виробництво, інноваційний процес, інноваційна діяльність, тваринництво, управління

Анотація

Стаття присвячена розкриттю теоретичних підходів до сутності інноваційної діяльності підприємства, детально обґрунтовано завдання управління інноваціями та оцінені особливості його здійснення в агропромисловому виробництві. Також в роботі досліджено варіанти використання досягнень науки і науково-технічного прогресу на підприємствах АПК та зосереджено увагу на впровадженні інновацій в тваринництві, зокрема запропоновано шляхи удосконалення управління інноваційними процесами в підприємствах, які працюють в цій сфері. Практична цінність роботи полягає у тому, що на основі розрахованих рівня інтенсивності, результату та економічної ефективності інтенсифікації виробництва свинини та молока в аграрному підприємстві були визначені напрямки підвищення рентабельності продукції тваринництва та обґрунтовані шляхи раціоналізації виробництва.

Посилання

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 36. Відомості Верховної ради України. 2002. № 36. 266 с.

Готра В.В. Еволюція наукових поглядів на сутність поняття «інновація» та її особливості в агропромисловому комплексі. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка. 2014. №3. С. 73–75.

Гунин В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Москва : ИНФРА–М, 2000. 272 с.

Саранчук Г.М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності. Інноваційна економіка. 2010. № 1. С. 26–32.

Стадник В.В. Інноваційний менеджмент. Київ : Академвидав, 2006. 464 с.

Янковська О.І. Інноваційний процес у сільському господарстві. Наука і економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 2009. № 4 (16), Т. 2. С. 54–58.

Янковська О.І. Особливості інновацій в сільському господарстві. Економіка. Управління. Інновації. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_54

Zakon Ukrainy (2002) Pro innovatsiinu diialnist vid 4 lypnia 2002 r. no 36. Vidomosti verkhovnoi rady Ukrainy, p. 266.

Hotra V.V. (2014) Evoliutsiia naukovykh pohliadiv na sutnist poniattia «innovatsiia» ta yii osoblyvosti v ahropromyslovomu kompleksi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser.: Ekonomika, no 3, pp. 73–75.

Hunyn V. N. (2000) Upravlenye ynnovatsyiamy: 17-modulnaia prohramma dlia menedzherov «Upravlenye razvytyem orhanyzatsyy». Moskva: YNFRA–M., p. 272.

Saranchuk H.M. (2010) Innovatsiinyi rozvytok silskoho hospodarstva yak osnova pidvyshchennia yoho konkurentospromozhnosti. Innovatsiina ekonomika, no 1, pp. 26–32.

Stadnyk V.V. (2006) Innovatsiinyi menedzhment. Kyiv: Akademvydav, p. 464.

Iankovska O.I. (2009) Innovatsiinyi protses u silskomu hospodarstvi. Nauka i ekonomika: naukovo-teoretychnyi zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu, no 4 (16), T. 2. pp. 54–58.

Iankovska O.I. (2010) Osoblyvosti innovatsii v silskomu hospodarstvi. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, no 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_54

Переглядів статті: 350
Завантажень PDF: 323
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Махортов, Ю., & Набієва, Д. (2020). ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-26
Розділ
ЕКОНОМІКА