СКЛАДСЬКІ ПОСЛУГИ І КРОС-ДОКІНГ

Ключові слова: складські послуги, ланцюг поставок, крос-докінг, WMS-система, логістичний провайдер

Анотація

У статті розкрито основні тенденції розвитку складських послуг в умовах сьогодення, при цьому підкреслено актуальність використання крос-докінгу як одного із ключових елементів оптимізації ланцюга поставок за рахунок зниження витрат на оренду складів, утримання приміщення для зберігання з мінімальним залученням персоналу та зниженням термінів поставок продукції. Розкрито сутність поняття «крос-докінгу», окреслено основні елементи його використання, представлено види та методи організації, наведено специфічне планування та обладнання складів з крос-докінгом, розкрито характеристику його модифікації, наведено позитивні сторони застосування. На основі проведеного моніторингу структури послуг крос-докінгу основних гравців закордонного та вітчизняного ринку, підкреслено, що при вдалому використанні елементів крос-докінгу компанії спроможні знизити вартість своєї продукції через скорочення складських витрат та утримати лідерські позиції на ринку.

Посилання

Пензев В. Технология крос-докинга (часть 1). Журнал практической логистики. 2018. № 4. URL: http://www.sitmag.ru/article/17297-tehnologii-kross-dokinga-ch-1

Крос-докінг: що за послуга, кому й навіщо вона потрібна? URL: https://wareteka.com.ua/uk/blog/shcho-take-kros-doking/

Сумец А.М. Кросс-докинг – эффективная технология в логистике складирования. Логистика: проблеми и решения. 2018. № 1(74). С. 30–33.

Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Logistical Management / пер. с англ. Москва : Олимп-бизнес, 2013. 640 с.

Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / под общ. ред. B.C. Лукинского. СПб. : Питер. 2004. 316 с.

Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок / пер. с англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 2012. 798 с.

Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / под ред. Дж. Гатторны; ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс; пер. с 5-го англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 2010. 670 с.

Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.

Куницька О.М., Гужевська Л.А. Теоретичні основи кросс-докінгу як технології роботи складу. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. 2011. № 82. С. 82–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adidb_2011_82_15

Крос-докінг для бізнесу. URL: https://wareteka.com.ua/uk/posluga-kros-dokingu/

Пензев В. Технология крос-докинга (часть 2). Журнал практической логистики. 2018. № 5. URL: http://www.sitmag.ru/article/17371-tehnologii-kross-dokinga-ch-2

Бабков О. Кросс-докинг: что это такое в логистике технологии, схемы и виды cross docking. URL: https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/kross-doking-chto-eto-takoe-v-logistike-tekhnologii-skhemy-i-vidy-cross-docking/

John J. Bartholdi III, Kevin R. Gue. The Best Shape for a Crossdock. TRANSPORTATION SCIENCE. May 2004. Vol. 38. No. 2 pp.235–244. URL: http://www2.isye.gatech.edu/~jjb/papers/crossdock-shape.pdf

Five Advantages of Cross Docking. URL: http://flatbedtruck.services/cross-docking/advantages-cross-docking/

Що таке фулфілмент та чому він потрібен компаніям? URL: https://wareteka.com.ua/uk/blog/viznachennya-i-vikoristannya-fulfilmentu/

Walmart. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Walmart

Wal-Mart: Cross Docking and Supply Chain Success URL: http://flatbedtruck.services/cross-docking/advantages-cross-docking/

Рабен Україна – Raben Group. URL: https://ukraine.raben-group.com/

Москвітіна Т. Логістичні рішення на ринку швидкопсувних товарів. Товари і ринки. 2012. № 1. С. 15–23.

Penzev V. (2018) Tekhnolohyia kros-dokynha [Cross-docking technology] (part 1). Zhurnal praktycheskoi lohystyky, no 4. Retrieved from: http://www.sitmag.ru/article/17297-tehnologii-kross-dokinga-ch-1 (in Russian)

Kros-dokinh: shcho za posluha, komu y navishcho vona potribna [Cross-docking: what kind of service, who needs it and why?]. Retrieved from: https://wareteka.com.ua/uk/blog/shcho-take-kros-doking/ (in Ukrainian)

Sumets A. (2018) Kross-doking – effektivnaya tehnologiya v logistike skladirovaniya [Cross-docking is an efficient technology in warehousing logistics] Logistika: problemy i resheniya, 1(74), 30–33 (in Russian)

Bawersox D., Closs D., Cooper B. (2013) Supply Chain Logistics Management: 4-th edition. London: Mc Graw Hill.

Christopher M. (2004) Logistika i upravleniie cepochkami postavok [Logistics and Supply Chain Management]. Sankt-Petersburg: Piter. (in Russian)

Lysons K., Farrington B. (2012) Upravlenye zakupochnoi deiatelnostiu y tsepiu postavok [Purchasing and Supply Chain Management]. Moskow: INFRA-M. (in Russian)

Upravlenie tsepiami postavok: Spravochnik izdatelstva Gower [Supply Chain Management: A Publishing Directory] (2010). In J. Gattorna, R. Ogulin, M. Reynolds (Eds.). Moskow: INFRA-M. (in Russian)

Krykavsyy Y., Pokhylchenko O., Fertsch M. (2017). Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv: PH of LPNU (in Ukrainian)

Kunytska O., Huzhevska L. (2011) Teoretychni osnovy kross-dokinhu yak tekhnolohii roboty skladu [Theoretical foundations of cross-docking yak robotic warehouse technology]. Avtomobilni dorohy i dorozhnie budivnytstvo, 82, 82–87. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adidb_2011_82_15 (in Ukrainian)

Kros-dokinh dlia biznesu [Cross-docking for business]. Retrieved from: https://wareteka.com.ua/uk/posluga-kros-dokingu/ (in Ukrainian)

Penzev V. (2021) Tekhnolohyia kros-dokynha [Cross-docking technology] (part 2). Zhurnal praktycheskoi lohystyky. no 5. Retrieved from: http://www.sitmag.ru/article/17371-tehnologii-kross-dokinga-ch-2 (in Russian)

Babkov O. Kross-doking chto eto takoe v logistike tekhnologii skhemy i vidy cross docking [Cross-docking: what is it in logistics technologies, schemes and types]. Retrieved from: https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/kross-doking-chto-eto-takoe-v-logistike-tekhnologii-skhemy-i-vidy-cross-docking/ (in Russian)

John J. Bartholdi III, Kevin R. Gue. (2004) The Best Shape for a Crossdock. Transportation Science, 38(2), 235–244. Retrieved from: http://www2.isye.gatech.edu/~jjb/papers/crossdock-shape.pdf.

Five Advantages of Cross Docking. Retrieved from: http://flatbedtruck.services/cross-docking/advantages-cross-docking/.

Shcho take fulfilment ta chomu vin potriben kompaniiam? [What is fulfilment and why companies need it?]. Retrieved from: https://wareteka.com.ua/uk/blog/ viznachennya-i-vikoristannya-fulfilmentu/ (in Ukrainian)

Walmart. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Walmart.

Wal-Mart: Cross Docking and Supply Chain Success. Retrieved from: http://flatbedtruck.services/cross-docking/advantages-cross-docking/.

Raben Group. Retrieved from: https://ukraine.raben-group.com/ (in Ukrainian)

Moskvitina T. (2012) Lohistychni rishennia na rynku shvydkopsuvnykh tovariv [Logistics solutions in the market of perishable goods]. Tovary i rynky, 1, 15–23. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Гірна, О., Глинський, Н., & Кобилюх, О. (2021). СКЛАДСЬКІ ПОСЛУГИ І КРОС-ДОКІНГ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-47
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ