СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Ключові слова: моніторинг, земельні відносини, моніторинг земельних відносин, база даних, автоматизована система моніторингу земельних відносин

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості становлення системи моніторингу земельних відносин в Україні. З’ясовано мету, завдання та принципи моніторингу земельних відносин. Виокремлено основні показники моніторингу земельних відносин. Охарактеризовано етапи становлення моніторингу земельних відносин в Україні. Охарактеризовано напрями впровадження етапів моніторингу земельних відносин. Вказано, яку інформацію користувачі можуть замовити через веб-сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Проаналізовано узагальнені дані щодо землекористування. Обґрунтовано, що запровадження публічного доступу до відомостей про земельні відносини сприяє своєчасному поданню інформації, уникненню помилок і дублювання, вдосконаленню методики проведення моніторингу, та зумовлює створення та функціонування ефективної національної системи моніторингу земельних відносин.

Посилання

Автоматична система моніторингу відстежуватиме стан земельних відносин. URL: https://zemliak.com/news/181-avtomatichna-sistema-monitoringu-vidstezhuvatime-stan-zemelnih-vidnosin

Бутенко Є.В., Кононюк А.В. Моніторинг земельних відносин в Україні : стан і перспективи розвитку. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2020. № 1. С. 118–125.

Висоцький Т. Наша мета – внесення кожної земельної ділянки до Державного земельного кадастру. URL: http://zemvisnuk.com.ua/page/news1

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/

Держгеокадастр підбив підсумки 100 днів після відкриття ринку земель. URL: http://zemvisnuk.com.ua/page/news1

Держгеокадастр підбив підсумки року: децентралізація, аукціони, проведення НГО. URL: https://www.growhow.in.ua/derzhheokadastr-pidbyv-pidsumky-roku-detsentralizatsiia-auktsiony-provedennia-nho/

З 1 вересня розпочнеться пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин. UR : https://www.auc.org.ua/novyna/z-1-veresnya-rozpochnetsya-pilotnyy-proekt-shchodo-provedennya-monitoryngu-zemelnyh-vidnosyn

Інформація про основні етапи та стан розроблення Моніторингу земельних відносин. URL: https://agroelita.info/informatsiia-pro-osnovni-etapy-ta-stan-rozroblennia-monitorynhu-zemelnykh-vidnosyn/

Колесников В. Передача сільськогосподарських земель до комунальної власності ОТГ. URL : https://blog.liga.net/user/vkolesnikov/article/37396

Кулинич П.Ф. Моніторинг земельних відносин в системі правового моніторингу : поняття, становлення, перспективи. Альманах права. 2019. № 10. С. 50–56.

На сайті Держгеокадастру розпочав роботу портал з моніторингу земель. URL: https://agropolit.com/news/21102-na-sayti-derjgeokadastru-rozpochav-robotu-portal-z-monitoringu-zemel

Оверковська Т.К. Моніторинг земель України : правові аспекти. Юридичний вісник. 2015. № 1 (34). С. 125–128.

Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель : навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2007. 222 c.

Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 60-р. (втратило чинність). URL: https://ips.ligazakon.net/document/KR180060?an=2

Порядок реалізації пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 639. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-2017

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин : Закон України від 28.04.2021 р. № 1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20

Проєкт «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні». URL: http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/about/

Публічна кадастрова карта України. URL : https://map.land.gov.ua/?cc=3560935.1426641466,5935009.681506754&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all

Смирнова С.М., Смирнов В.М., Мась А.Ю., Борисова А.В. Сучасний стан і перспективи розвитку моніторингу земельних відносин. Інвестиції : практика та досвід. 2021. № 4. С. 62–66.

Статистичний щорічник «Моніторинг земельних відносин в Україні : 2016–2017». URL: http://kse.org.ua/download. php?downloadid=1081

Тишковець В.В., Опара В.М. Сучасні проблеми моніторингу земель в Україні. Харків : ХНАУ імені В.В. Докучаєва, 2009. С. 126–134.

Dankevych Y., Dankevych, V., Chaikin O. Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2017, No. 65. P. 259–271.

Avtomatychna systema monitoryngu vidstezhuvatyme stan zemelnyx vidnosyn [The automatic monitoring system will monitor the state of land relations]. Retrieved from: https://zemliak.com/news/181-avtomatichna-sistema-monitoringu-vidstezhuvatime-stan-zemelnih-vidnosin (in Ukrainian)

Butenko, Ye.V. & Kononyukm, A.V. (2020) Monitoryng zemelnyx vidnosyn v Ukrayini : stan i perspektyvy rozvytku [Monitoring of land relations in Ukraine: state and prospects of development]. Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel, 1, 118–125. (in Ukrainian)

Vysoczkyj, T. Nasha meta – vnesennya kozhnoyi zemelnoyi dilyanky do Derzhavnogo zemelnogo kadastru [Our goal is to include each land plot in the State Land Cadastre]. Retrieved from: http://zemvisnuk.com.ua/page/news1

Derzhavna sluzhba Ukrayiny z pytan geodeziyi, kartografiyi ta kadastru [State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre]. Retrieved from: https://land.gov.ua/ (in Ukrainian)

Derzhgeokadastr pidbyv pidsumky 100 dniv pislya vidkryttya rynku zemel [The State Geocadastre summed up the results 100 days after the opening of the land market]. Retrieved from: http://zemvisnuk.com.ua/page/news1 (in Ukrainian)

Derzhgeokadastr pidbyv pidsumky roku: decentralizaciya, aukciony, provedennya NGO [he State Geocadastre summed up the results of the year: decentralization, auctions, NGO]. Retrieved from: https://www.growhow.in.ua/derzhheokadastr-pidbyv-pidsumky-roku-detsentralizatsiia-auktsiony-provedennia-nho/ (in Ukrainian)

Z 1 veresnya rozpochnetsya pilotnyj proekt shhodo provedennya monitoryngu zemelnyx vidnosyn [A pilot project on monitoring land relations will start on September 1]. Retrieved from: https://www.auc.org.ua/novyna/z-1-veresnya-rozpochnetsya-pilotnyy-proekt-shchodo-provedennya-monitoryngu-zemelnyh-vidnosyn (in Ukrainian)

Informaciya pro osnovni etapy ta stan rozroblennya Monitoryngu zemelnyx vidnosyn [Information on the main stages and state of development of Land Relations Monitoring]. Retrieved from: https://agroelita.info/informatsiia-pro-osnovni-etapy-ta-stan-rozroblennia-monitorynhu-zemelnykh-vidnosyn/ (in Ukrainian)

Kolesnykov, V. Peredacha silskogospodarskyx zemel do komunalnoyi vlasnosti OTG [Transfer of agricultural lands to OTG communal ownership]. Retrieved from: https://blog.liga.net/user/vkolesnikov/article/37396 (in Ukrainian)

Kulynych, P.F. (2019) Monitoryng zemelnyx vidnosyn v systemi pravovogo monitoryngu : ponyattya, stanovlennya, perspektyvy [Monitoring of land relations in the system of legal monitoring: concepts, formation, prospects]. Almanax prava, 10, 50–56. (in Ukrainian)

Na sajti Derzhgeokadastru rozpochav robotu portal z monitoryngu zemel [A land monitoring portal has been launched on the website of the State Geocadastre]. Retrieved from: https://agropolit.com/news/21102-na-sayti-derjgeokadastru-rozpochav-robotu-portal-z-monitoringu-zemel (in Ukrainian)

Overkovska, T.K. (2015) Monitoryng zemel Ukrayiny: pravovi aspekty [Monitoring of lands of Ukraine: legal aspects]. Yurydychnyj visnyk, 1 (34), 125–128. (in Ukrainian)

Panas, R.M. (2007) Osnovy monitoryngu ta prognozuvannya vykorystannya zemel: navch. posibnyk [Fundamentals of land use monitoring and forecasting: textbook]. Lviv: Novyj Svit-2000, 222 s. (in Ukrainian)

Pytannya peredachi zemelnyx dilyanok silskogospodarskogo pryznachennya derzhavnoyi vlasnosti u komunalnu vlasnist obyednanyx terytorialnyx gromad [Issues of transfer of state-owned agricultural land plots to communal ownership of united territorial communities]: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 31.01.2018 № 60-r. (vtratylo chynnist`). Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/KR180060?an=2 (in Ukrainian)

Poryadok realizaciyi pilotnogo proektu shhodo provedennya monitoryngu zemelnyx vidnosyn [Procedure for implementing a pilot project to monitor land relations] : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23.08.2017 № 639. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-2017 (in Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do deyakyx zakonodavchyx aktiv Ukrayiny shhodo vdoskonalennya systemy upravlinnya ta deregulyaciyi u sferi zemelnyx vidnosyn [On amendments to some legislative acts of Ukraine to improve the system of management and deregulation in the field of land relations] : Zakon Ukrayiny vid 28.04.2021 № 1423-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20 (in Ukrainian)

Proiekt «Pidtrymka reform u silskomu hospodarstvi ta zemelnykh vidnosynakh v Ukraini» [Project "Support to reforms in agriculture and land relations in Ukraine"]. Retrieved from: http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/about/ (in Ukrainian)

Publichna kadastrova karta Ukrayiny [Public cadastral map of Ukraine]. Retrieved from: https://map.land.gov.ua/?cc=3560935.1426641466,5935009.681506754&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all (in Ukrainian)

Smyrnova, S.M., Smyrnov, V.M., Mas, A.Yu. & Borysova, A.V. (2021) Suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku monitoryngu zemelnyx vidnosyn [Current state and prospects of development of land relations monitoring]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, 4, 62–66. (in Ukrainian)

Statystychnyj shhorichnyk «Monitoryng zemelnyx vidnosyn v Ukrayini : 2016–2017» [Earth visibility monitoring in Ukraine : 2016–2017]. Retrieved from: http://kse.org.ua/download.php?downloadid=1081 (in Ukrainian)

Tyshkovecz, V.V. & Opara, V.M. (2009) Suchasni problemy monitoryngu zemel` v Ukrayini [Modern problems of land monitoring in Ukraine]. Kharkiv: XNAU imeni V.V. Dokuchayeva. S. 126–134. (in Ukrainian)

Dankevych, Y., Dankevych, V. & Chaikin, O. (2017). Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun, 65, 259–271.

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Гарбар, Ж., Михальчишина, Л., & Гарбар, В. (2021). СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-46
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ