ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

  • Тетяна Яковець Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-3746-4821
Ключові слова: податкове навантаження, податок на додану вартість, податок на прибуток, податок на виведений капітал

Анотація

Стаття присвячена проблемам податкового навантаження в Україні та пошуку шляхів його адекватної оптимізації. В сучасних умовах кризових економічних явищ постає гостра необхідність застосування заходів підтримки господарюючих суб’єктів. Одним із діючих інструментів є оподаткування. Метою представленого дослідження є пошук законодавчих напрямків оптимізації податкового навантаження, як пріоритет держави в контексті сприяння розвитку економічних суб’єктів. Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до вивчення нинішнього стану оподаткування вітчизняних та міжнародних суб’єктів економіки та з використанням методів пізнання: дедукції та абстрактно-логічного пізнання – для визначення змісту податку на додану вартість й податку на прибуток; абстрагування і конкретизації – для окреслення напрямків оптимізації податкового навантаження; групування, порівняння, узагальнення в процесі формування результатів дослідження. Проаналізовано існуючі спроби законодавчого реформування справляння податку на додану вартість та податку на прибуток, як основних фіскальних елементів впливу на діяльність суб’єктів господарювання. Запропоновано напрями вдосконалення механізму справляння ПДВ й визначено, що поступове зниження ставки щорічно на 1 пункт призведе протягом 2021–2025 рр. до прямих втрат податкових надходжень до бюджету з ПДВ. Досліджено світові тенденції оптимізації податкового навантаження. Окреслено сутність податку на прибуток, що полягає в оподаткуванні чистого надходження ресурсів до підприємства, що спричиняє зростання його капіталу та визначено основні його недоліки. Проаналізовано основні відмінності між податком на прибуток та податком на виведений капітал й наслідки впровадження його в Україні. Наведені рекомендації підвищують потенційні можливості застосування світових тенденцій в процесі зменшення податкового тиску на вітчизняні підприємства. Адекватна світовим вимогам система оподаткування, також дасть змогу підвищити рівень інвестицій в економіку України. Поліпшення свого становища Україні необхідно поступово знижувати податкове навантаження, використовуючи досвід зарубіжних країн.

Посилання

Novoselska L.I. (2013) Metody otsiniuvannia rivnia podatkovoho navantazhennia na pidpryiemstva [Methods for assessing the level of tax burden on enterprises]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23, 25–26. (in Ukrainian)

Oryshchyn T.M. (2019) Optymizatsiia podatkovoho navantazhennia pidpryiemstva: teoretychnyi ta metodychnyi aspekty [Optimization of the tax burden of the enterprise: theoretical and methodological aspects]. Economy and state. 4, 58–62. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. Verkhovna Rada Ukrainy [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755-VI. Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do statti 193 Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo zmenshennia rozmiru stavky podatku na dodanu vartist. Verkhovna Rada Ukrainy [Draft Law on Amendments to Article 193 of the Tax Code of Ukraine to Reduce the Value Added Tax Rate]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68008 (in Ukrainian)

Mitusov P., Osmiatchenko V. (2018) Optymizatsiia opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv v Ukraini z urakhuvanniam zarubizhnoho dosvidu [Optimization of corporate income taxation in Ukraine taking into account foreign experience]. Scientific works of UDFS, 234–241.

Podatok na vyvedenyi kapital: varto chy ni? [Tax on withdrawn capital: is it worth it or not?] (2020). Economic truth. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/11/6/642318/

Kutsenko M. (2015) Shliakhy optymizatsii podatkovoho navantazhennia v Ukraina v konteksti ekonomichnykh reform [Ways to optimize the tax burden in Ukraine in the context of economic reforms]. Bulletin of Lviv University. Economic Series, 52, 278–282.

Новосельська Л.І. Методи оцінювання рівня податкового навантаження на підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23. С. 25.

Орищин Т.М. Оптимізація податкового навантаження підприємства: теоретичний та методичний аспекти. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 58–62.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Проект Закону про внесення змін до статті 193 Податкового кодексу України щодо зменшення розміру ставки податку на додану вартість. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68008

Мітусов П., Осмятченко В. Оптимізація оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Наукові роботи УДФС. 2018. 234 с.

Податок на виведений капітал: варто чи ні? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/11/6/642318/

Куценко М. Шляхи оптимізації податкового навантаження в Україна в контексті економічних реформ. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2015. Випуск 52. С. 278–283.

Переглядів статті: 360
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Яковець, Т. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-60
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ