ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: грошові кошти, грошові надходження, грошові видатки, аналіз грошових коштів, достатність грошових коштів

Анотація

Розглянуті пропоновані в економічних публікаціях підходи до аналізу грошових коштів підприємств. Визначено переваги та недоліки використання різних методів аналізу достатності забезпечення грошовими коштами та ефективного управління ними для забезпечення функціонування підприємств. Запропоновано проводити аналіз грошових коштів у співставності з аналізом дебіторської та кредиторської видів заборгованості з метою прийняття виважених управлінських рішень, пов’язаних з раціональними використанням грошових ресурсів та управлінням їх величиною. Аргументовано, що від поставлених завдань, якості інформаційного забезпечення, наявних ресурсів для проведення аналізу грошових коштів залежить якість отриманої результативної інформації. Встановлено, що рівень достатності грошового забезпечення підприємства залежить від індивідуальних особливостей та галузевої приналежності підприємства.

Посилання

Спільник І., Загородна О. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. 2017. Вип. 1–2. С. 67–85. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25438

Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. Київ : Ника-Центр, 2006. 520 с.

Корнева Н.А., Барабан Т.В. Системний підхід до управління грошовими потоками підприємств. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 298–302. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/74.pdf

Халтур С.М., Бровко Л.І., Моруга Т.О. Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 56–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_12_13.

Кошельок Г., Грінченко Р. Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2020. № 2(63). C. 231–242. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/63/827.pdf

Заремба Є.М. Грошові потоки підприємства: сутність і класифікація. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 2 (23). С. 87–92.

Золотарьова О., Місюра А., Копія І. Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства. Економічний аналіз. 2012. Випуск 11. Частина 2. С. 240–245.

Роганова Г. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2019. Вип. 1. С. 34–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2019_1_7

Білик М Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз : навч. посіб. 2-ге вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2011. 592 с.

Spilnyk I., Zahorodna O. (2017) Hroshovi potoky pidpryiemstva: kompleksnyi analiz za danymy finansovoi zvitnosti [Enterprise’s cash flows: comprehensive analysis according to the financial statements]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii: mizhnar. zb. nauk. pr., no. 1-2, pp. 67–85. Available at: http://dspatse.tneu.edu.ua/handle/316497/25438

Blank Y.A. (2006) Fynansovaia stratehyia predpryiatyia [Financial strategy of the enterprise] Kyiv: Nyka-Tsentr, 520 p. (in Ukrainian).

Korneva N.A., Baraban T.V. (2018) Systemnyy pidkhid do upravlinnya hroshovymy potokamy pidpryyemstv [System approach to management of cash flow of enterprises]. Molodyy vchenyy, no. 5(57), pp. 298–302. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/74.pdf.

Khaltur S.M., Brovko L.I., Moruha T.O. (2017) Metodolohiia otsinky likvidnosti ta platospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Methodology for assessing liquidity and solvency of agricultural enterprises]. Ekonomika ta derzhava,no. 12, pp. 56–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_12_13

Koshelok H., Hrinchenko R. (2020) Analiz hroshovykh potokiv u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Аnalysis of cash flows in the enterprise management system] Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no. 2(63), pp. 231–242. Available at: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/63/827.pdf

Zaremba Ye.M. (2012) Hroshovi potoky pidpryiemstva: sutnist i klasyfikatsiia [Cash flows of the enterprise: essence and classification] Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, no. 2 (23), pp. 87–92.

Zolotarova O., Misiura A., Kopiia I. (2012) Efektyvne upravlinnia rukhom hroshovykh potokiv ta yoho rol u zabezpechenni finansovoi stiikosti promyslovoho pidpryiemstva [The effective management of the movement of cash flow and its role in ensuring the financial stability of the industrial enterprises]. Ekonomichnyi analiz, no. 11(2), pp. 240–245.

Rohanova H. (2019). Vprovadzhennia statystychnykh pokaznykiv do metodyky analizu efektyvnosti hroshovykh potokiv pidpryiemstv [Іmplementation of statistical indicators to analysis of effectiveness of cash-flows of the enterprise]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, no. 1, pp. 34–42. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2019_1_7

Bilyk M.D., Pavlovska O.V., Prytuliak N.M., Nevmerzhytska N.Yu. (2011) Finansovyi analiz: navch. posib. [Financial analysis: tutorial] 2-he vyd., bez zmin. Kyiv: KNEU, 592 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Воскресенська, Т. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-65
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ