«ЦІНА-ЯКІСТЬ» В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ключові слова: підприємства автомобільного транспорту, пасажирські перевезення, тариф, якість, механізм, ефективність

Анотація

Стаття присвячена аналізу концепції «ціна-якість» в системі тарифоутворення на пасажирські перевезення підприємствами автомобільного транспорту. При використанні витратних, ринкових та змішаних методів ціноутворення доцільно враховувати вплив зміни якості транспортного обслуговування як на витрати автотранспортних підприємств, так і на процес формування цінності у споживачів. Розглянуто економічні особливості організації пасажирських перевезень автотранспортними підприємствами. Висвітлено основні чинники, що впливають на якість та ефективність таких перевезень. Обґрунтовано структуру економічного механізмe формування пасажирських автотранспортних тарифів. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його для формування стратегії розвитку автотранспортних підприємств.

Посилання

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 15.08.2021).

Богаченко М.В. Теоретичні аспекти формування тарифної політики міського пасажирського транспорту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19(1). С. 19–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(1)__6

Богаченко М.В. Світовий досвід організації міського пасажирського транспорту. Бізнес-Навігатор. 2017. Вип. 4-1. C. 21–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_4-1_6

Легкий С.А. Обґрунтування напрямків маркетингових досліджень при встановленні тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Економіка транспортного комплексу. 2013. Вип. 22. С. 142–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2013_22_15

Некрасова Л.А., Богаченко М.В. Розвиток взаємодії всіх видів транспорту на основі інтегрованої тарифної системи пасажирських перевезень. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 73–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_51_14

Савченко Л.А. Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. 2017 № 866. С. 230–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDM_2017_866_42

Сокульський О.Є., Гайдай Г.Г., Васільцова Н.М. Економіко-математичне моделювання при визначенні тарифу пасажирських перевезень на маршрутах із урахуванням якості обслуговування пасажирів. Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2014. Вип. 13. С. 125–132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2014_13%282%29__15

Пилипенко О.М., Огій О.В. Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. 2018. № 2. С. 20–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchdtu_2018_2_5

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “National Transport Strategy of Ukraine until 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (Accessed 14 August 2021).

Bohachenko M.V. (2018) Teoretychni aspekty formuvannia taryfnoi polityky miskoho pasazhyrskoho transportu [Theoretical aspects of formation of tariff policy of city passenger transport]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 19(1), pp. 19–22. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(1)__6 (in Ukrainian)

Bohachenko M.V. (2017) Svitovyi dosvid orhanizatsii miskoho pasazhyrskoho transportu [World experience in the organization of urban passenger transport]. Biznes navihator, vol. 4-1, pp. 21–25. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_4-1_6 (in Ukrainian)

Lehkyi S.А. (2013) Obgruntuvannia napriamkiv marketynhovykh doslidzhen pry vstanovlenni taryfiv na perevezennia pasazhyriv avtomobilnym transportom [Substantiation of directions of marketing researches at establishment of tariffs for transportation of passengers by motor transport]. Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 22, pp. 142–147. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2013_22_15 (in Ukrainian)

Nekrasova, L.А. and Bohachenko, M.V. (2020) Rozvytok vzaiemodii vsikh vydiv transportu na osnovi intehrovanoi taryfnoi systemy pasazhyrskykh perevezen [Development of interaction of all types of transport on the basis of the integrated tariff system of passenger transportations]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 51, pp. 73–79. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_51_14 (in Ukrainian)

Savchenko L.А. (2017) Metodyka rozrakhunku taryfiv na posluhy pasazhyrskoho avtomobilnoho transportu [Methods of calculating tariffs for passenger road transport services]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv, no. 866, pp. 230–233. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDM_2017_866_42 (in Ukrainian)

Sokulskyi, O.Y. and Haidai, H.H. and Vasiltsova, N.M. (2014) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia pry vyznachenni taryfu pasazhyrskykh perevezen na marshrutakh iz urakhuvanniam yakosti obsluhovuvannia pasazhyriv [Economic and mathematical modeling in determining the tariff of passenger traffic on routes, taking into account the quality of passenger service]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka, vol. 13. pp. 125–132. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2014_13%282%29__15 (in Ukrainian)

Pylypenko, О.М. and Оhii, О.V. (2018) Obgruntuvannia taryfu na perevezennia pasazhyriv avtobusnym transportom u m. Cherkasy [Substantiation of the tariff for transportation of passengers by bus transport in Cherkasy., Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Tekhnichni nauky, no. 2, pp. 20–25. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchdtu_2018_2_5 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Богомолова, Н. (2021). «ЦІНА-ЯКІСТЬ» В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-62
Розділ
ЕКОНОМІКА