ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ЕМПАТІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ НА РИНКУ

Ключові слова: конкурентоспроможність, карта емпатії, клієнтоорієнтованість, поведінка споживача, товарна пропозиція, емоційний інтелект

Анотація

У статті розглядається побудова «карт емпатії» споживачів та їх використання для підвищення клієнтоорієнтованості бізнесу. Визначено актуальність використання даного інструменту для формування конкурентоспроможних товарних пропозицій. Розглянуто значення розуміння глибинних потреб споживачів у сучасних умовах ведення бізнесу. Визначено, для яких задач маркетингу доцільно розроблювати карти емпатії споживачів. Розглянуто процес побудови карти емпатії клієнта. Досліджено основні помилки при складанні карти емпатії. Визначено умови отримання ефективної карти емпатії, на основі якої можна приймати маркетингові рішення. Розглянуто значення емоційного інтелекту та когнітивної емпатії у розумінні потреб клієнтів підприємства. Визначено джерела отримання інформації для побудови карти емпатії.

Посилання

Зозульов О.В., Царьова Т.О. Епохи розвитку маркетингу з точки зору умов конкурентоспроможності товару. Маркетинг і цифрові технології : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 вересня 2020 р. Одеса : ТЕС, 2020. С. 38–39.

Окландер М.А. Періодизація розвитку теорії маркетингу. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя : монографія / за ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. Одеса, 2017. С. 32–44.

Тоффлер Э. Шок будущего. Москва : Аст, 2008. 560 с.

Окландер М.А. Технологія Big Data. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя : монографія / за ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. Одеса, 2017. С. 116–127.

global customer service insights. URL: https://loyalty360.org/getattachment/3975aea4-9977-40d6-9b6a-8effee63b67f/2019-0701_Pega_The_Good_The_Bad_The_Ugly.pdf?lang=en-US&ext=.pdf (дата звернення: 12.01.2020).

Autry A. 2018 Customer Engagement & Loyalty Statistics. URL: https://blog.accessdevelopment.com/2018-customer-loyalty-statistics (дата звернення: 12.01.2020).

Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 256 с.

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 75–78.

Gray D. Empathy Map Canvas. URL: https://gamestorming.com/update-to-the-empathy-map/ (дата звернення: 8.01.2020).

Toyn G. 2020 Customer Engagement & Loyalty Statistics. URL: https://blog.accessdevelopment.com/2020-customer-loyalty-statistics (дата звернення: 12.01.2020).

Mayer J. D., Salovey P., & Caruso D. R. Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? American Psychologist. 2008. Vol. 63(6). Р. 503–517.

Oldaker J. Partners in Design – A Guide to Client Empathy. URL: https://www.toptal.com/designers/design-leads/client-empathy (дата звернення: 10.01.2020).

Zozuljov, O.V., Carjova, T.O. (2020). Epokhy rozvytku marketynghu z tochky zoru umov konkurentospromozhnosti tovaru [Epochs of marketing development in terms of conditions of product competitiveness].Proceedings from MIIM ’20: IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Marketyngh i cyfrovi tekhnologhiji” – The Fourth International Scientific and Practical Conference «Marketing and Digital Technologies». (pp. 38–39). Odesa: TES. (in Ukrainian)

Oklander, M.A. (2017) Periodyzacija rozvytku teoriji marketynghu [Periodization of the development of marketing theory]. Cyfrovyj marketyngh – modelj marketynghu XXI storichchja – Digital marketing is a marketing model of the 21st century (pp. 32–44) Odesa. (in Ukrainian)

Toffler, E. (2008). Shok budushchego [Shock of the future]. Moskva: Ast. (in Russian)

Oklander, M.A. (2017) Tekhnologhija Big Data [Big Data Technology]. Cyfrovyj marketyngh – modelj marketynghu XXI storichchja – Digital marketing is a marketing model of the 21st century (pp. 116–127) Odesa. (in Ukrainian)

global customer service insights. URL: https://loyalty360.org/getattachment/3975aea4-9977-40d6-9b6a-8effee63b67f/2019-0701_Pega_The_Good_The_Bad_The_Ugly.pdf?lang=en-US&ext=.pdf

Autry, A. 2018 Customer Engagement & Loyalty Statistics. URL: https://blog.accessdevelopment.com/2018-customer-loyalty-statistics

Braun, T. (2012). Dizayn-myshlenie: ot razrabotki novykh produktov do proektirovaniya biznes-modeley [Design Thinking: From New Product Development to Business Model Design]. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian)

Khalina, V.Ju., Vasyljjeva, T.S. (2018) Klijentoorijentovanistj jak nova paradyghma vedennja biznesu [Customer orientation as a new paradigm of doing business]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 9. (in Ukrainian)

Gray D. Empathy Map Canvas. URL: https://gamestorming.com/update-to-the-empathy-map/

Toyn G. 2020 Customer Engagement & Loyalty Statistics. URL: https://blog.accessdevelopment.com/2020-customer-loyalty-statistics

Mayer J. D., Salovey P., & Caruso D. R. Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? American Psychologist. 2008. Vol. 63(6). Р. 503–517.

Oldaker J. Partners in Design – A Guide to Client Empathy. URL: https://www.toptal.com/designers/design-leads/client-empathy

Переглядів статті: 171
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Кірносова, М., & Савічевич, О. (2020). ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ЕМПАТІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ НА РИНКУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-24
Розділ
МАРКЕТИНГ