РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: нагляд, контроль, фінансова політика, фінансовий контроль, інституціональний механізм, фінансові інститути, фінансові ресурси

Анотація

У статті визначено сутність, роль та місце нагляду у процесі здійснення фінансової політики України. Обґрунтовано необхідність проведення державного нагляду, виявлено його недоліки в процесі інституціоналізації та перспективи розвитку. Досліджено організаційні й правові засади контролю та запропоновано напрями їх вдосконалення. На основі проведеного дослідження доведено необхідність підвищення ефективності державного нагляду як складової інституціонального механізму здійснення фінансової політики. Це сприятиме становленню і зміцненню економічного становища країни в цілому та розвитку підприємництва зокрема. Вивчаючи місце нагляду в реалізації фінансової політики, акцентовано увагу на низькій ефективності контрольних функцій фінансових інститутів та наголошено на доцільності їх реформування та гармонізації.

Посилання

Виговська Н.Г., Дячек С.М. Трансформація державного фінансового контролю в контексті забезпечення національної економічної безпеки. Приазовський економічний вісник. 2019. № 5 (16). С. 234–238.

Кміть В., Мельничук М. Інституціональний механізм здійснення державної податкової політики в Україні / Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». Випуск 6. Тернопіль : Економічна думка, 2006. С. 114–119.

Васільєва Л.М., Дацій Н.В., Залізнюк В.П. Ефективність фінансового контролю в системі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. С. 1–5.

Ботвіна Н. Фінансовий контроль за функціонуванням системи та механізму фінансової політики держави. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 1. С. 38-41.

Національний інститут стратегічних досліджень: офіційний веб-сайт. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika (дата звернення: 16.10.2021).

Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 424 с.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (дата звернення: 21.20.2021).

Моісеєнко О.М. Формування інституціонального механізму державного управління економічним розвитком України: дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02. Чернігів, 2021. 248 с.

Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік / Рахункова палата України. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/31-2_2020/Vysn_31 2_2020.pdf (дата звернення: 17.10.2021).

Загорський В.С., Піхоцький В.Ф. Державний фінансовий контроль у системі державного управління. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 283–289.

Адаменко І.П. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Бізнес Інформ. 2014. № 3. С. 341–345.

Vygovska N.H., Diachek S.M. (2019) Transformatsiya derzhavnogo finansovogo kontroliu v konteksti zabezpechennia natsionalnoyi ekonomichnoyi bezpeky [Transformation of state financial control in the context of ensuring national economic security]. Priazovsky Economic Bulletin, vol. 16, no. 5, pp. 234–238.

Kmit V., Melnychuk M. (2006) Instytucionalnyy mexanizm zdijsnennia derzhavnoyi podatkovoyi polityky v Ukraini [Institutional mechanism of state tax policy implementation in Ukraine]. Proceedings of the Nauka moloda (Ukraine, Ternopil, 2006), Ternopil: Economic thought, pp. 114–119.

Vasilieva L.M., Datsiy N.V., Zalizniuk V.P. (2020) Efektyvnist finansovogo kontrolyu v systemi derzhavnogo upravlinnia [Effectiveness of financial control in the system of public administration]. Public administration: improvement and development, no. 3, pp. 1–5.

Botvina N. (2020) Finansovyy kontrol za funktsionuvanniam systemy ta mekhanizmu finansovoyi polityky derzhavy [Financial control over the functioning of the system and mechanism of financial policy of the state]. Economic analysis, t. 30, no 1, part 1, pp. 38–41.

National Institute for Strategic Studies. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika (accessed 16 October 2021).

Hutsalenko L.V., Deriy V.A., Kotsupatryy M.M. (2009) Derzhavnyy finansovyy control [State financial control]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (5 April 2007) Zakon Ukrayiny pro osnovni zasady derzhavnogo nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarskoyi diialnosti [The law of Ukraine on the basic principles of state supervision (control) in the sphere of economic activity]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (accessed 21 October 2021).

Moiseienko O.M. (2021) Formuvannia instytutsionalnogo mekhanizmu derzhavnogo upravlinnia ekonomichnym rozvytkom Ukrainy [Formation of the institutional mechanism of state management of economic development of Ukraine] (PhD Thesis), Chernihiv: Chernihiv Polytechnic National University.

Accounting Chamber of Ukraine (2021) Vysnovok pro rezultaty analizu vykonannia zakonu pro Derzhavnyi byudzhet Ukrayiny na 2020 rik [Conclusion on the results of the analysis of the implementation of the law on the State Budget of Ukraine for 2020]. Available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/31-2_2020/Vysn_31-2_2020.pdf (accessed 17 October 2021).

Zahorskyy V.S., Pikhotskyy V F. (2015) Derzhavnyy finansovyy kontrol u systemi derzhavnogo upravlinnia [State financial control in the system of public administration]. Efficiency of public administration, vol. 42, pp. 283–289.

Adamenko I.P. (2014) Finansova polityka yak instrument sotsialno-ekonomichnogo rozvytku krainy [Financial policy as an instrument of socio-economic development of the country]. Business Inform, no 3, pp. 341–345.

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Кміть, В., & Білаш, Ю. (2021). РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-34
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ