ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ БРЕНДУ ЯК ОБ’ЄКТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ТУРИЗМІ

  • Надія Дехтяр Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7932-8620
Ключові слова: торгова марка, право інтелектуальної власності, туристичні бренди

Анотація

Стаття присвячена питанням захисту бренду туристичного продукту під час виходу національних підприємств на зовнішні ринки; аналізується процедура реєстрації торгової марки на території ЄС; визначено особливості елементів торгової марки для туристичної продукції та вимоги споживачів, що висуваються до текстового та графічного представлення; наведено приклади судових позовів резидентів ЄС щодо порушення прав інтелектуальної власності та випадків відмови у реєстрації торгової марки; з використанням бази даних Відомства з інтелектуальної власності ЄС проаналізовано склад та структуру виданих сертифікатів, які містять найбільш поширені семантичні одиниці; підкреслена необхідність попереднього визначення інформаційного поля унікальності бренду перед початком процедури формальної реєстрації.

Посилання

Мельниченко С., Ведмідь Н., Авдан О. Бренд туристичного підприємства: реєстрація його елементів. Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Чернівці, Україна – м. Сучава, Румунія, 11-12.11.2020 р.). Чернівці : Технодрук, 2020. C. 18–21.

Боєнко О.Ю. Середовище формування бренда через призму економічних, правових та соціально-культурних аспектів. Економіка і організація управ-ління. 2018. № 1(29). С. 43–51.

Романюк І.А. Удосконалення управління розвитком суб'єктів сільського зеленого туризму. Л.І. Антошкіна, Н.В. Рунчева, О.Л. Горяча (Ред.). Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України. Київ : Талком, 2020. С. 124–130.

Ілляшенко С.М., Проскурня О.М., Попов М.О. Інтелектуально-інноваційний розвиток туристичних підприємств. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : матеріали 7-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27.09.2019 р.). 2019. C. 94–100. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43505

EUIPO. URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en

Melnychenko, S., Vedmid, N., & Avdan, O. (2020). Brend turystychnoho pidpryiemstva: reiestratsiia yoho elementiv [Brand of the tourism enterprise: registration of its elements]. In Proceedings from: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Marketynh yak osnova formuvannia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku prykordonnoho rehionu" – International scientific-practical conference "Marketing as a basis for forming a strategy for socio-economic development of the border region" (Chernivtsi, Ukraine – Suchava, Romania, 11-12.11.2020). (P. 18–21). Chernivtsi : Tekhnodruk. (in Ukrainian)

Boienko, O. Y. (2018). Seredovyshche formuvannia brenda cherez pryzmu ekonomichnykh, pravovykh ta sotsialno-kulturnykh aspektiv [Brand environment formation through the prism of economic, legal and socio-cultural aspects]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 1(29), 43–51. (in Ukrainian)

Romaniuk, I. A. (2020). Udoskonalennia upravlinnia rozvytkom subiektiv silskoho zelenoho turyzmu [Improving the development management of the rural green tourism entities]. In L. I. Antoshkina, N. V. Runcheva & O. L. Horiacha (Eds.), Priorytetni napriamy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Priority areas of socio-economic development of Ukraine (p. 124–130). Kyiv : Talkom. (in Ukrainian)

Illiashenko, S. M., Proskurnia, O. M., & Popov, M. O. (2019). Intelektualno-innovatsiinyi rozvytok turystychnykh pidpryiemstv [Intellectually innovative development of tourist enterprises]. In Proceedings from: 7-ma Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia "Zakonodavstvo Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti ta yoho pravozastosuvannia: natsionalni, yevropeiski ta mizhnarodni vymiry" – 7th All-Ukrainian scientific-practical conference "Legislation of Ukraine in the field of intellectual property and its law enforcement: national, European and international dimensions" (Kyiv, 27.09.2019). (P. 94–100). Retrieved from: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43505 (in Ukrainian)

EUIPO. Retrieved from: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Дехтяр, Н. (2020). ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ БРЕНДУ ЯК ОБ’ЄКТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ТУРИЗМІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-23