ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Ключові слова: страхові компанії, фінансова звітність, внутрішній аудит, регулювання, страхування, страхова премія

Анотація

В дослідженні пропонується визначення місця та ролі внутрішнього ау-диту в системі ефективного управління страховою компанією для використання потенціалу страхових компаній і створення позитивного впливу на фінансовий ринок України. Страхова галузь розглядається як невід’ємна частина ринкової економіки в аспекті акумуляції вільних коштів споживачів страхового продукту та створенні фінансового резерву від непередбачуваних подій. Автор розглядає внутрішній аудит страхових компаній як специфічний напрям аудиторської діяльності, оскільки фінансова неспроможність страхової компанії стосується інтересів значної кількості осіб – страхувальників і застрахованих. В дослідженні пропонуються шляхи підвищення ефективності страхової діяльності в контексті цифровізації галузі та впровадженні новітніх технологій аналізу даних.

Посилання

Пресслужба «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг». URL: https://www.nfp.gov.ua/

Реєстр показників звітності небанківських фінансових установ. 2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/statreport-nonbanking

Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні» // Національний банк України. 2020. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_2020.pdf?v=4

IFRS 17 and Solvency II // SAS® GLOBAL FORUM 2021. 2021. UR: https://www.sas.com/en_lu/insights/articles/risk-fraud/ifrs4-and-solvency2.html

The IFRS® Foundation // International Accounting Standards Board. 2021. URL: https://www.ifrs.org/

Willis Towers Watson Solutions // Willis Towers Watson. 2021. URL: https://www.willistowerswatson.com/

Global Insurers Face Hefty Costs of $15B-$20B to Implement IFRS 17: WTW // Insurance journal. – 2021. URL::https://www.insurancejournal.com/news/international/2021/06/08/617807.htm

Insurance Audit Services // Enterslice Award Winning Legal Technology & CPA firm. 2021. URL: https://enterslice.com/insurance-audit

Нікуліна Н. Н. Практичний страховий аудит / Нікуліна Н. Н. – Москва: Юнити, 2015. – 286 с.

Valen Analytics InsureRight Platform. URL: https://www.insurity.com/solutions/insurity-data-analytics-solutions/valen-analytics-insureright-platform/

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-ність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Pressluzhba "Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh". 2021. Available at: https://www.nfp.gov.ua/.

Reiestr pokaznykiv zvitnosti nebankivskykh finansovykh ustanov. 2021. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/statreport-nonbanking.

Bila knyha "Maibutnie rehuliuvannia rynku strakhuvannia v Ukraini" // Natsionalnyi bank Ukrainy. 2020. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_2020.pdf?v=4.

IFRS 17 and Solvency II // SAS® GLOBAL FORUM 2021. 2021. Available at: https://www.sas.com/en_lu/insights/articles/risk-fraud/ifrs4-and-solvency2.html.

The IFRS® Foundation // International Accounting Standards Board. 2021. Available at: https://www.ifrs.org/.

Willis Towers Watson Solutions // Willis Towers Watson. 2021. Available at: https://www.willistowerswatson.com/

Global Insurers Face Hefty Costs of $15B-$20B to Implement IFRS 17: WTW // Insurance journal. 2021. Available at: https://www.insurancejournal.com/news/international/2021/06/08/617807.htm.

Insurance Audit Services // Enterslice Award Winning Legal Technology & CPA firm. 2021. Available at: https://enterslice.com/insurance-audit.

Nikulina N.N. (2015) Praktychnyi strakhovyi audyt. Moskva: Yunyty, 286 s.

Valen Analytics InsureRight Platform. 2021. Available at: https://www.insurity.com/solutions/insurity-data-analytics-solutions/valen-analytics-insureright-platform/.

Zakon Ukrainy "Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Френзель, В., & Слюніна, Т. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-32
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ