ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

Ключові слова: облікова політика, професійне судження, фінансова звітність, звітність за МСФЗ, інтегрована звітність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню значення професійного судження при визначенні облікової політики на підприємстві, її закріпленні в наказі про облікову політику, а також подальшого її відображення у фінансовій звітності. Досліджено як економічно-правова середа функціонування суб’єктів господарювання впливає на розвиток професійного судження бухгалтерів. Визначено залежність корисності інформації у фінансовій звітності для користувачів від рівня кваліфікації бухгалтера, що застосовує професійне судження. Встановлено зв'язок між реалізацією кваліфікованого професійного судження і розробкою інтегрованої фінансової звітності. Визначено процес підготовки інтегрованої звітності як узгодження фінансової, соціальної, екологічної та інших сфер діяльності суб’єктів господарювання за допомогою формалізації відповідних суджень.

Посилання

Агентство з МСФЗ. Харламова О.В. Які зміни щодо розкриття облікових політик готує Рада з МСФЗ? 2020. URL: http://amsfo.com.ua/e/iaki-zminy-shchodo-rozkryttia-oblikovykh-polityk-hotuie-rada-z-msfz/

Дебит-Кредит / Бухгалтерські новини / Розкрита фінзвітність: чим корисна бізнесу та що з нею не так? URL: https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/69972?fbclid=IwAR3sOOnJ_DFCs1WQdY1pZMM9aBi8ikynhUsc8mwAl5j7vGkue0rgTBU-X68

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку. Монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. С. 373. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/49139

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1. Подання фінансової звітності / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-01_ukr19.pdf

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%208_ukr.pdf

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (Редакція станом на 14.11.2020) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Проданчук М / Бухгалтерський облік і аудит / Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством, 2014. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boau_2014_2_5.pdf

Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2010. С. 260.

Рабошук А.В / «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та облік / Професійне судження бухгалтера: проблеми застосування, 2005. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/download/113754/109059

Сторожук Т.М., Немировська О.А. Необхідність застосування професійного судження бухгалтера. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vcndtue_2014_1_46.pdf

Юхименко-Назарук І.А. Теорії та методології бухгалтерського обліку, 2014 / Особливості застосування професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової політики підприємства: інституційний аспект. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/49139/45293

Ahenstvo z MSFZ / Kharlamova O.V. Yaki zminy shodo oblikovych polityk hotuye Rada z MSFZ? 2020. URL: http://amsfo.com.ua/e/iaki-zminy-shchodo-rozkryttia-oblikovykh-polityk-hotuie-rada-z-msfz/

Debet-Credit / Buchalterski novyny / Rozkryta finzvitnist ta sho z neyu ne tack? URL: https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/69972?fbclid=IwAR3sOOnJ_DFCs1WQdY1pZMM9aBi8ikynhUsc8mwAl5j7vGkue0rgTBU-X68

Kulyk V.A. Oblikova polityka pidpryemstva: nabutyi dosvid ta perspectyvy rozvytku. Monohraphiya. Poltava: RVV PUET, 2014. S. 373. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/49139

Mizhnarodnyi standart buchalterskoho obliku 1. Podana finansovoyi zvitnosti / Ministerstvo finansiv Ukrayiny. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-01_ukr19.pdf

Mizhnarodnyi standart buchalterskoho obliku 8. Oblikovi polityky, zminy v oblikovych otsinkach ta pomylky / Ministerstvo finansiv Ukrayiny. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%208_ukr.pdf

Pro buchalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 № 996-XIV (Redacktsiya stanom na 14.11.2020) // Baza danych «Zakonodavstvo Ukrayiny» / VR Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Prodanchyk M / Buchalterskyi oblik I audyt / Intehrovana zvitnist – instrument upravlina pidpryemstvom, 2014. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boau_2014_2_5.pdf

Pushkar M.S., Shyrba M.T. Theoriya i pracktyka formuvana oblikovoyi polityky: monographiya. Ternopil: Kart-blansh, 2010. S. 260.

Raboshuk A.V. Profesiyne sudgenya buchaltera: problemy zastosuvanya, 2005. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/download/113754/109059

Storozhuk T.M., Nemyrovska O.A / Seriya: Economichni nauky, 2014 / Neobchidnist zastosuvanya profesiynoho sudgenya buchaltera. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vcndtue_2014_1_46.pdf

Yuchymenko-Nazaruck I.A. Theoriyi ta metodolohiyi buchalterskoho obliku, 2014 / Osoblyvosti zastosuvanya profesiynoho sudgenya buchaltera v umovach formuvanya oblikovoyi polityky pidpryemstva: instytutsiyniy aspect. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/49139/45293

Переглядів статті: 237
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Розіт, Т., & Слюніна, Т. (2021). ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-30
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ