ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕС-СТРУКТУР

Ключові слова: хмарні технології, хмарні сервіси, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-структури, цифровізація

Анотація

У статті проаналізовано тенденції розвитку ринку хмарних послуг в Україні та світі. Встановлено, що національний ринок хмарних сервісів все ще перебуває у стадії активного росту і його потенціал є значно більший, ніж наявний. Розглянуто особливості використання хмарних сервісів у діяльності суб’єктів із різних сфер економіки (фінансові установи, аптеки, страхові, туристичні, автомобільні та нафтогазові компанії, підприємства роздрібної торгівлі). Окреслено основні переваги для бізнес-структур від переходу до хмарних рішень та ризики, яким при цьому піддається їхня діяльність. Наведено характеристику економічних ефектів, які буде отримано в результаті впровадження хмарних технологій в державному секторі. Обгрунтовано, що їх впровадження повинне бути нормативно врегульованим, безпечним, економічно ефективним та максимально враховувати індивідуальні потреби суб’єкта хмарної трансформації.

Посилання

«АХА Страхування» повністю перенесла IT-інфраструктуру в хмару, щоб максимально захистити клієнтів. URL: https://mind.ua/news/20195885-sergij-krivonos-ocholiv-komisiyu-z-vijskovo-tehnichnogo-spivrobitnictva-ta-eksportnogo-kontrolyu-zamist

Cloud for Retail: хостинг как ИТ-фундамент современной торговли. URL: https://new-retail.ru/tehnologii/cloud_for_retail_khosting_kak_it_fundament_sovremennoy_torgovli6934/

Tata Motors: как облачные технологии нашли свое применение в автомобильном бизнесе. URL: http://cloudzone.ru/community/company/it-grad/blog/414.html

Вітер М.Б., Засадна Х.О. Використання хмарних технологій у системі інформаційної взаємодії державних органів. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24. 9. С. 341–347.

Всі там будемо: що таке хмарні сервіси і чому вони так стрімко розвиваються. URL: https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/hmari-dlja-biznesu-2003/

Государство в облаках – зарубежный опыт и украинские реалии. URL: http://sib.com.ua/sib-06-109-2019/gosudarstvo-v-oblakah.html

Жалдак Г. Перспективи розвитку хмарних технологій в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15). С. 445–448.

Мачуга Р. Сучасний стан використання хмарних обчислень на підприємствах в Україні, Польщі і інших країнах Європейського Союзу. Соціально-економічні проблеми і держава. 2018. Вип. 2 (19). С. 37–49.

Мороз С. Обгрунтування використання хмарних сервісів в агробізнесі. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3012

П’ять ключових технологій для цифрової трансформації в логістиці. URL: https://www.everest.ua/pyat-klyuchovyh-tehnologij-dlya-czyfrovoyi-transformacziyi-v-logistyczi/

Чому аптеки обирають хмари. URL: https://tucha.ua/uk/blog/business/chomu-apteki-obirayut-khmari

Шевчук І.Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання. [монографія]. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.

Як енергетичні компанії використовують хмарні технології. URL: https://cloudfresh.com/ua/cloud-blog/yak-enerhetychni-kompanii-vykorystovuiut-khmarni-tekhnolohii/

«АХА Strakhuvannia» povnistiu perenesla IT-infrastrukturu v khmaru, shchob maksymalno zakhystyty kliientiv [AXA Insurance has completely transferred its IT infrastructure to the cloud to maximize customer protection]. Retrieved from: https://mind.ua/news/20195885-sergij-krivonos-ocholiv-komisiyu-z-vijskovo- tehnichnogo-spivrobitnictva-ta-eksportnogo-kontrolyu-zamist (in Ukrainian)

Cloud for Retail: hosting kak IT-fundament sovremennoj torgovli [Cloud for Retail: hosting as the IT foundation of modern commerce]. Retrieved from: https://new-retail.ru/tehnologii/cloud_for_retail_khosting_kak_it_fundament_sovremennoy_torgovli6934/ (in Russian)

Tata Motors: kak oblachnye tehnologii nashli svoe primenenie v avtomobil'nom biznese [Tata Motors: how cloud technologies found their application in the automotive business]. Retrieved from: http://cloudzone.ru/community/company/it-grad/blog/414.html (in Russian)

Viter M.B., Zasadna Kh.O. (2014) Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii u systemi informatsiinoi vzaiemodii derzhavnykh orhaniv [The use of cloud technologies in the system of information interaction of government agencies]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy – Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, vol. 24(9), рр. 341–347. (in Ukrainian)

Vsi tam budemo: shcho take khmarni servisy i chomu vony tak strimko rozvyvaiutsia [We will all be there: what are cloud services and why they are developing so rapidly]. Retrieved from: https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/hmari-dlja-biznesu-2003/ (in Ukrainian)

Gosudarstvo v oblakah – zarubezhnyj opyt i ukrainskie realii [State in the clouds – foreign experience and Ukrainian realities]. Retrieved from: http://sib.com.ua/sib-06-109-2019/gosudarstvo-v-oblakah.html (in Russian)

Zhaldak, H. (2018) Perspektyvy rozvytku khmarnykh tekhnolohii v Ukraini [Prospects for the development of cloud technologies in Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 4 (15), рр. 445–448. (in Ukrainian)

Machuha, R. (2018) Suchasnyi stan vykorystannia khmarnykh obchyslen na pidpryiemstvakh v Ukraini, Polshchi i inshykh krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Current state of use of cloud computing at enterprises in Ukraine, Poland and other European Union countries]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, vol. 2(19), рр. 37–49. (in Ukrainian)

Moroz, S. Obhruntuvannia vykorystannia khmarnykh servisiv v ahrobiznesi [Rationale for the use of cloud services in agribusiness]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3012 (in Ukrainian)

P’iat kliuchovykh tekhnolohii dlia tsyfrovoi transformatsii v lohistytsi [Five key technologies for digital transformation in logistics]. Retrieved from: https://www.everest.ua/pyat-klyuchovyh-tehnologij-dlya-czyfrovoyi-transformacziyi-v-logistyczi/ (in Ukrainian)

Chomu apteky obyraiut khmary [Why pharmacies choose clouds]. Retrieved from: https://tucha.ua/uk/blog/business/chomu-apteki-obirayut-khmari (in Ukrainian)

Shevchuk, I.B. (2018) Informatsiini tekhnolohii v rehionalnii ekonomitsi: teoriia i praktyka vprovadzhennia ta vykorystannia [Information technologies in the regional economy: theory and practice of implementation and use]. Lviv: Vydavnytstvo NNVK «ATB».

Yak enerhetychni kompanii vykorystovuiut khmarni tekhnolohii [How energy companies use cloud technologies]. Retrieved from: https://cloudfresh.com/ua/cloud-blog/yak-enerhetychni-kompanii-vykorystovuiut-khmarni-tekhnolohii/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Шевчук, І., & Депутат, Б. (2021). ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕС-СТРУКТУР. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-26
Розділ
ЕКОНОМІКА