БІДНІСТЬ ЗА УМОВАМИ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

  • Олександр Васильєв Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-2167-4528
Ключові слова: депривація (позбавлення), умови життя, бідність за умовами життя, немонетарна бідність, монетарна бідність

Анотація

У статті розглянуто сутність показника рівня бідності за умовами життя (за деприваціями). Проаналізовано динаміку окремих ознак позбавлення в умовах життя, починаючи з докризового періоду, та рівня бідності за умовами життя протягом 2007-2019 років. Вказано на особливості прояву показника у містах та сільській місцевості. Показано співвідношення показників бідності, розрахованих з використанням монетарного та немонетарного критеріїв. Виходячи із суспільно-політичної та економічної кризи, яка розгорнулася в Україні у 2014 році, здійснено оцінку змін в умовах життя, які перервали позитивну динаміку та призвели до зростання рівня бідності останніми роками. Зазначено основні чинники, які вплинули на зростання рівня бідності за умовами життя та погіршення умов життя за різними ознаками.

Посилання

Townsend P. (1979) Poverty in the United Kingdom: A survey of household Resources and Standards of Living. Harmondsworth: Penguin.

Mack J., Lansley S. (1985) Poor Britain. London: Allen and Unwin.

Hallerod B. (1994) Poverty in Sweden: A New Approach to Direct Measurement of Consensual Poverty. Umea Studies in Sociology, No. 10 6, University of Umea.

Callan T., Nolan B., Whelan C. (1993) Resources, deprivation and the measurement of poverty. Journal of Social Policy, 22, 2, 141–172.

Малеева Т.М. (Ред.). Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению. Москва : Моск. центр Карнеги, 1998.

Лібанова Е., Левенець Ю., Макарова О., Котигоренко В., Черенько Л., Хмелевська О. та ін. Національна доповідь про людський розвиток 2011. Україна: на шляху до соціального залучення. Київ: ПРООН, 2011.

Черенько Л.М. (Ред.). Рівень життя населення України. Київ : ТОВ Видавництво «Консультант», 2006.

Державна служба статистики України. Доповідь «Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг» (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kut_u/2019/zb/04/zb_sddotp2019pdf.zip.

Лібанова Е.М. (Ред.). Бідність та нерівні можливості дітей в Україні. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Дитячий фонд ООН, Український центр соціальних реформ, 2009. С. 96–117.

Державна служба статистики України (2015). Індекси споживчих цін на товари та послуги. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Міністерство соціальної політики України (2015). Обліковано майже 840 тис. переселенців. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=170845&cat_id=107177.

Townsend P. (1979) Poverty in the United Kingdom: A survey of household Resources and Standards of Living. Harmondsworth: Penguin.

Mack J., Lansley S. (1985) Poor Britain. London: Allen and Unwin.

Hallerod B. (1994) Poverty in Sweden: A New Approach to Direct Measurement of Consensual Poverty. Umea Studies in Sociology, No. 10 6, University of Umea.

Callan T., Nolan B., Whelan C. (1993) Resources, deprivation and the measurement of poverty. Journal of Social Policy, 22, 2, 141–172.

Maleva T.M. (Ed.). (1998) Bednost': al'ternatyvnye podkhody k opredelenyiu y yzmerenyiu [Poverty: alternative approaches to definition and measurement]. Moskow: Mosk. tsentr Karnehy. (in Russian)

Libanova E., Levenec Y., Makarova O., Kotygorenko V., Cherenko L., Khmelevska O., et al. (2011). Natsional'na dopovid' pro liuds'kyj rozvytok 2011. Ukraina: na shliakhu do sotsial'noho zaluchennia [National Report for Human Development Ukraine: On the path to social inclusion]. Kyiv: UNDP. (in Ukrainian)

Cherenko L.M. (Ed.). (2006). Riven' zhyttia naselennia Ukrainy [Standard of live of Ukraine’s population]. Kyiv: Vydavnytstvo „Konsul'tant”. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Dopovid' "Samootsinka domohospodarstvamy dostupnosti okremykh tovariv ta posluh" (za danymy vybirkovoho obstezhennia umov zhyttia domohospodarstv). [Report “Self-reported some kind of products and services availability (based on households servey)]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kut_u/2019/zb/04/zb_sddotp2019pdf.zip (in Ukrainian)

Libanova E.M. (Ed). (2009). Bidnist' ta nerivni mozhlyvosti ditej v Ukraini [Child poverty and disparities in Ukraine]. Kyiv: Institute for Demography and Social Studies of NAS of Ukraine, UNICEF, Ukrainian Centre for Social Reforms. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2015). Indeksy spozhyvchykh tsin na tovary ta posluhy [Consumer Price Index]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Ministerstvo sotsial'noi polityky Ukrainy (2015). Oblikovano majzhe 840 tys. pereselentsiv [Nearly 840 thousand displaced persons have been accounted]. Retrieved from: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=170845&cat_id=107177 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Васильєв, О. (2021). БІДНІСТЬ ЗА УМОВАМИ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-19
Розділ
ЕКОНОМІКА