ПЕРЕВАГИ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Марина Ус Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4849-0331
  • Світлана Ачкасова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7233-0189
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна система, пенсійне страхування, накопичувальне пенсійне забезпечення, ризик-орієнтована пенсійна система

Анотація

Одним з головних напрямів подолання соціальної напруженості в суспільстві виступає гідне пенсійне забезпечення, яке є одним із видів соціальних гарантій держави, що передбачене законодавством України. Незважаючи на трирівневу пенсійну систему – накопичувальне пенсійне забезпечення залишається уже тривалий час на стадії обговорення та розробок нормативно-правових актів. За таких умов виникає потреба в комплексному розгляді питання та визначенні напрямків реформування пенсійної системи та виявлення можливості використання ризик-орієнтованого підходу до стратегії формування системи накопичувального пенсійного забезпечення. У статті проаналізовано існуючі проблеми впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Визначено основні переваги розробки та впровадження стратегії формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення.

Посилання

Шалієвська Л.І. Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави: монографія. Львів : «Растр-7», 2020. 196 с.

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України вiд 09.07.2003 № 1058-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (дата звернення: 23.07.2021).

Якименко В. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна: про пенсійну реформу і запровадження накопичувальної системи. URL: https://www.msp.gov.ua/news/20328.html (дата звернення: 28.07.2021).

Саріогло В.Г. Мікродані у соціально-економічних дослідженнях : монографія. Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 296 с.

Жайворонок І.Р., Вовчак О.Д., Гальків Л.І., Кулініч Т.В. Формування фінансово стабільної пенсійної системи в Україні: виклики, передумови, критерії, заходи. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2020. Т. 4, № 35. С. 367–374.

Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення: Проект Закону України від 27.12.2019 № 2683. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01073A.html

Бурденюк С. Юридичні передумови запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 63–71. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.063.

Малишко Є. О. Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 347–354. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-347-354.

Стратегія розвитку пенсійної системи. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/25951687 (дата звернення: 28.07.2021).

Shaliievska, L.I. (2020) Pensiine zabezpechennia v systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy: monohrafiia [Pension provision in the system of economic security of the state: monograph]. Lviv: «Rastr-7». (in Ukrainian)

Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia: Zakon Ukrainy [On compulsory state pension insurance: Law of Ukraine]. 09.07.2003 no. 1058-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (in Ukrainian)

Iakymenko V. Ministerka sotsialnoi polityky Maryna Lazebna: pro pensiinu reformu i zaprovadzhennia nakopychuvalnoi systemy [Minister of Social Policy Maryna Lazebna: on pension reform and introduction of the savings system]. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/news/20328.html (in Ukrainian)

Sariohlo V.H. (2021) Mikrodani u sotsialno-ekonomichnykh doslidzhenniakh : monohrafiia [Microdata in socio-economic research: a monograph]. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy. Uman : Vydavets «Sochinskyi M.M.». (in Ukrainian)

Zhaivoronok I.R., Vovchak O.D., Halkiv L.I., Kulinich T.V. (2020) Formuvannia finansovo stabilnoi pensiinoi systemy v Ukraini: vyklyky, peredumovy, kryterii, zakhody [Formation of a financially stable pension system in Ukraine: challenges, preconditions, criteria, measures]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 4, 35, pp. 367–374. (in Ukrainian)

Pro zahalnooboviazkove nakopychuvalne pensiine zabezpechennia: Proekt Zakonu Ukrainy [On compulsory funded pension provision: Draft Law of Ukraine] 27.12.2019 no. 2683. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01073A.html (in Ukrainian)

Burdeniuk S. (2020) Yurydychni peredumovy zaprovadzhennia oboviazkovoho nakopychuvalnoho pensiinoho strakhuvannia [Legal preconditions for the introduction of mandatory funded pension insurance]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, vol. 30, 3, pp. 63–71. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.063 (in Ukrainian)

Malyshko Ye. (2020) Shliakhy vdoskonalennia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia zahalnooboviazkovoho nakopychuvalnoho pensiinoho zabezpechennia [Ways to improve the mechanism of state regulation of mandatory funded pension provision]. Biznes Inform – Business Inform,12. pp. 347–354. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-347-354 (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku pensiinoi systemy [Strategy for the development of the pension system] Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/25951687 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 226
Завантажень PDF: 196
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Ус, М., & Ачкасова, С. (2021). ПЕРЕВАГИ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-18
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ