МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ

Ключові слова: іноземні інвестиції, методи управління, державне регулювання, податкова політика, кібернетичний підхід

Анотація

Проаналізовано основні методи державного управління іноземними інвестиціями на макрорівні, визначено, що управління іноземними інвестиційними процесами відбувається на двох рівнях: рівень підприємства та територіальний рівень, який у свою чергу має рівень регіону та національний рівень. При цьому на другому рівні (макроекономічний вимір) відбувається законодавче регулювання, контроль та стимулювання іноземної інвестиційної діяльності. Проаналізовано види та класифікацію таких методів. Запропоновано поділ всіх видів методів на податкові (в т. ч. митні) та методи грошово-кредитної політики та адміністративні-фінансові. Узагальнено результати дослідження науковців щодо впливу податкових методів регулювання на результативність іноземних інвестицій в економіку України. Запропоновано застосування кібернетичного підходу як нового погляду на процеси управління іноземними інвестиціями.

Посилання

Кравчун О. С. Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 3. С. 323-332.

Березюк Г.О. Державний механізм управління та регулювання іноземного інвестування національної економіки. Вісник Дніпропетровського університету. 2013. Вип. 5 (10/2). С. 3-11.

Майорова Т. В. Активізація інвестиційного процесу в Україні: монографія / Т. В. Майорова та ін. Київ : КНЕУ, 2012. 472 с.

Войнаренко М. П. Бушовська Л. Б. Інвестиційна діяльність як об'єкт управління Економіка: реалії часу. 2015. № 5. С. 40-44.

Стадник В. В., Михальчик С. О. Методологічні особливості формування ефективного мотиваційного механізму інноваційного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. №5, т. 1. С. 235-241.

Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. Київ : Знання, 2005. 470 с.

Маркевич К. Л. Механізми стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій у контексті національних інтересів України. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 26 (1). С. 144-150.

Бияк Л. Л., Кулик И. В., Кулик М. А. Современные подходы к привлечению и регулированию иностранных инвестиций. Молодой учёный. 2016. №12. С. 1129-1134.

Бобровська О. Ю., Савостенко Т. О., Кондрашихін А. Б. Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій. 2-ге вид., допов. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 238 с.

Kravchun O. S. (2012) Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v Ukraini Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vyp. 3, 323-332.

Bereziuk H.O. (2013) Derzhavnyi mekhanizm upravlinnia ta rehuliuvannia inozemnoho investuvannia natsionalnoi ekonomiky [State mechanism for management and regulation of foreign investment of the national economy]. Bulletin of Dnipropetrovsk University, vol. 5 (10/2), 3-11.

Majorova T.V. (2012) Aktyvizatsiia investytsiinoho protsesu v Ukraini [Activation of the investment process in Ukraine]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)5. Stadnyk V. V., Mykhalchyk S. O. (2018) Metodolohichni osoblyvosti formuvannia efektyvnoho motyvatsiinoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Methodological features of formation of effective motivational mechanism of innovative development of the enterprise]. Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic sciences, vol. 1, no. 5, 235-241.

Voinarenko M. P. Bushovska L. B. (2015) Investytsiina diialnist yak obiekt upravlinnia Ekonomika: realii chasu. 5.40-44.

Stadnyk V. V., Mykhalchyk S. O. (2018) Metodolohichni osoblyvosti formuvannia efektyvnoho motyvatsiinoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 5, t. 1, 235-241.

Borshch, L.M. (2005) Investuvannia: teoriia i praktyka : navchalnyi posibnyk [Investing: theory and practice: a textbook]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Markevych K. L. (2015) Mekhanizmy stymuliuvannia nadkhodzhennia priamykh inozemnykh investytsii u konteksti natsionalnykh interesiv Ukrainy [Mechanisms to stimulate FDI in the context of Ukraine’s national interests]. University Economic Bulletin. vol. 26 (1), 144-150.

Biyak L. L., Kulik I. V., Kulik M. A. (2016) Sovremennye podhody k privlecheniyu i regulirovaniyu inostrannyh investicij [Modern approaches to attracting and regulating foreign investments]. Young scientist, no. 12, 1129-1134.

Bobrovska O. Yu., Savostenko T. O., Kondrashykhin A. B. (2018) Publichne upravlinnia investytsiiamy v umovakh rynkovykh transformatsii. Dnipro : HRANI.

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Шевченко, Л. (2020). МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-21
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ