ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ

Ключові слова: збут, оптимізація збутових витрат, маркетинг, маркетингова політика, маркетингові інструменти

Анотація

У статті розглянуто важливість системи збуту в умовах перенасиченості ринку. Визначено основні завдання збутової діяльності. Описано збутовий процес в господарській діяльності підприємства. Досліджено фактори впливу на збутову стратегію. Проаналізовано етапи формування маркетингової збутової політики. Досліджено методи для співпраці між посередниками в процесі збутової діяльності. Описано важливість засобів стимулювання збуту. Визначено цільові групи та види стимулювання. Визначено стратегічні заходи, спрямовані на оптимізацію витрат на управління збутом. Обґрунтовано важливість пошуку оптимального рівня обслуговування. Розглянуто обґрунтування всіх витрат, що пов’язані із дослідженням ринку, рекламою та стимулюванням збуту з метою забезпечення високого конкурентного статусу підприємства. Надано рекомендації для стимулювання збуту.

Посилання

Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 612 с.

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця. Економічний часопис-ⅩⅪ. 2014. № 1–2(1). С. 94–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-3(1)__25 (дата звернення 07.10.2021).

Ільченко Т.В. Актуальні аспекти формування ефективної маркетингової комунікаційної політики підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 18. С. 29–33. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_2_2018ua/8.pdf (дата звернення: 07.10.2021).

Юрченко А.І. Економічна сутність та склад витрат на збут. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : зб. тез. доп. учасників ⅩⅧ всеукр. наук. конф., м. Київ, 2020. С. 97–100.

Balabanova L.V., Kholod V.V., Balabanova I.V. (2012) Marketynh pidpryiemstva [Enterprise marketing]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Balabanova L.V., Sardak O.V. (2014) Diahnostyka konkurentospromozhnosti brendu pidpryiemstva-robotodavtsia [Diagnosis of the competitiveness of the brand of thr employer]. Economic Journal-ⅩⅪ (electronic journal), vol. 1–2(1). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-3(1)__25

Ilchenko T.V. (2018) Aktualni aspekty formuvannia efektyvnoi marketynhovoi komunikatsiinoi polityky pidpryiemstva [Actual aspects of formation of effective marketing communication policy of the enterprise]. Scientific Bullentin of Uzhhorod National University. International economic relations and the world economy (electronic journal), vol. 18. Retrieved from:http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_2_2018ua/8.pdf

Yurchenko A.I. (2020) Ekonomichna sutnist ta sklad vytrat na zbut [Current aspects of foemation of effective marketing enterprise communication policy]. Development of the system of accounting, analysis and audit in Ukraine (electronic journal), vol. 1(35). Retrieved from: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4887/1/1%20%2835%29.pdf

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Гуріна, Н., & Бестюк, А. (2021). ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-8
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ