ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: заробітна плата, організація бухгалтерського обліку, системи оплати праці, форми оплати праці, аналітичні рахунки

Анотація

У статті розглянуто організацію обліку оплати праці. Досліджено теоретичні основи заробітної плати, як ключового чинника в роботі працівників. Визначено, що лежить в основі організації обліку заробітної плати. Описано форми та види заробітної плати. Окреслено, які чинники впливають на форми та види оплати праці, розглянуто класифікацію форм та видів оплати праці. Розкрито їх переваги та недоліки. Описано ознаки оптимальності обліку оплати праці. Зазначено нормативні документи, відповідно до яких здійснюється регулювання обліку заробітної плати. Проаналізовано списковий склад працівників, а також визначено якісні та кількісні характеристики трудового персоналу. Доведено, що організація обліку є інструментом матеріального заохочення працівників. Крім того, визначено основні проблеми та розглянуто шляхи оптимізації обліку заробітної плати.

Посилання

Машевська А.А. Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2019. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/189.pdf (дата звернення: 04.01.2021).

Онищенко А.В. Підвищення мотивації праці персоналу підприємства. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. 2019. №1. URL: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/771 (дата звернення: 04.01.2021).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» : наказ Міністерства фінансів України 28.10.2003 р. № 601. 137 зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ z1025-03 (дата звернення: 04.02.2021).

Онищенко В.П. Форми оплати праці в Україні. Головбух. 2020. Вип.8. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7319-formi-oplati-prats (дата звернення: 04.01.2021)

Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 03.02.2021).

Попова В.Д., Колотило Ю.І. Облік оплати праці: проблеми та напрями удосконалення облікового забезпечення управління персоналом. Молодий вчений. 2019. № 10(74). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/149.pdf (дата звернення: 04.01.2021)

Миронова Ю.Ю., Панасенко В.А. Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2016. №1(56). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/econrig_2016_1_20.pdf+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 10.02.2021).

Кодекс законів про працю України № 2005-VIII від 06.04.2017 – VIII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/322-08 (дата звернення: 10.02.2021).

Інструкція зі статистики заробітної плати : наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2014 р. № 5 зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (дата звернення: 20.10.2019).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 226 зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 20.10.2019).

Mashevska A.A. (2019) Teoretychne pidgruntia orhanizatsii oplaty pratsi subiektiv hospodariuvannia [Theoretical basis of the organization of remuneration of business entities]. Effective Economy (electronic journal), vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/189.pdf (accessed 25 January 2021).

Onyshchenko А.V. (2019) Pidvyshchennia motyvatsii pratsi personalu pidpryiemstva [Increasing the Motivation of the Personnel of the Enterprise] (unpublished).

Polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku 26 «Vyplaty pratsivnykam» [Accounting Provisions (Standards) 26 “Employee Benefits”] : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy 28 October 2003, vol. 601. 137 zi zminamy ta dopovnenniamy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (accessed 10 February 2021).

Onyshchenko V.P.(2020) Formy oplaty pratsi v Ukraini [Forms of Remuneration In Ukraine]. Holovbukh [Chief Accountant] (electronic journal), vol.8. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/7319-formi-oplati-prats (accessed 10 February 2021).

Pro oplatu pratsi [On remuneration]: Zakon Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 24 March 95, vol. 108/95-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (accessed 10 February 2021).

Popova V.D. Kolotylo Yu.I. (2019) Oblik oplaty pratsi problemy ta napriamy udoskonalennia oblikovoho zabezpechennia upravlinnia personalom [Payroll accounting: problems and areas of improvement of accounting support for personnel management]. Molodyi Vchenyi [Young scientist] (electronic journal), vol. 10(74). Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/149.pdf (accessed 12 February 2021).

Myronova Yu.Yu.Panasenko V.A. (2016) Problemy orhanizatsii obliku rozrakhunkiv z oplaty pratsi na pidpryiemstvi [Problems of the organization of the account of calculations on payment of work at the enterprise]. Bukhhalterskyi oblik analiz ta audit [Accounting, analysis and audit] electronic journal), vol. 1(56). Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/econrig_2016_1_20.pdf+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (accessed 10 February 2021).

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy [Code of Labor Laws of Ukraine], vol. 2005-VIII 06 April 2017 – VIII. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (accessed 10 February 2021).

Instruktsiia zi statystyky zarobitnoi platy [Instruction on statistics of wages]: nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy 13 January 2014, vol. 5, zi zminamy ta dopovnenniamy. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/z0114-04 (accessed 11 February 2021).

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zobov’iazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii [Instruction on application of the Plan of accounts]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy 31 May 2019, vol. 226, zi zminamy ta dopovnenniamy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (accessed 10 February 2021).

Переглядів статті: 219
Завантажень PDF: 267
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Гуріна, Н., & Бестюк, А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-13
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ