РЕСУРСНА БАЗА МІЖНАРОДНОГО ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА

  • Юлія Згурська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2405-4666
Ключові слова: міжнародний діловий туризм, ресурсна база, міжнародне співробітництво, туристична інфраструктура, міський туризм

Анотація

Сучасний світ стає все більш глобалізованим, охоплюючи усі галузі розвитку та життєдіяльності міст та громад, розширюючи економічні, культурні, наукові та інші зв’язки. Туризм є однією зі сфер економіки, що набуває все більшого значення в умовах глобалізації; в першу чергу це стосується ділового туризму. Проте сприйняття туризму як економічної складової все ще не є аксіомою для багатьох міст України. Задля впровадження світового досвіду у розвиток міжнародного ділового туризму необхідно дослідити теоретичні основи та практичні приклади розвитку цього окремого сектору галузі туризму. У статті розглянуто основні підходи до визначення поняття ділового туризму, чинники впливу та ресурсну базу міжнародного ділового туризму; доведено, що лише визначення цих ключових чинників та оцінка ресурсної бази сприятиме залученню існуючої інфраструктури до розвитку ділового співробітництва у містах; наведено статистичні дані щодо прогнозу відновлення світової туристичної галузі після пандемії 2020 р.

Посилання

Андренко І. Б. Діловий туризм : навч. посібник. Харків : ХНУМГ, 2014. 165 с.

Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. Київ : Палітра, 1997. 130 с.

Бордун О. Розвиток індустрії зустрічей міста Львова. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2014. Вип. 34. С. 21–32.

Грабарчук В. С., Дехтярь Н. А. Задачи развития делового туризма в Украине. Бизнес-Информ. 2015. № 4. С. 149–156.

Дехтяр Н. А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 43–51.

Пандяк І. Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2007. Вип. 34. С. 183–188.

Титова Н. В. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їхнього вирішення. Економіка і менеджмент культури. 2013. №1. C. 67–74.

Marques J., Santos N. Tourism development strategies for business tourism destinations: Case study in the central region of Portugal. Tourism. 2017. Vol. 65. No. 4. Pp. 437–449.

Haven-Tang C., Jones E., Webb C. Critical Success Factors for Business Tourism Destinations. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2007. Vol. 22. Issue 3–4. Pp. 109–120. DOI: https://doi.org/10.4102/ac.v17i1.423

Alcalde Penalver E., Santamaría Urbieta A. Translation and Communication in the Promotion of Business Tourism: Emerging Research and Opportunities. Hershey, PA: Business Science Reference, 2020. 186 р. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0142-9

Godovykh M., Tasci A. D. A. Customer experience in tourism: A review of definitions, components, and measurements. Tourism Management Perspectives. 2020. Vol. 35. Pp. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100694

Glossary of Tourism Terms. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms (accessed 10.08.2021).

Стратегія розвитку туризму в місті Харкові / Офіційний сайт Харківської міської ради. URL: https://doc.city.kharkov.ua/uk/profile/document/view/id/643788 (accessed 21.07.2021).

International Congress and Convention Association. URL: https://www.iccaworld.org (accessed 10.08.2021).

World Tourism Barometer. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data (accessed 21.07.2021).

How COVID-19 is Changing the World: a Statistical Perspective. Committee for the Coordination of Statistical Activities. UNWTO. 2021. Vol. III. P. 28-29. URL: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol3.pdf (accessed 21.07.2021).

ETC’S Response to COVID-19. ETC. URL: https://etc-corporate.org/covid-19/ (accessed 21.07.2021).

2020 Marks the Worst Year for International Arrivals to EUROPE in over 30 Years. ETC. February 11, 2021. URL: https://etc-corporate.org/uploads/2021/02/Press-release_ETC-Q4-Report-2020_fin.pdf (accessed 21.07.2021).

European Tourism 2020 – Trends & Prospects (Q4/2020). ETC. Feb. 2021. URL: https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2020-trends-prospects-q4-2020/ (accessed 21.07.2021).

European Tourism 2021 – Trends & Prospects (Q2/2021). ETC. Jul. 2021. URL: https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2021-trends-prospects-q2-2021/ (accessed 21.07.2021).

The Report on World Tourism Economy Trends. WTCF. P. 4-7. March 12, 2021. URL: https://en.wtcf.org.cn/20210312/eb10a74f-2ae9-40d9-a9b9-1696f9481dd1.html (accessed 22.07.2021).

International Tourism Growth Continues to Outpace the Global Economy. Jan. 20, 2020. URL: https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy (accessed 23.07.2021).

Global and Regional Tourism Perfomance. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance (accessed 26.07.2021).

Andrenko, I. B. (2014) Dilovyi turyzm [Business tourism]: navch. posibnyk [a tutorial]. Kharkiv: KhNUMH, 165 p. (in Ukrainian)

Beidyk, O. O. (1997) Slovnyk-dovidnyk z heohrafii turyzmu, rekreolohii ta rekreatsiinoi heohrafii [Dictionary-reference book on the geography of tourism, recreation and recreational geography]. Kyiv: Palitra, 130 p. (in Ukrainian)

Bordun, O. (2014) Rozvytok industrii zustrichei mista Lvova [Development of Lviv's meeting industry]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny». Issue 34. Pp. 21–32. (in Ukrainian)

Hrabarchuk, V. S., Dekhtyar, N. A. (2015) Zadachy razvytyia delovoho turyzma v Ukrayne [Tasks of business tourism development in Ukraine]. Business Inform. No. 4. Pp. 149–156.

Dekhtyar, N. A. (2014). Tendentsii rozvytku svitovoho rynku dilovoho turyzmu [Tendencies of development of the world market of business tourism]. Problemy ekonomiky. No. 1. Pp. 43–51.

Pandiak, I. (2007) Suchasnyi stan ta problemy rozvytku infrastruktury dilovoho turyzmu v Ukraini [Current state and problems of business tourism infrastructure development in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna. Issue 34. Pp. 183–188.

Tytova, N. V. (2013) Dilovyi turyzm v Ukraini: osnovni problemy rozvytku ta shliakhy yikhnoho vyrishennia [Business tourism in Ukraine: the main problems of development and ways to solve them]. Ekonomika i menedzhment kultury. No. 1. Pp. 67–74.

Marques, J., & Santos, N. (2017) Tourism development strategies for business tourism destinations: Case study in the central region of Portugal. Tourism: An International Interdisciplinary Journal. Vol. 65. No. 4. Pp. 437–449.

Haven-Tang, C., Jones, E., & Webb, C. (2007) Critical Success Factors for Business Tourism Destinations. Journal of Travel & Tourism Marketing. Vol. 22. Issue 3–4. Pp. 109–120. DOI: https://doi.org/10.4102/ac.v17i1.423

Alcalde Penalver, E., & Santamaría Urbieta, A. (2020). Translation and Communication in the Promotion of Business Tourism: Emerging Research and Opportunities. Hershey, PA: Business Science Reference. 186 р. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0142-9

Godovykh, M., & Tasci, A. D. A. (2020). Customer experience in tourism: A review of definitions, components, and measurements. Tourism Management Perspectives. Vol. 35. Pp. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100694

Glossary of Tourism Terms. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms (accessed 10.08.2021).

Stratehiia rozvytku turyzmu v misti Kharkovi / Ofitsiinyi sait Kharkivskoi miskoi rady [Tourism development strategy in Kharkiv / Official site of Kharkiv city council]. URL: https://doc.city.kharkov.ua/uk/profile/document/view/id/643788 (accessed 21.07.2021).

International Congress and Convention Association. URL: https://www.iccaworld.org (accessed 10.08.2021).

World Tourism Barometer. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data (accessed 21.07.2021).

How COVID-19 is Changing the World: a Statistical Perspective. Committee for the Coordination of Statistical Activities. UNWTO. 2021. Vol. III. P. 28-29. URL: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol3.pdf (accessed 21.07.2021).

ETC’S Response to COVID-19. ETC. URL: https://etc-corporate.org/covid-19/ (accessed 21.07.2021).

2020 Marks the Worst Year for International Arrivals to EUROPE in over 30 Years. ETC. February 11, 2021. URL: https://etc-corporate.org/uploads/2021/02/Press-release_ETC-Q4-Report-2020_fin.pdf (accessed 21.07.2021).

European Tourism 2020 – Trends & Prospects (Q4/2020). ETC. Feb. 2021. URL: https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2020-trends-prospects-q4-2020/ (accessed 21.07.2021).

European Tourism 2021 – Trends & Prospects (Q2/2021). ETC. Jul. 2021. URL: https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2021-trends-prospects-q2-2021/ (accessed 21.07.2021).

The Report on World Tourism Economy Trends. WTCF. P. 4-7. March 12, 2021. URL: https://en.wtcf.org.cn/20210312/eb10a74f-2ae9-40d9-a9b9-1696f9481dd1.html (accessed 22.07.2021).

International Tourism Growth Continues to Outpace the Global Economy. Jan. 20, 2020. URL: https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy (accessed 23.07.2021).

Global and Regional Tourism Perfomance. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance (accessed 26.07.2021).

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Згурська, Ю. (2021). РЕСУРСНА БАЗА МІЖНАРОДНОГО ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-2