ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ТА РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ

  • Олексій Найденко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-0638-3965
  • Денис Островський Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7615-7774
  • Катерина Азізова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-0539-5489
Ключові слова: мито, митна політика, митні режими, митні пільги, митні процедури, митні формальності, митні ризики

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування митних режимів згідно. Проаналізовано підходи до класифікації митних режимів та доведено необхідність класифікації митних режимів на завершені та незавершені. Визначено, що у кожному митному режимі на законодавчому рівні закладено обмежувальні та стимулюючі заходи. Доведено, що при застосуванні митних режимів мають враховуватися інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та держави. Охарактеризовано підходи до класифікації митних режимів в країнах ЄС. Проаналізовано історичні аспекти виникнення та застосування митних режимів. Деталізовано умови, обмеження та вимоги, які ставляться до митних режимів в Україні. Обґрунтовано реалізацію функцій митних режимів. Проаналізовано митні пільги, які можуть застосовуватися згідно податкового та митного законодавства. Виокремлено ризики застосування митних режимів. Охарактеризовано податкові наслідки застосування митних режимів при справлянні податку на додану вартість, акцизного податку та мита. Обґрунтовано рекомендації щодо адаптації українського митного законодавства до митного законодавства ЄС щодо класифікації митних режимів.

Посилання

Лемеха Р. Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції. Адміністративне право і процес. 2020. № 10. С. 118–124. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.10.20

Осадча Н., Ляшенко В. Митні режими як інститути стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності. Формування ринкової економіки. 2010. С. 341–354.

Кормич Б. Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації. Lex portus. 2017. № 2. Р. 142–153.

Тучак Т., Могильска М. Особливості застосування митних режимів України в умовах інтеграції до ЄС. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 6 (17). С. 52–55.

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Осадча Н. Державне регулювання інституційних змін у митній політиці : автореф. дис. д-ра екон. наук. Донецьк, 2014.

Ляшенко В.И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития : монография) Донецк : Ин-т экономики пром-сти, 2012.

Науменко В.П. Применение таможенных режимов в Украине: теория, практика, рекомендации : практ. пособие. Киев : Знання, 2005.

Гребельник О.П. Митна справа : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2014.

Мельник М.В. Правове регулювання митних режимів в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ, 2012.

Дубініна А.А. Митна справа : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) про встановлення Митного кодексу Союзу: від 9 жовтня 2013 р. № 952/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text

Мостовий, А. Функції митних режимів: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу. Вісник Львівського університету. 2008. № 47. С. 90–95.

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про Митний тариф : Закон України від 04.06.2020 р. № 674-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#Text

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму : наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 р. № 657. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12

Бюджет України. Статистичний збірник Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik

Lemekha, R. (2020) Klasyfikatsiya mytnykh rezhymiv za natsionalʹnym i yevropeysʹkym zakonodavstvom: unifikatsiya pidkhodiv u konteksti yevrointehratsiyi [Classification of customs regimes according to national and European legislation: unification of approaches in the context of European integration]. Administratyvne pravo i protses, 10, 118–124. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.10.20 (in Ukranian)

Osadcha, N. & Lyashenko, V. (2010). Mytni rezhymy yak instytuty stymulyuvannya ta obmezhennya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti [Customs regimes as institutions of stimulation and restriction of foreign economic activity]. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky, 341–354. (in Ukranian)

Kormych, B. (2017). Mytni rezhymy abo mytni protsedury: yevropeysʹki standarty terminolohiyi ta klasyfikatsiyi [Customs regimes or customs procedures: European standards of terminology and classification]. Lex portus, 2, 142–153. (in Ukranian)

Tuchak, T. & Mohylʹska, M. (2018). Osoblyvosti zastosuvannya mytnykh rezhymiv Ukrayiny v umovakh intehratsiyi do YES [Features of application of customs regimes of Ukraine in the conditions of integration into the EU]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, 6 (17), 52–55. (in Ukranian)

Mytnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 13.03.2012 r. no. 4495-VI [Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine of March 13, 2012 № 4495-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (in Ukrainian)

Osadcha, N. (2014). Derzhavne rehulyuvannya instytutsiynykh zmin u mytniy politytsi [State regulation of institutional changes in customs policy]. Author's dissertation of Dr. of Economics. Donetsʹk. (in Ukrainian)

Lyashenko, V. I. (2012) Finansovo-regulyatornyye rezhimy stimulirovaniya ekonomicheskogo razvitiya [Financial and regulatory regimes for stimulating economic development]. Donetsk: In-t ekonomiki prom-sti. (in Ukrainian)

Naumenko, V. P. (2005). Primeneniye tamozhennykh rezhimov v Ukraine: teoriya, praktika, rekomendatsii [Application of customs regimes in Ukraine: theory, practice, recommendations]. Kyiv : Znannya. (in Ukrainian)

Hrebelnyk, O. P. (2014). Mytna sprava [Customs]. Kyyv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Melnyk, M. V. (2012). Pravove rehulyuvannya mytnykh rezhymiv v Ukrayini. [Legal regulation of customs regimes in Ukraine]. Author's dissertation. Candidate of Juridical Sciences. Kyiv. (in Ukrainian)

Dubinina, A. A. (2010). Mytna sprava [Customs]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Rehlament Yevropeysʹkoho Parlamentu i Rady (YES) pro vstanovlennya Mytnoho kodeksu Soyuzu: vid 9 zhovtnya 2013 r. No 952/2013 [Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Union Customs Code: 9 October 2013 № 952/2013]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text (in EU)

Mostovyy, A. (2008). Funktsiyi mytnykh rezhymiv: porivnyalʹna kharakterystyka z mytnym pravom Yevropeysʹkoho Soyuzu [Functions of customs regimes: comparative characteristics with the customs law of the European Union]. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu, 47, 90–95. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. no. 2755 [Tax code of Ukraine: Law of Ukraine from 02.12.2010 No. 2755]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (in Ukrainian)

Pro Mytnyy taryf : Zakon Ukrayiny vid 04.06.2020 r. no. 674-IKH [About the Customs Tariff: Law of Ukraine of 04.06.2020 no. 674-IX]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#Text (in Ukrainian)

Pro vykonannya mytnykh formalʹnostey vidpovidno do zayavlenoho mytnoho rezhymu : nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31.05.2012 r. no. 657 [On fulfillment of customs formalities in accordance with the declared customs regime: order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.05.2012 no. 657]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12 (in Ukrainian)

Byudzhet Ukrayiny. Statystychnyy zbirnyk Ministerstva finansiv Ukrayiny [Budget of Ukraine. Statistical collection of the Ministry of Finance of Ukraine]. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (in Ukrainian)

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Найденко, О., Островський, Д., & Азізова, К. (2021). ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ТА РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-7
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ