МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕАЛЬНОЇ ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

Анотація

Криза системи державного пенсійного забезпечення в Україні й розвиток недержавного пенсійного забезпечення роблять актуальною проблему визначення критеріїв вибору інвестором недержавного пенсійного фонду (НПФ) і умов інвестування. Одним з найважливіших критеріїв є рівень реальної ставки капіталізації вкладень у пенсійний фонд. З урахуванням цього, метою статті є розробка методичних підходів до визначення і максимізації реальної прогнозної дохідності інвестицій з погляду вкладника у НПФ. Основою дослідження є наукові праці з питань функціонування НПФ, методологія інвестиційного менеджменту, методичні засади фінансової математики (концепція вартості грошей у часі, нарахування складних відсотків, дисконтування, урахування інфляції), метод варіантних розрахунків. У статті запропонована методика визначення реальної дохідності інвестицій, пов’язаних з інвестуванням у НПФ, яка включає чотири етапи. Перший етап передбачає побудову моделі прогнозних періодичних вкладень у пенсійній фонд з урахуванням складних відсотків. На другому етапі здійснюється розрахунок періодичних пенсійних виплат на основі прогнозного показника дохідності. На третьому етапі інвестор на основі моделі може виконати зворотну операцію – визначити прибутковість інвестицій без урахування інфляції, використовуючи зважену грошову прибутковість, на основі пропозиції НПФ по виплатах. На четвертому етапі розраховується реальна дохідність інвестицій з урахуванням темпу інфляції. Критерієм вибору інвестором НПФ і умов інвестування є максимальна реальна дохідність інвестицій. Отримана ставка капіталізації порівняється з безризиковою ставкою. Методика передбачає виконання варіантних розрахунків і дозволяє максимізувати реальну дохідність інвестора на основі варіювання вхідних параметрів – періодів вкладення грошей і отримання пенсії, періодичності й суми інвестицій, рівня бажаних пенсійних виплат. Практична цінність підходу полягає у можливості зробити прогноз реальної дохідності інвестицій з погляду інвестора, на основі грошових потоків, пов’язаних з вкладеннями у НПФ і пенсійними виплатами, з метою вибору НПФ і умов інвестування.

Посилання

Global top 300 pension funds: Joint study with Pensions & Investments. Retrieved September 10, 2021. Retrieved from: https://www.thinkingaheadinstitute.org/content/uploads/2020/11/TAI_PI300_2020.pdf

Pension Funds in Figures. Retrieved October 4, 2021. Retrieved from: https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2020.pdf

Hohlov, V., Samko, S. & Sobolev, O. (2020). Osnovi fіnansіv ta іnvesticіi [Fundamentals of Finance and Investment]. Retrieved from: https://courses.prometheus.org.ua (in Ukrainian)

Marcenyuk-Rozar'onova, O. V. & Ozvenchuk, O. A. (2018). Stan ta perspektivi rozvitku nederjavnogo pensіinogo strahuvannya v Ukrainі [Status and prospects of development of private pension insurance in Ukraine]. Derjavne upravlіnnya: udoskonalennya ta rozvitok – Public administration: improvement and development, 10. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/24.pdf (in Ukrainian)

Konіna, M. O. & Reha, K. H. (2017). Nederjavne pensіine strahuvannya v Ukraїnі: pereshkodi rozvitku ta shlyahi їh podolannya [Private pension insurance in Ukraine: obstacles to development and ways to overcome]. Molodii vchenii – Young scientist, 12, 651–654. (in Ukrainian)

Kropel'nic'ka, S. O. & Solodjuk, T. V. (2013). Socіal'ne strahuvannya [Social insurance]: navch. posіb [textbook]. Kyiv: Centr uchbovoi lіteratur, 336 p. (in Ukrainian)

Cіkanovs'ka, N. A. (2016). Klasifikaciya nederjavnih pensiinih fondiv u konteksti zabezpechennya їhn'oї finansovoї bezpeki [Classification of non-state pension funds in the context of ensuring their financial security]. Vіsnik Unіversitetu bankіvs'koi spravi – Bulletin of the University of Banking, 12, 64–70. (in Ukrainian)

Prilipko, S. M., Boichuk, R. P. & Glіbko, S. V. (2014). Teoretichnі zasadi pravovogo regulyuvannya іnvestuvannya іnnovacіinogo rozvitku v Ukraїnі [Theoretical bases of legal regulation of investment of innovative development in Ukraine]: monografіya [monograph]. Kharkіv: Pravo, 480 p. (in Ukrainian)

Hlibova T. O., Chernenok K. P. (2017). Rozvitok nederjavnih pensіinih fondіv v Ukraїnі [Development of private pension funds in Ukraine]. Molodii vchenii – Young scientist, 7, 486–490. (in Ukrainian)

Sokorins'kii, YU. V. (2018). Vidi nederjavnih pensіinih fondіv [Types of private pension funds]. Yuridichnii byuleten' – Legal Bulletin, 7, 1, 131–137. (in Ukrainian)

Yanul', І. E. (2013). Nederjavne pensіine zabezpechennya v Ukraїnі: problemi ta perspektivi rozvitku [Private pension provision in Ukraine: problems and prospects of development]. Vіsnik Kyivs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. Serіya «Ekonomіka» – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics series, 135, 25–27. (in Ukrainian)

Admіnіstrator nederjanih pensіinih fondіv [Administrator of private pension funds]. Retrieved October 4, 2018. Retrieved from: https://www.npf.com.ua (in Ukrainian)

Global top 300 pension funds : Joint study with Pensions & Investments. URL: https://www.thinkingaheadinstitute.org/content/uploads/2020/11/TAI_PI300_2020.pdf (дата звернення: 2.10.2021).

Pension Funds in Figures. URL: https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2020.pdf (дата звернення: 1.10.2021).

Хохлов В., Самко С., Соболев О. Основи фінансів та інвестицій. URL: https://courses.prometheus.org.ua (дата звернення: 03.10.2021).

Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. Вип. 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/24.pdf

Коніна М. О., Реха К. Х. Недержавне пенсійне страхування в Україні: перешкоди розвитку та шляхи їх подолання. Молодий вчений. 2017. № 12. С. 651–654.

Кропельницька С. О., Солоджук Т. В. Соціальне страхування : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 336 с.

Цікановська Н. А. Класифiкацiя недержавних пенсiйних фондiв у контекстi забезпечення їхньої фiнансової безпеки. Вісник Університету банківської справи. 2016. № 12. С. 64–70.

Прилипко С. М., Бойчук Р. П., Глібко С. В. Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні : монографія. Харків : Право, 2014. 480 с.

Хлибова Т.О., Черненок К.П. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні. Молодий вчений. 2017. № 7. С. 486–490.

Сокоринський Ю. В. Види недержавних пенсійних фондів, Юридичний бюлетень. Вип. 7. Ч. 1. 2018. С. 131–137.

Януль І. Є. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. Вип. 135. С. 25–27.

Адміністратор недержаних пенсійних фондів. URL: https://www.npf.com.ua (дата звернення: 3.10.2021).

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Жихарєва, В., Паршикова, М., & Хромих, Т. (2021). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕАЛЬНОЇ ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-1
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ