ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ

Ключові слова: управління, державне управління, управлінська діяльність, управлінська діяльність менеджера, нормативно-правове забезпечення

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням правового забезпечення управлінської діяльності. У статті аналізуються різні підходи до визначення поняття «управлінська діяльність», надано визначення нормативно-правового регулювання управлінської діяльності, правового забезпечення управлінської діяльності, державного управління. Досліджується співвідношення понять управлінська діяльність і державне управління. У статті аналізується сучасний стан правового забезпечення управлінської діяльності та охарактеризовано актуальні проблеми у цій сфері, сформульовані пропозиції щодо подальшого вдосконалення правового забезпечення управлінської діяльності. Питання правового забезпечення управлінської діяльності в успішному функціонуванні держави є актуальним питанням сьогодення, адже відносини з управлінської діяльності виникають, розвиваються і припиняють своє існування на всіх рівнях управління в державі.

Посилання

Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови). Київ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Москалик Г.Ф. Правове забезпечення управлінської діяльності менеджера: теоретичний аспект. Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2001. С. 43–45.

Степчук А.О. Управлінська діяльність керівника апарату райдержадміністрації: поняття, форми, правове регулювання. Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «Мистецтво наукової думки». 2019. № 6. Жовтень. С. 23–26.

Загуменник В.В. Державне управління та виконавча влада в Україні : навч. посіб. / В.І. Загуменник, В.В. Проценко; ред. : О. Д. Крупчан. Бендери, Київ : Поліграфіст, 2015. 295 c.

Адміністративне право України : Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. иїв : «Істина», 2008.

Kovbasyuk U.V., Vashenko K.O., Surmin U.P. (2012). Derzhavne ypravlinya [Government regulation]. Dnipropetrovsk: NADU. (in Ukrainian)

Moskalik G.F. (2001) Pravove zabezpechenya ypravlinskoi diyalnosti menedgera: teoretuchnui aspect [Legal regulation of management work: theory aspect]. Imidg suchasnogo pedagoga: naykovo-praktuchnui osvitnio-popylyarnui gyrnal – Image of a modern teacher: scientific – practical educational – popular magazine. Poltava: TOV «ASMI», pp. 43–45. (in Ukrainian)

Stepchyk A.O. (2019) Ypravlinska diyalnist kerivnuka aparaty raudergadministracii: ponyatya, formu, pravove regylyuvannya [Management actitvity of the head of district administration: definition, forms, legal regulation]. Mignarodnui myltuduscuplinarnui naykovui gyrnal «Mustectvo naykovoi dymku» – International multidisciplinary scientific magazine «The art of scientific thought», № 6, pp. 23–26. (in Ukrainian)

Zagymennuk V.I., Procenko V.V. (2015) Derzhavne ypravlinya ta vukonavcha vlada v Ukraini [Government regulation and executive power in Ukraine]. Kyiv: Poligrafist. (in Ukrainian)

Kolomoec T.O. (Ed.) (2008) Administratuvne parvo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]. Kyiv: «Istuna». (in Ukrainian)

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 361
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Чанишева, Г., & Наньєва, М. (2021). ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-56
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ