ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Ключові слова: соціальна сфера, управлінські рішення, фінансові можливості держави, задоволення соціальних потреб

Анотація

У статті досліджуються фінансово-економічні наслідки прийняття управлінських рішень у соціальній сфері на державному рівні, спрямованих на забезпечення дотримання балансу між ефективним задоволенням соціальних потреб суспільства та фінансовими можливостями держави. Встановлено, що управління соціальною сферою характеризується неспівпадінням у часі та значною часовою віддаленістю результатів управлінських рішень від моменту їх прийняття. Саме тому швидкий позитивний фінансовий ефект від управлінських рішень у соціальній сфері майже завжди пов’язаний зі зниженням соціальної захищеності людей, рівня життя населення держави. У статті сформульовано правила прийняття управлінських рішень у соціальній сфері, дотримання яких забезпечить збереження оптимального балансу між ефективним задоволенням соціальних потреб суспільства та фінансовими можливостями держави.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007. Офіційний вісник України. 2007. № 52. Ст. 2132.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409.

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми, теорії, методології, практики: монографія. К. : Вид-во УАДУ, 2000. 328 с.

Коронавірус і соціальний захист: між реформою і кризою. URL: https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-i-sotsialnyi-zakhyst-mizh-reformoiu-i-kryzoiu/

Самопочуття мешканців України у квітні 2021 року. Київський міжнародний інститут соціології. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1046&page=1&t=7

Мосов С. Формирование и реализация управленческих решений: обоснование базовых принципов и структуры процесса. Персонал. 2004. № 8. С. 70–74.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 46 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhenstatei 29, 36, chastyny druhoi statti 56, chastyny druhoi statti 62, chastyny pershoi statti 66, punktiv 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 statti 71, statei 98, 101, 103, 111 Zakonu Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2007 rik» (sprava pro sotsialni harantii hromadian) vid 9 lypnia 2007 roku № 6-rp/2007. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2007. 52. 2132. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710-07#Text (in Ukrainian)

Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii: Zakon Ukrainy vid 5 zhovtnia 2000 roku № 2017-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. 48. 409. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text (in Ukrainian)

Bakumenko V.D. (2000) Formuvannia derzhavno-upravlinskykh rishen: Problemy, teorii, metodolohii, praktyky [Formation of public administration decisions: Problems, theories, methodologies, practices]: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo UADU. (in Ukrainian)

Koronavirus i sotsialnyi zakhyst: mizh reformoiu i kryzoiu. Retrieved from: https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-i-sotsialnyi-zakhyst-mizh-reformoiu-i-kryzoiu/.

Samopochuttia meshkantsiv Ukrainy u kvitni 2021 roku. Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1046&page=1&t=7.

Mosov S. (2004) Formyrovanye y realyzatsyia upravlencheskykh reshenyi: obosnovanye bazovikh pryntsypov y struktury protsessa [Formation and implementation of management decisions: substantiation of the basic principles and structure of the process]. Personal, 8, 70–74. (in Russian)

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Чанишева, Г., Бориченко, К., & Тарасенко, В. (2021). ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають