ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Ключові слова: фінансова стійкість, коефіцієнти фінансової стійкості, типи фінансової стійкості, управління фінансовими ресурсами, забезпечення фінансової стійк

Анотація

У статті досліджено різноманітні теоретичні підходи щодо визначення поняття фінансової стійкості. На основі аналізу економічних літературних джерел визначено суттєві ознаки фінансової стійкості. Обгрунтовано необхідність використання аналізу фінансової стійкості підприємства. Виявлено найбільш оптимальні підходи до аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства. З’ясовано основні групи факторів впливу на фінансову стійкість підприємства. Було розглянуто типи фінансової стабільності та значення в діяльності підприємств. Визначено, що фінансова стійкість передбачає платоспроможність у довгостроковій перспективі, її оцінка повинна бути спрямована на визначення запасу фінансової стійкості. Це дає уявлення про обсяг продажів, який забезпечує стабільну діяльність підприємства. Сьогодні однією з основних проблем підприємств є відсутність цілісної стратегії, спрямованої на забезпечення сталості фінансово-господарської діяльності підприємства та сталого розвитку в майбутньому. Фінансові проблеми, з якими стикаються підприємства, значною мірою ідентичні за своєю економічною сутністю, і тому їх вирішення можливе за допомогою універсальних інструментів та стандартних заходів, що формують механізм управління фінансовою стійкістю підприємства. Проведено аналіз фінансової стабільності на прикладі конкретного підприємства ПрАТ «Концерн Хлібпром» за 2018-2020 рр. Вказано на шляхи поліпшення ситуації для забезпечення максимального розвитку підприємства та досягнення більшого прибутку. Розкрито важливість планування та контролю для забезпечення фінансової стійкості. Розроблено рекомендації щодо стабілізації фінансової діяльності підприємств в умовах жорсткої конкуренції.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.09.2021).

Заюкова М.С. Теорія фінансової стійкості підприємства : монографія. Вінниця : Вид-во «Універсум», 2009. 155 с.

Москалець К.М. Визначення поняття та функцій категорії «фінансова стійкість» як критерію ефективності фінансової діяльності підприємства. 2010. С. 81–88.

Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 224 с.

Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 815 с.

Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств. Європейські перспективи. 2016. Вип. 2. С. 169–175.

Олійник Л.В. Стратегічні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 118–124.

Чегринець К.В. Фінансова стійкість підприємства: економічна сутність та методи оцінки. Управління розвитком. 2012. № 10. С. 51–54.

Приймак С.В., Волкова О.А. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємств. Принципи формування зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 14-15 травня 2021р. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2021. С. 92–94.

Приймак С.В., Воляник Г.М. Вдосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів : ЛьвДУВС, 2015. Випуск 2. С. 275–287.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 15 September 2021).

Zaiukova M.S. (2009) Teoriia finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Theory of financial stability of the enterprise]. monohrafiya [a monograph]. Vinnytsia: Universum, 155 p. (in Ukrainian).

Moskalets K.M. (2010) Vyznachennia poniattia ta funktsii katehorii «finansova stiikist» yak kryteriiu efektyvnosti finansovoi diialnosti pidpryiemstva. [Definition of the concept and functions of the category "financial stability" as a criterion for the effectiveness of financial activities of the enterprise]. «Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Vi "Nauka i osvita bez kordoniv – 2010», pp. 81–88.

Starostenko H.H., Mirko N.V. (2006) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 224 p. (in Ukrainian)

Tiutiunnyk Yu.M. (2012) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Kyiv: Znannia, 815 p. (in Ukrainian)

Yasinovska I.F. (2016) Suchasni pidkhody do otsinky finansovoi stiikosti pidpryiemstv [Modern approaches to assessing the financial stability of enterprises]. Yevropeiski perspektyvy, no. 2, pp. 169–175.

Oliinyk L.V. (2017) Stratehichni napriamy zabezpechennia finansovoi stabilnosti pidpryiemstva [Strategic directions of ensuring the financial stability of the enterprise]. Finansy, oblik, banky, no. 1 (22), pp. 118–124.

Chehrynets K.V. (2012) Finansova stiikist pidpryiemstva: ekonomichna sutnist ta metody otsinky [Financial stability of the enterprise: economic essence and evaluation methods]. Upravlinnia rozvytkom, no. 10, pp. 51–54.

Pryimak S.V., Volkova O.A. (2021) Informatsiine zabezpechennia finansovoi diahnostyky pidpryiemstv [Information support of financial diagnostics of enterprises]. Pryntsypy formuvannia zovnishnoi polityky derzhavy: ekonomichni ta instytutsionalni aspekty: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Uzhhorod: DVNZ «UzhNU», pp. 92–94.

Pryimak S.V., Volianyk H.M. (2015) Vdoskonalennia informatsiinoho zabezpechennia diahnostyky finansovo-hospodarskoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia [Improving the information support for the diagnosis of financial and economic activities of economic entities]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Lviv: LvDUVS, vol. 2, pp. 275–287.

Переглядів статті: 551
Завантажень PDF: 991
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Приймак, С., & Волкова, О. (2021). ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-58
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ