ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: бухгалтерський облік, витрати, пандемія, охорона праці, COVID-19

Анотація

Стаття містить інформацію про перспективи бухгалтерського обліку як основи контролю заходів з охорони праці на підприємстві в умовах пандемії COVID-19. Підкреслено, що виникла необхідність адаптувати способи роботи до «нових норм» або запровадити нові підходи до роботи підприємств. Встановлено, що процес охорони праці в умовах пандемії COVID-19 вимагає розробки відповідного інформаційного забезпечення, яке покладене на систему бухгалтерського обліку. Розкрито обов’язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів. Визначено, що в умовах пандемії COVID-19 основними заходами з охорони праці на підприємствах є заходи щодо дезінфекції і використання ЗІЗ, антисептиків і пірометра, що обумовлено виконанням вимог постанови КМУ від 22.07.2020 р. № 641. Обґрунтовано, що придбані антисептики та ЗІЗ слід обліковувати у складі запасів на субрахунку 209 «Інші матеріали», пірометр - у складі малоцінних необоротних активів на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», а витрати на тестування працівників включати до інших операційних витрат. Подальші дослідження полягають у поглибленні вивчення питань системності здійснення бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю заходів з охорони праці в умовах пандемії.

Посилання

Як забезпечити захист працівників від COVID-19 під час і після виходу з карантину, — настанови МОП. URL: https://www.sop.com.ua/news/2613-yak-zabezpechiti-zahist-pratsvnikv-vd-covid-19-pd-chas-pslya-vihodu-z-karantinu-nastanovi-mop?from=contentblock_news (дата звернення: 22.12.2020).

Шиманська К. В. Методика бухгалтерського обліку заходів охорони праці та їх оподаткування. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2012. № 3(61). С. 198–202.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.12.2020).

Про охорону праці: Закон від 14.10.1992 № 2694-XII // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text/ (дата звернення: 22.12.2020).

Самчук К. І. Облікове забезпечення управління витратами на охорону праці правове поле та напрямки удосконалення. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 1. С. 195-206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_1_15. (дата звернення: 22.12.2020).

Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994-2003-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.12.2020).

Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 (дата звернення: 22.12.2020).

Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 р. № 224. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-224200320 (дата звернення: 22.12.2020).

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон від 6.04.2000 № 1645-III // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (дата звернення: 22.12.2020).

Карпова В. Облік заходів щодо Covid-19. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-karantyn-122-uchet-meropriyatij-po-covid-19 (дата звернення: 22.12.2020).

How to protect workers from COVID-19 during and after quarantine – ILO guidelines. Retrieved from: https://www.sop.com.ua/news/2613-yak-zabezpechiti-zahist-pratsvnikv-vd-covid-19-pd-chas-pslya-vihodu-z-karantinu-nastanovi-mop?from=contentblock_news (in Ukrainian)

Shymans'ka, K. V. (2012) Methods of accounting for labor protection measures and their taxation. Visnyk ZhDTU, 3(61), 198–202. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996). Constitution of Ukraine (Act No. 254к/96, June 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992). About labor protection (Act No. 2694-XII, October 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text/ (in Ukrainian)

Samchuk, K. I. (2017). Accounting management of labor protection costs, legal field and areas for improvement Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, 1, 195-206. doi: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-195-206

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2003). About the statement of the list of measures and means on labor protection (Decree No. 994, June 27). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994-2003-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020). On the establishment of quarantine and the introduction of enhanced anti-epidemic measures in the area with a significant spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 (Decree No. 641, July 22). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020). On approval of the list of medicines, medical devices and / or medical equipment necessary for the implementation of measures aimed at preventing the occurrence and spread, localization and elimination of outbreaks, epidemics and pandemics of coronavirus disease (COVID-19), which are exempt from import duties and operations from the import of which into the customs territory of Ukraine are exempt from value added tax (Decree No. 224, March 20). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-224200320 (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2000). About protection of the population against infectious diseases (Act No. 1645-III, April 6). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (in Ukrainian)

Karpova, V. (2020) Accounting for Covid-19 activities. Retrieved from: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-karantyn-122-uchet-meropriyatij-po-covid-19 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1224
Завантажень PDF: 336
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Лугова, О., Бабенко, А., & Петрова, І. (2020). ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-18
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ