ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ ДО ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

  • Оксана П’ятковська Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-1859-4233
  • Вікторія Гойсан Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-7310-3295
Ключові слова: міжнародна міграція, дозвіл на працевлаштування, дозвіл на короткострокове перебування, сімейна посвідка на проживання, гендерний розподіл мігрантів

Анотація

У статті на основі аналізу різних статистичних даних розглянуто обсяги, динаміку, структуру та види міграції з України до Турецької Республіки протягом останніх років. Зокрема здійснено оцінку загальної чисельності українських мігрантів, міграційного сальдо, кількості та видів посвідок, виданих громадянам України для перебування на території Туреччини, а також продемонстровано динаміку отримання дозволів на працю, укладання шлюбів із громадянами Туреччини та угод про придбання нерухомості громадянами України на території Туреччини. Це дало можливість окреслити основні тенденції української міграції до Туреччини, а саме: зростання загальної кількості українців у Туреччині, домінування жіночої статі в гендерному розрізі та переважання міграції з метою створення сім’ї, що свідчить про ймовірне подальше домінування довготривалої міграції (або виїзду з метою постійного проживання) над тимчасовою.

Посилання

International migrant stock. United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2020. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock

Договірно-правова база. Посольство України у Турецькій Республіці. 2020. URL: https://turkey.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/dogovirno-pravova-baza

Стратегічне партнерство України й Туреччини підкріплене реальними справами та перемогами – Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво Президента України. 2021. URL: https://www.president.gov.ua/news/strategichne-partnerstvo-ukrayini-j-turechchini-pidkriplene-67925

Спільна декларація Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою. Офіційне інтернет-представництво Президента України. 2021. URL: https://www.president.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-devyatogo-zasidannya-strategichnoyi-radi-67909

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 / Офіційне інтернет-представництво Президента України. 2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.

Заставна О. Міграційна політика ЄС у контексті безпеки країн Європейського Союзу. Підприємництво, господарство і право. 2021. №1. С. 276–281. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.1.46

Енверов Р. Передумови еміграції кримськотатарського народу внаслідок анексії Криму Росією. Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав : матеріали засідання круглого столу. Львів : Сполом, 4 квітня 2014. С. 49–51.

Українська громада в Туреччині. Посольство України у Турецькій Республіці. URL: https://turkey.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/570-ukrajinci-u-turechchini

The Results of Address Based Population Registration System, 2020. Turkish Statistical Institute. 2021. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=The-Results-of-Address-Based-Population-Registration-System-2020-37210&fbclid=IwAR3iwMIvtpIkmuISYri_ROPK0GuXcmVHwv_ZE8gJD14GJGjcW7eicWqRhsk

Міграційний профіль України за 2019 рік / Державна міграційна служба України. 2020. С. 94.

Перебування в Туреччині для громадян України та громадян інших держав. Посольство Республіки Туреччина в Україні. 2019. URL: http://kiev.emb.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/360087

International Migration Statistics, 2019. Turkish Statistical Institute. 2020. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709

International Migration Statistics, 2017. Turkish Statistical Institute. 2018. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2017-30607

Yabancıyım ikametgah ve seyahat haklarımla ilgili bilgi almak istiyorum. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. URL: https://www.egm.gov.tr/yabanciyim-ikametgah-ve-seyahat-haklarimla-ilgili-bilgi-almak-istiyorum

Residence Permit Types. Directorate General of Migration Management. URL: https://en.goc.gov.tr/residence-permit-types

Sıkça sorulan Sorular. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. URL: https://www.csgb.gov.tr/uigm/sikca-sorulan-sorular/

Статистика українців у Туреччині. Український портал Туреччини «Ukr-Ayna». URL: https://www.ukr-ayna.com/uk/diaspora/statistika-ukrainciv-u-turechchini/

11 ways for turkish citizenship by process in Turkey 2020–2021. Turkey iResidence. Foreigner Residence Services. URL: https://residencepermitturkey.com/turkey-investment-citizenship-foreigner

House Sales Statistics, January 2021. Turkish Statistical Institute. 2021. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=House-Sales-Statistics-January-2021-37465

Marriage and Divorce Statistics, 2020. Turkish Statistical Institute. 2021. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Marriage-and-Divorce-Statistics-2020-37211

Residence permits. Directorate General of Migration Management. 2021. URL: https://en.goc.gov.tr/residence-permits

Birth Statistics, 2020. Turkish Statistical Institute. 2021. URL: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Birth-Statistics-2020-37229

Yabancıların Çalışma İzinleri. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. URL: https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/resmi-istatistik-programi/yabancilarin-calisma-izinleri/

Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) – Turkey. The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=TR

Turkey work visa and work permit ID Card application under employment procedures. Turkey Residence Permit, Visa. 2021. URL: https://turkishresidencepermit.com/turkish-work-permit-visa-application-turkey

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2020). International migrant stock. Retrieved from: https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock

Posolstvo Ukrainy u Turetskii Respublitsi – Embassy of Ukraine in the Republic of Turkey (2020). Dohovirno-pravova baza [Contractual and legal framework]. Retrieved from: https://turkey.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/dogovirno-pravova-baza (in Ukrainian)

Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy – Official website of the President of Ukraine. (2020). Stratehichne partnerstvo Ukrainy y Turechchyny pidkriplene realnymy spravamy ta peremohamy – Volodymyr Zelenskyi [Strategic partnership between Ukraine and Turkey is backed by real actions and victories – Volodymyr Zelenskyy]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/news/strategichne-partnerstvo-ukrayini-j-turechchini-pidkriplene-67925 (in Ukrainian)

Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy – Official website of the President of Ukraine. (2020). Spilna deklaratsiia Deviatoho zasidannia Stratehichnoi rady vysokoho rivnia mizh Ukrainoiu ta Turetskoiu Respublikoiu [Joint Declaration of the 9th meeting of the High-Level Strategic Council between Ukraine and the Republic of Turkey]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-devyatogo-zasidannya-strategichnoyi-radi-67909 (in Ukrainian)

Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy – Official website of the President of Ukraine. (2020). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» vid 14 veresnia 2020 r. № 392/2020 [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 «On the National Security Strategy of Ukraine»]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (in Ukrainian)

Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy – Institute of Demography and Social Studies of NAS of Ukraine. (2018). Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir : nats. dopovid [Ukrainian society: the migration dimension. National report]. Kyiv, 396 p. (in Ukrainian)

Zastavna, O. (2021). Mihratsiina polityka YeS u konteksti bezpeky krain Yevropeiskoho Soiuzu [Migration policy of the EU in the context of security of the territories of the European Union]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo – Entrepreneurship, Economy and Law, 1, 276–281. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.1.46 (in Ukrainian)

Enverov, R. (2014). Peredumovy emihratsii krymskotatarskoho narodu vnaslidok aneksii Krymu Rosiieiu. [Conditions for the emigration of the Crimean Tatars as a result of the annexation of Crimea by Russia.] Problemy zovnishnoi mihratsii Ukrainy ta inshykh postradianskykh derzhav : materialy zasidannia kruhloho stolu [Problems of external migration from Ukraine and other post-Soviet states: materials of the round table]. Lviv : Spolom, the 4th of April, 2014. pp. 49–51. (in Ukrainian)

Embassy of Ukraine in the Republic of Turkey – Posolstvo Ukrainy u Turetskii Respublitsi. Ukrainska hromada v Turechchyni [Ukrainian community in Turkey]. (2018). Retrieved from: https://turkey.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/570-ukrajinci-u-turechchini (in Ukrainian)

Turkish Statistical Institute. (2021). The Results of Address Based Population Registration System, 2020. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=The-Results-of-Address-Based-Population-Registration-System-2020-37210&fbclid=IwAR3iwMIvtpIkmuISYri_ROPK0GuXcmVHwv_ZE8gJD14GJGjcW7eicWqRhsk

State migration service of Ukraine – Derzhavna mihratsiina sluzhba Ukrainy. (2020). Mihratsiinyi profil Ukrainy za 2019 rik [Migration profile of Ukraine for 2019]. P. 94. (in Ukrainian)

Posolstvo Respubliky Turechchyna v Ukraini – The Embassy of the Republic of Turkey in Kyiv. (2019.) Perebuvannia v Turechchyni dlia hromadian Ukrainy ta hromadian inshykh derzhav [Conditions of stay in Turkey for citizens of Ukraine and other countries]. Retrieved from: http://kiev.emb.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/360087 (in Ukrainian)

Turkish Statistical Institute. (2020). International Migration Statistics, 2019. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709

Turkish Statistical Institute. (2018). International Migration Statistics, 2017. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2017-30607

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü – Ministry of Internal Affairs, General Directorate of Security. (n.d.). Yabancıyım ikametgah ve seyahat haklarımla ilgili bilgi almak istiyorum [I am a foreigner, I want to get information about my residence and travel rights]. Retrieved from: https://www.egm.gov.tr/yabanciyim-ikametgah-ve-seyahat-haklarimla-ilgili-bilgi-almak-istiyorum

Directorate General of Migration Management. (n.d.). Residence Permit Types. Retrieved from: https://en.goc.gov.tr/residence-permit-types

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Ministry of Labour and Social Security. (n.d.). Sıkça sorulan Sorular [Frequently Asked Questions]. Retrieved from: https://www.csgb.gov.tr/uigm/sikca-sorulan-sorular/

Ukrainskyi portal Turechchyny «Ukr-Ayna» – Ukrainian portal of Turkey «Ukr-Ayna». (2020). Statystyka ukraintsiv u Turechchyni [Statistics of Ukrainians in Turkey]. Retrieved from: https://www.ukr-ayna.com/uk/diaspora/statistika-ukrainciv-u-turechchini/ (in Ukrainian)

Turkey iResidence. Foreigner Residence Services. (2021). 11 ways for turkish citizenship by process in Turkey 2020 – 2021. Retrieved from: https://residencepermitturkey.com/turkey-investment-citizenship-foreigner

Turkish Statistical Institute. (2021). House Sales Statistics, January 2021. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=House-Sales-Statistics-January-2021-37465

Turkish Statistical Institute. (2021). Marriage and Divorce Statistics, 2020. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Marriage-and-Divorce-Statistics-2020-37211

Directorate General of Migration Management. (2021). Residence permits. Retrieved from: https://en.goc.gov.tr/residence-permits

Turkish Statistical Institute. (2021). Birth Statistics, 2020. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Birth-Statistics-2020-37229

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Ministry of Labour and Social Security. (n.d.). Yabancıların Çalışma İzinleri [Work Permits for Foreigners]. Retrieved from: https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/resmi-istatistik-programi/yabancilarin-calisma-izinleri/

The World Bank. (2021). Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) – Turkey. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=TR

Turkey Residence Permit, Visa. (2021). Turkey work visa and work permit ID Card application under employment procedures. Retrieved from: https://turkishresidencepermit.com/turkish-work-permit-visa-application-turkey

Переглядів статті: 183
Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
П’ятковська, О., & Гойсан, В. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ ДО ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-40
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ