ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний проект, дослідження інновацій, впровадження інновацій, інвестування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням планування інноваційного проекту на основі системного підходу й ідентифікації витрат за етапами його реалізації. У складі інноваційної діяльності як системи виокремлено такі елементи: аналіз зовнішнього середовища, аналіз внутрішнього середовища, інноваційний процес та лаг, інновація й сформовано їх ієрархічність за етапами інноваційної діяльності, а саме дослідження, інвестування і впровадження та місцем виникнення витрат. З метою акумуляції інформації про процес реалізації інновацій сформовано облікові джерела інформації. Синергетичний ефект від використання моделі полягає в ефективному виборі поведінки вищого рівня управління, враховуючи цінову кон’юнктуру, досягнення конкурентних переваг, мінімізацію впливу мінливості ринку і взаємного зростання інвестиційної довіри зацікавлених сторін до співробітництва.

Посилання

A spiral approach to business model innovation. URL: http://www.ey.com/Publication/wwLUAssets/Innovation/$FILE/Innovation.pdf

Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data (Third edition) 2005. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF

Князевич А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 6 (108). С. 26–30.

Крамськой Д.Ю., Колотюк О.І. Аналіз інструментарію дослідження інноваційного розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 5. С. 253–258.

Кулиняк І.Я., Ріжко І.А. Аналіз інноваційної діяльності підприємств західного регіону України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2013. № 754. С. 26–33.

Лисенко Л.А. Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Комунальне господарство міст. Сер. : Економічні науки : зб. наук. пр. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків, 2007. № 78. С. 94–100

Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. 2018. № 1. С. 103–113.

Полінкевич О.М. Принципи адаптивного планування інноваційної діяльності підприємств. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент. 2018. Вип. 15. С. 205–211.

Сільченко І.А., Архіпова В.М. Планування як визначна необхідність розвитку інноваційної діяльності підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4. С. 63–67.

Солоха Д.В., Сапельнікова Н.Л., Бєлякова О.В. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в системі бізнес-планування підприємств України. Менеджер. 2020. № 2. С. 127–139.

Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. Тернопіль : Економічна думка, 2003. 326 с.

A spiral approach to business model innovation. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Innovation/$FILE/Innovation.pdf

Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data (Third edition) 2005 URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF

Knyazevich A.O. (2010) Іnnovacіjnij lag і jogo rol v іnnovacіjnomu procesі [Innovation lag and its role in the innovation process]. Aktual'nі problemi ekonomіki, 6 (108), pp. 26–30.

Kramskoj D.Yu., Kolotyuk O.I. (2013) Analiz instrumentariyu doslidzhennya innovacijnogo rozvytku pidpryyemstva [Analysis of research tools for innovative development of the enterprise]. Biznes Inform, 5, 253–258.

Kulynyak I.Ya., Rizhko I.A. (2013) Analiz innovacijnoyi diyalnosti pidpryyemstv zaxidnogo regionu Ukrayiny [Analysis of innovative activity of enterprises in the western region of Ukraine]. Visnyk Nacionalnogo universytetu "Lvivska politexnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnya, 754, 26–33.

Lysenko L.A. (2007) Pidxid do ocinky efektyvnosti innovacijnoyi diyalnosti pidpryyemstva [Approach to assessing the effectiveness of innovative activities of the enterprise]. Komunalne gospodarstvo mist. Ser. : Ekonomichni nauky : zb. nauk. pr. Khark. nacz. akad. misk. gosp-va. Kharkiv, 78, 94–100.

Lucyak V.V., Stavska Yu.V., Golovnya O.M. (2018) Strategichne planuvannya i taktyka innovacijnoyi diyalnosti u restorannyx pidpryyemstvax: rozroblennya funkcionalnyx xarchovyx produktiv [Strategic planning and tactics of innovative activity in restaurant enterprises: development of functional food products]. Visnyk Sxidnoyevropejskogo universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Seriya: Ekonomika i menedzhment, 1, 103–113.

Polinkevych O.M. (2018) Pryncypy adaptyvnogo planuvannya innovacijnoyi diyalnosti pidpryyemstv [Principles of adaptive planning of innovative activity of enterprises]. Ekonomichni nauky. Seriya: Ekonomika ta menedzhment, 15, 205–211.

Silchenko I.A., Arxipova V.M. (2017) Planuvannya yak vyznachna neobxidnist rozvytku innovacijnoyi diyalnosti pidpryyemstv [Planning as a significant need for the development of innovative activities of enterprises]. Visnyk Berdyanskogo universytetu menedzhmentu i biznesu, 4, 63–67.

Soloxa D.V., Sapelnikova N.L., Byelyakova O.V. (2020) Upravlinnya investycijno-innovacijnoyu diyalnistyu v systemi biznes-planuvannya pidpryyemstv Ukrayiny [Management of investment and innovation activities in the business planning system of Ukrainian enterprises]. Menedzher, 2, 127–139.

Xariv P.S. (2003) Innovacijna diyalnist pidpryyemstva ta ekonomichna ocinka innovacijnyx procesiv [Innovative activity of the enterprise and economic estimation of innovative processes]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 326 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 19
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Черешнюк, О. (2021). ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-42
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ