ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Надія Бакало Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-3260-412X
  • Алла Глєбова Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-7030-948X
  • Вікторія Маховка Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-7985-7792
Ключові слова: заклади ресторанного господарства, сільський та зелений туризм, ресторан, послуги харчування, просування, національна кухня

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань популяризації національних традиційних закладів харчування сільського та зеленого туризму в Україні, які в більшості випадках побудовані в національному стилі закладів харчування в регіоні (корчма, колиба, трактир, таверна, шинок, паб) або такі, що розміщуються в історичних будівлях. Визначено, що основна концепція закладів ресторанного господарства, що надають послуги харчування в сфері сільського та зеленого туризму обумовлена наявністю традиційної кухні та загальною етнокультурною атмосферою. В ході дослідження було встановлено, що заклади харчування, які можуть бути включені до інфраструктури сільського та зеленого туризму переважно відносяться до таких, які орієнтовані на сегмент сімейного відпочинку, тобто на надання послуг харчування та організацію дозвілля сім'єю та пропонують асортимент страв «домашньої кухні».

Посилання

Братіцел М.Л. Національні екокультурні традиції в сучасних ресторанних закладах. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2019. Вип. 20. С. 44–52.

Воронюк Т.А. Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства у Чернівецькій області. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 2. С. 52–59.

Гловацька В.В Сільський зелений туризм: сутність, функції основи організації. Економіка АПК. 2006. № 10. С. 148–155.

ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

Кравченко Н. Роль сільського туризму в розвитку регіонів Полісся. Ніжин, 2007. 250 с.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : Підручник [для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н.О. 2-ге вид. перероб. та допов. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 584 с.

П’ятницька Г.Т., Найдюк В.С. Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 66–73.

Поколодна М.М., Семків М.О. Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 20.

Скрипник Н.Я., Сердюк А.М. Рекреаційна географія [текст] : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 296 с.

Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. Київ : Видавничий дім «Слово», 2006. 366 с.

Bratitsel M.L. (2019) Natsionalni ekokulturni tradytsii v suchasnykh restorannykh zakladakh [National eco-cultural traditions in modern restaurants]. Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti, no. 20, pp. 44–52. (in Ukrainian)

Voroniuk T.A. (2019) Tendentsii rozvytku pidpryiemstv restorannoho hospodarstva u Chernivetskii oblasti [Trends in the development of restaurant enterprises in the Chernivtsi region]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, T. 4. no 2, pp. 52–59. (in Ukrainian)

Hlovatska V.V. (2006) Silskyi zelenyi turyzm: sutnist, funktsii osnovy orhanizatsii [Rural green tourism: essence, functions of the basis of the organization]. Ekonomika APK, no 10, pp. 148–155. (in Ukrainian)

DSTU 4281:2004. Zaklady restorannoho hospodarstva. Klasyfikatsiia.

Kravchenko N. (2007) Rol silskoho turyzmu v rozvytku rehioniv Polissia [The role of rural tourism in the development of Polissya regions] posibnyk [a textbook]. Nizhyn, 250 p. (in Ukrainian)

Piatnytskoi N.O. (2011) Orhanizatsiia obsluhovuvannia u zakladakh restorannoho hospodarstva [Service in restaurants] posibnyk [a textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 584 p. (in Ukrainian)

Piatnytska H.T., Naidiuk V.S. (2017) Suchasni trendy rozvytku restorannoho hospodarstva v Ukraini [Modern trends in the development of the restaurant industry in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no 9, pp. 66–73. (in Ukrainian)

Pokolodna M.M., Semkiv M.O. (2018) Etnohrafichnyi turyzm: osoblyvosti, heohrafiia ta resursnyi potentsial [Ethnographic tourism: features, geography and resource potential]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», no. 20. (in Ukrainian)

Skrypnyk N.Ia. (2013) Rekreatsiina heohrafiia [Recreational geography] posibnyk [a textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 296 p. (in Ukrainian)

Smolii V.A. (2006) Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu [Encyclopedic dictionary-reference book on tourism]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo», 366 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 22
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Бакало, Н., Глєбова, А., & Маховка, В. (2021). ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-20