«ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ» В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Ключові слова: регіон, система державного управління економічною розбудовою території, цілі, «дерево цілей», структура менеджменту регіонів

Анотація

У цій статті висвітлюється проблематика управління соціально-економічним та культурним розвитком регіону, зокрема, і використовуване у цьому контексті «дерево цілей». При цьому обґрунтовано, що питання менеджменту взагалі на будь-якому його рівні, а державного особливо, є одним із найактуальніших і найважливіших для сучасних управлінських теорії та практики. Водночас встановлено, що у процесі менеджменту можна виділити його системоутворюючі елементи – суспільні джерела виникнення і фіксації цілей державного управління: суб’єктивний зріз його доцільності та спричинені цим відповідність і відкритість цілей державного менеджменту; їхню ієрархію, яка здійснює істотний соціальний вплив; формування відповідного «дерева цілей» державного управління регіоном. Одночасно, якщо його організаційною структурою вважати не тільки усю сукупність органів виконавчої влади, що вже традиційно займаються лише ним, а і цілісну систему організаційних зв’язків, які впливають на менеджмент, то не можна не визнати, що вона включає (вводить в управлінські процеси) різні прояви, сторони та залежності відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування у регіонах, які певною мірою є співучасниками процесу формування та реалізації управлінських рішень.

Посилання

Байцим В. Ф. Механізм формування стратегічних цілей програм (проєктів) розвитку регіонів та територій. Наук. вісник Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. № 12. Луцьк : ВДУ, 2007. С. 157–166.

Бандур С. І. Регіональна економіка: навч. посібн. Київ : ІПК. ДСЗУ, 2010. 263 с.

Благун І. С., Солтисік О. С. Моделювання стратегій розвитку регіонів. Регіональна економіка. № 4. Львів : ІРД НАН України. Плай, 2004. С. 105–115.

Дмитришин Л. І., Зварич О. І. Методичні аспекти формування концеп-ції економічного розвитку регіону. Між. наук. конф. «Corporate governance: strategies, processes, technology», 20 жовтня 2017 року, м. Каунас (Литва). Baltja Publiching, 2017. С. 148–150.

Долішній М. І. Коцептуальні засади розвитку регіональної політики. Зовнішньоекономічний кур’єр. № 7-8. Львівська ТПП, 2000. С. 5–8.

Левковська Л. В. Економічна діагностика і особливості регіональної диференціації та дезінтеграції. Продуктивні сили України. № 2 (006). Київ, 2009. С. 112–116.

Макаренко М. В. Система цілей і завдань управління регіональним розвитком. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. Т. 1. К., 2011. С. 434–439.

Мірзодаєва Т. Організаційно-економічний механізм регулювання регі-онального розвитку України. Наука молода: Зб. наук. праць молод. вчених ТАНТ. № 3. Тернопіль : ТАНТ, 2005. С. 63–67.

Реутов В. Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України : моногр. Сімферополь : ПП «Фенікс», 2010. 432 с.

Соболєва Г. Г., Балог О. Г. Система цілей регіональної стратегії соціа-льно-економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. № 5. Вид-во Чорноморського нац. ун-ту імені Петра Могили; ТОВ « ДКС Центр». Миколаїв, 2012. С. 52–56.

Стеченко Д. М. Формування механізмів регіонального управління соціально-економічним процесами. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. Хмельницький: ІРУП, 2003. С. 240–244.

Уманець Т. В., Лучакова О. В., Косьміна К. М. Оцінка регіонального економічного розвитку України: теорія і практика: моногр. Донецьк: «ВІК», 2010. 477 с.

Єпіфанов А. О., Мінченко М. В., Додашев Б. А. Управління регіоном: навч. посібн. За заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 361 с.

Зварич І. Т., Зварич О. І., Хома В. Б. Управління соціально-економічним розвитком регіону: навч.- метод. посібн. для студ. і ма-гістр. усіх екном. спец. Івано-Франківськ: «ПП Супрун В. П.», 2019. 476 с.

Зварич І. Т., Кузьмин В. М., Федорук З. І. Організація управління процесом реалізації стратегії розвитку розвитку регіону. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Стратегічне планування регіонального розвитку (Зб. наук. праць). Вип. 5 (XLIX). НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. Львів, 2004. С. 21–29.

Офіційний сайт Івано-Франківської обласної державної адміністрації URL: https://if.gov.ua (дата звернення – 27. 11. 2020).

Конституція України (зі змін. та доп.). Прийнята на п’ятій сесії Вер-ховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 11. 2020).

Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві дер-жавні адміністрації» (зі змін. і доп.). URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 11. 2020).

Закон України від 21. 05. 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змін. та доп.). URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 11. 2020).

Bajtsym, V. F. (2007). Mekhanizm formuvannia stratehichnykh tsilej prohram (projektiv) rozvytku rehioniv ta terytorij [The mechanism of formation of strategic objectives of programs (projects) development of regions and territories]. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn State un-ty. № 12. Lutsk: VSU. (in Ukrainian)

Bandur, S. I. (2010). Rehionalna ekonomika: navch. posibn. [Regional economics: a textbook]. Kyiv: IPK, DSZU. (in Ukrainian)

Blahun, I. S., Soltysik, O. S. (2004). Modeliuvannia stratehij rozvytku rehioniv [Modeling of regional development strategies]. Regional economy. № 4. Lviv: IRD NAS of Ukraine. Ivano-Frankivsk: Plaj. (in Ukrainian)

Dmytryshyn, L. I., Zvarych, O. I. (2017). Metodychni aspekty formuvannia kontseptsij ekonomichnoho rozvytku rehionu [Methodical aspects of forming the concept of economic development of the region]. International scientific conference «Corporate governance: strategies, processes, technology», October 20, 2017. Kaunas (Lithuanija): Baltija Publichingm. (in Ukrainian)

Dolishnij, M. I. (2000). Kotseptualni zasady rozvytku rehionalnoji polityky [Conceptual principles of regional policy development]. Foreign economic coruer. № 7-8. Lviv: CCI. (in Ukrainian)

Levkovska, L. V. (2009). Ekonomichna diahnostyka i osoblyvosti rehio-nalnoji dyferentsiatsiji ta dezintehratsiji [Economic diagnostics and features of regional differentiation and disintegration]. Productive forces of Ukraine. № 2 (006). Kyiv. (in Ukrainian)

Makarenko, M. V. (2011). Systema tsilej i zavdan' upravlinnia regionalnym rozvytkom [The system of goals and objectives of regional development management]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property: Collection of scientific works. Vol. 1. Kyiv. (in Ukrainian)

Mirzodajeva, T. (2005). Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm rehuliuvannia rehionalnoho rozvytku Ukrajiny [Organizational and economic mechanism of regulation of regional development of Ukraine]. Young Science: Collection of Scientific Papers of Young Scientists TANT. № 3. Ternopil. (in Ukrainian)

Reutov, V. Je. (2010). Rehionalnyj vymir transformatsijnykh zrushen ekonomiky Ukrajiny: monohraf. [Regional dimension of transformational shifts of the economy of Ukraine: monograph]. Simferopol: PE «Phoenix». (in Ukrainian)

Sobolieva, H. H., Baloh, O. H. (2012). Systema tsilej rehionalnoji stratehiji sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [The system of goals of the regional strategy of socio-economic development]. Investments: practice and experience. № 5. Petro Mohyla Black Sea National un-ty. Publishing House, LLC «DKS Center», Mykolajiv. (in Ukrainian)

Stechenko, D. M. (2003). Formuvannia mekhanizmiv rehionalnoho upravlinnia sotsialno-ekonomichnym protsesamy [Formation of mechanisms of regional management of social and economic processes]. Bulletin of the Khmelnytsky in-te of Regional Management and Law. Khmelnytskyj: HIRUP. (in Ukrainian)

Umanets, T. V., Luchakova, O. V., Kosmina, K. M. (2010). Otsinka rehionalnoho ekonomichnoho rozvytku Ukrajiny: teorija i praktyka: monohraf. [Estimation of regional economic development of Ukraine: theory and practice: monograph]. Donetsk: «VIK». (in Ukrainian)

Jepifanov, A. O., Minchenko, M. V., Dodashev, B. A. (2008). Upravlinnia rehionom: navchaln. posibn. [Management of the region: a textbook]. Edited by Doctor of Economics A .A. Epifanov. Sumy: UABS NBU. (in Ukrainian)

Zvarych, I. T., Zvarych, O. I., Khoma, V. B. (2019). Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehionu: navch.-metod. posibn. dlia stud. i mahistr. usikh ekonomich. spets. [Management of socio-economic development of the region: a textbook for students and masters of all economic specialties]. Ivano-Frankivsk: PE «Suprun V. P.». (in Ukrainian)

Zvarych, I. T., Kuzmyn, V. M., Fedoruk, Z. I. (2004). Orhanizatsija upravlinnia protsesom realizatsiji stratehiji rozvytku rehionu [Organization of management of the process of implementation of the development strategy of the region]. Socio-economic research in transition. Strategic planning of regional development (Collection of scientific works). Iss. 5 (XLIX). NAS of Ukraine, іn-te of Regional Studies, Editorial Board: Editor-in-Chief of the Academy of the nat. Academy of Sciences of Ukraine M. I. Dolishnij. Lviv. (in Ukrainian)

Ofitsijnyj sajt Ivano-Frankivskoji oblasnoji derzhavnoji administratsiji [Official site of Ivano-Frankivsk Regional State Administration]. Retrieved from: http://www.if.gov.ua/ (in Ukrainian) (accessed: 27.11.2020).

Konstytutsija Ukrajiny (zi zmin. ta dop.). Pryjniata na p’jatij sesiji Ver-khovnoji Rady Ukrajiny 28 chervnia 1996 roku [Constitution of Ukraine (amend. and sup.). Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian) (accessed: 27.11.2020).

Zakon Ukrajiny vid 9 kvitnia 1999 roku № 586-XIV «Pro mistsevi der-zhavni administratsiji» (zi zmin. ta dop.) [Law of Ukraine of April 9, 1999 № 586-XIV «On Local State Administrations» (amend. and sup.)]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (in Ukrainian) (accessed: 27.11.2020).

Zakon Ukrajiny vid 21.05.1997 roku № 280/97-VR «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukrajini» (zi zmin. ta dop.) [Law of Ukraine of May 21, 1997 № 280/97-VR «On Local Self-Government in Ukraine» (amend. and sup.)] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian) (accessed: 27.11.2020).

Переглядів статті: 585
Завантажень PDF: 293
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Зварич, І., & Зварич, О. (2020). «ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ» В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-16
Розділ
ЕКОНОМІКА