ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІТ-СФЕРІ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ключові слова: ІТ-персонал, ІТ-проект, ІТ-сфера, мотивація, Human Resource, діджиталізація, корпоративна соціальна відповідальність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням підбору персоналу та ефективного управління командами ІТ-проектів. Проаналізовані основні проблеми пошуку персоналу в ІТ-компаніях. Зроблено акценти на зміні мотивуючих факторів з матеріальних на соціально відповідальні для провідних та молодих ІТ-спеціалістів. Розглядаються питання особливості мотивування ІТ-персоналу, потрібність в особливих підходах та фактори, що мотивують, знайдуть найбільший відгук. Одним з напрямків управління командами ІТ-проектів пропоновано впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності на засадах корпоративних порталів та інформаційних систем управління бізнес-процесами. Запропоновано поширення практики стажування студентів та молодих фахівців як ефективної форми залучення, відбору та підготовки персоналу відповідно вимогам ІТ-проектів та мотивування персоналу до підвищення кваліфікації.

Посилання

Виноградський М.Д. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2016.

Гавриш О.А. Управління персоналом сучасної організації. Київ : НТУУ «КПІ», 2015.

Журан О.А., Філатова Т.В., Чернишов О.О. Модель формування сучасних компетенцій ІТ-фахівців. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2019. № 9(3). С. 195–202. DOI: https://doi.org/10.15276/imms.v9.no3.195

Журан О.А., Донченко К.В. Управління співробітниками в умовах віддаленої роботи. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Економічна кібернетика: Теорія, практика та напрямки розвитку» (Одеса, 24–25 листопада, 2020 р.). С. 58–62. Одеса : ОНПУ.

Ковардакова О. Особенности работы HR-специалистов в ИТ-сфере. Информационно-образовательный портал HR-tv.ru. URL: https://hr-tv.ru/articles/osobennosti-raboty-hr-spetsialistov-v-it-sfere.html

Лінгур Л.М. Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу в умовах діджиталізації економіки. (Автореф. дис. канд. екон. наук). Одеса, 2021.

Лінгур Л.М., Кособуцька Р.О. Корпоративний портал як інструмент корпоративної соціальної відповідальності співробітників Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Економічна кібернетика: Теорія, практика та напрямки розвитку» (Одеса, 27–28 листопада, 2019 р.). С. 81–84. Одеса : ОНПУ.

Савельева Н.Ф. Особенности управления кадрами трудовым потенциалом предприятия Известия ЮФУ. Технические науки. 2005. № 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-kadrami-trudovym-potentsialom-predpriyatiya

Щёкин Г. Система управления человеческими ресурсами : монография. Київ : ГП «Издат. дом «Персонал», 2009.

Burisch, M. (1994). Ein integrierendes Burnout-Modell. Das Burnout-Syndrom, 117–210. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-06456-6_4

Mescon, M.H., Albert, M.& Khedouri, F. Management. 3rd ed. Cambridge : Harper&Row, 1988.

Сразу 21 компания из Украины вошла в мировой топ-100 лучших аутсорсеров. 2020. URL: https://ain.ua/2020/02/18/global-outsourcing-100-2020/

Изменить мир – заработать кучу денег. Топ-20 лучших стартапов Украины. 2021. URL: https://focus.ua/ratings/478494-luchshie-startapy-ukrainy-rejting-fokusa

Vinogradsky, M.D. (2016). Upravlinnya personalom: navch. posib. [Personnel management: educational manual]. Kiev: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Gavrish, O.A. (2015). Upravlinnya personalom suchasnoy organizacii [Personnel management of a modern organization]. Kiev: NTUU "KPI". (in Ukrainian)

Zhuran O.A., Filatova T.V., & Chernyshov O.O. (2019). Model formuvannya suchasnyh kompetenciy IT-fahivciv. [Model of formation of modern competencies of IT specialists]. Informatics and mathematical methods in modeling. 9(3), 195–202. DOI: https://doi.org/10.15276/imms.v9.no3.195 (in Ukrainian)

Zhuran, O.A., Donchenko, K.V. (2020) Upravlinnya spivrobitnykami v umovah viddalenoi roboty [Management of employees in the conditions of remote work]. Proceedings from TSAPE’ 16: Naukovo-praktychna internet-konferenciya «Economichna kibernetyka: teoriya, praktyka ta napryamky rozvytku» – The Scientific and Practical Internet Conference «Economic Cybernetics: Theory, Practice and Directions of Development» (Odessa, November 24–25th, 2020). (pp. 58–62). Odessa: ONPU. (in Ukrainian)

Kovardakova, O. Osobennosti raboty HR-specialictov v IT-sfere [Features of work of HR-specialists in the IT sphere]. Information and educational portal HR-tv.ru. Retrieved from: https://hr-tv.ru/articles/osobennosti-raboty-hr-spetsialistov-v-it-sfere.html (in Russian)

Lingur, L.M. (2021). Korporatyvna socialna vidpovidalnist maloho ta sredneho biznesu v umovah didjitalizacii ekonomiki [Small and medium business corporate social responsibility in the context of economy digitalization]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Odessa. (in Ukrainian)

Lingur, L.M. Kosobucka, R.O. (2019). Korporatyvnyi portal yak instrument korporatyvnoi socialnoi vidpovidalnosti spivrobitnykiv [Corporate portal as a tool of corporate social responsibility of employees]. Proceedings from TSAPE’ 16: Naukovo-praktychna internet-konferenciya «Economichna kibernetyka: teoriya, praktyka ta napryamky rozvytku» – The Scientific and Practical Internet Conference «Economic Cybernetics: Theory, Practice and Directions of Development» (Odessa, November 27–28th, 2019). (pp. 81–84). Odessa: ONPU. (in Ukrainian)

Savelyeva, N.F. (2005). Osobennosti upravleniya kadrami trudovym potencialom predpriyatiya [Features of personnel management of labor potential of the enterprise]. Izvestia SFU. Technical sciences. № 8. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-kadrami-trudovym-potentsialom-predpriyatiya (in Russian)

Shchekin G. (2009). Sistema upravleniya chelovecheskimi resursami [Human resources management system]. Kiev: GP «Izdat. House "Staff". (in Ukrainian)

Burisch, M. (1994). Ein integrierendes Burnout-Modell. Das Burnout-Syndrom, 117–210. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-06456-6_4.

Mescon, M.H., Albert, M., & Khedouri, F. (1988). Management (3rd ed.). Cambridge: Harper&Row.

Переглядів статті: 408
Завантажень PDF: 660
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Журан, О., Лінгур, Л., & Філатова, Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІТ-СФЕРІ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-26
Розділ
ЕКОНОМІКА