ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ НА РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: видатки бюджету, бюджетні програми, ефективність видатків, дорожнє господарство, Державне агентство автомобільних доріг України

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню – оцінювання ефективності видатків на розвиток дорожнього господарства. Проаналізовано стан видатків на розвиток дорожнього господарства у Державному бюджеті України, що фінансуються через Державне агентство автомобільних доріг України. Видатки Державного агентства автомобільних доріг України у 2020 р. збільшилися за рахунок реалізації державної програми «Велике будівництво», спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури в Україні. Обов’язковою вимогою видатків Державного агентства автомобільних доріг України повинна бути ефективність використання бюджетних коштів, що проявляється у новому будівництві та реконструкції доріг, їх капітальному ремонті, поточному середньому ремонті, відновленні верхніх шарів, а також штучних споруд. Ефективність видатків на розвиток дорожнього господарства для держави реалізовується у створенні додаткових робочих місце у дорожньому господарстві та суміжних галузях, збільшення податкових надходжень тощо.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n191

The Global Competitiveness Report 2017-2018. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/

Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Безуглий А. О. Аналіз системи фінансування державних суб'єктів господарювання дорожньої галузі. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2014. № 1. С. 29–32.

Безуглий А. О., Ілляш С. І., Печончик Т. І. Організаційно-економічні аспекти ефектив-ного використання фінансових ресурсів в дорожньому господарстві. Дороги і мости. 2011. Вип. 13. С. 25–28.

Безуглий А. О., Печончик Т. І. Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства як складова стратегії ефективного управління автомобільними дорогами загального користування. Дороги і мости. 2014. Вип. 14. С. 125–130.

Бойко С. В., Гошовська В. В., Бойко Н. В. Волатильність бюджетного фінансування дорожнього господарства в Україні. Modern economics. 2019. № 14. С. 26–32.

Жулин О. В. Фінансове забезпечення підприємств дорожнього господарства в умовах фінансової децентралізації. Вісник [Національного транспортного університету]. 2014. № 30(2). С. 57–65.

Концева В. В., Печончик Т. І. Фінансування потреб дорожньої галузі України: сучасний стан та шляхи вирішення проблем. Вісник [Національного транспортного університету. 2013. № 28. С. 227–232.

Лютий І. О., Ювженко Н. М. Аналіз системи фінансування дорожньої інфраструктури України. Наукові праці НДФІ. 2019. Вип. 3. С. 66–75.

Никифорук О. І., Чмирьова Л. Ю. Зміна моделі фінансування дорожньої інфраструктури в Україні. Економіка і прогнозування. 2014. № 4. С. 38–56.

Печончик Т. Організаційно-економічний механізм формування джерел фінансування підприємств дорожнього господарства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1. С. 293–300.

Серьогіна Н. В. Джерела фінансування розвитку дорожньої інфраструктури регіонів. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 3. С. 105–109.

Серьогіна Н. В. Фінансові аспекти розвитку державно-приватного партнерства у будівництві та реконструкції регіонального дорожнього господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 115–120.

Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу : монографія / під наук. ред. проф. Базилюк А. В. Київ : Кондор, 2016. 237 с.

Ювженко Н. М. Модернізація системи бюджетування дорожньої інфраструктури України : дис. ... канд. екон. наук : 072, Київ, 2020. 266 с.

Шоломицький Ю., Дейсан І., Шоломицька О., Онопрієнко А., Шаповал Н. Оцінка економічних ефектів програми «Велике будівництво» в 2020-2023 роках. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/GC_roads_construction_impact.pdf

МР Г.1-37641918-890:2017 Методичні рекомендації з визначення інтегрального показника соціально-економічного ефекту від спрямованих фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства.

М 42.1-37641918-769:2018 Методика оцінки ефективності реалізації державних цільових програм розвитку автомобільних доріг загального користування.

Звіт Державного агентства автомобільних доріг України за 2020 рік. URL: https://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/zvit_derzhavnoho_ahentstva_avtomobilnykh_dorih_ukrainy_za_2020_rik.html

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n191 (in Ukrainian)

The Global Competitiveness Report 2017-2018. Retrieved from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/ (in Ukrainian)

Global Competitiveness Report 2019. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (in Ukrainian)

Bezuhlyi, A. O. (2014). Analiz systemy finansuvannia derzhavnykh subiektiv hospodariuvannia dorozhnoi haluzi [Analysis of the system of financing state entities of the road industry]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva ‒ Problems and prospects of business development, 1, 29–32 [in Ukrainian].

Bezuhlyi, A. O., Illiash, S. I., Pechonchyk, T. I. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty efektyv-noho vykorystannia finansovykh resursiv v dorozhnomu hospodarstvi [Organizational and economic aspects of efficient use of financial resources in the road sector]. Dorohy i mosty ‒ Roads and bridges, 13, 25–28. (in Ukrainian)

Bezuhlyi, A. O., Pechonchyk, T. I. (2014). Ekonomichnyi mekhanizm rozpodilu finansovykh resursiv na potreby dorozhnoho hospodarstva yak skladova stratehii efektyvnoho upravlinnia avtomobilnymy dorohamy zahalnoho korystuvannia [Economic mechanism of allocation of financial resources for the needs of the road sector as a component of the strategy of effective management of public roads]. Dorohy i mosty ‒ Roads and bridges, 14, 125–130. (in Ukrainian)

Boiko, S. V., Hoshovska, V. V., Boiko, N. V. (2019). Volatylnist biudzhetnoho finansuvannia dorozhnoho hospodarstva v Ukraini [Volatility of budget financing of road economy in Ukraine. Modern economics, 14, 26–32. (in Ukrainian)

Zhulyn, O. V. (2014). Finansove zabezpechennia pidpryiemstv dorozhnoho hospodarstva v umovakh finansovoi detsentralizatsii [Financial support of road enterprises in terms of financial decentralization]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu ‒ Bulletin of the National Transport University, 30(2), 57–65. (in Ukrainian)

Kontseva, V. V., Pechonchyk, T. I. (2013). Finansuvannia potreb dorozhnoi haluzi Ukrainy: suchasnyi stan ta shliakhy vyrishennia problem [Financing the needs of the road industry of Ukraine: current status and solutions]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu ‒ Bulletin of the National Transport University, 28, 227–232. (in Ukrainian)

Liutyi, I. O., Yuvzhenko, N. M. (2019). Analiz systemy finansuvannia dorozhnoi infrastruktury Ukrainy [Analysis of the system of financing the road infrastructure of Ukraine]. Naukovi pratsi NDFI ‒ Scientific works of NDFI, 3, 66–75. (in Ukrainian)

Nykyforuk, O. I., Chmyrova, L. Yu. (2014). Zmina modeli finansuvannia dorozhnoi infrastruktury v Ukraini [Changing the model of road infrastructure financing in Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannia ‒ Economics and forecasting, 4, 38–56. (in Ukrainian)

Pechonchyk, T. (2020). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm formuvannia dzherel finansuvannia pidpryiemstv dorozhnoho hospodarstva [Organizational and economic mechanism of formation of sources of financing of road enterprises]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia ‒ Problems and prospects of economics and management, 1, 293–300. (in Ukrainian)

Serohina, N. V. (2016). Dzherela finansuvannia rozvytku dorozhnoi infrastruktury rehioniv [Sources of financing the development of road infrastructure of the regions]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii ‒ Economic Bulletin of Zaporizhia State Engineering Academy, 3, 105–109. (in Ukrainian)

Serohina, N. V. (2015). Finansovi aspekty rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva u budivnytstvi ta rekonstruktsii rehionalnoho dorozhnoho hospodarstva [Financial aspects of public-private partnership in the construction and reconstruction of regional roads]. Investytsii: praktyka ta dosvid ‒ Investments: practice and experience, 24, 115–120. (in Ukrainian)

Bazyliuk, A. V. (2016). Finansove ta oblikovo-analitychne zabezpechennia pidpryiemstv dorozhno-transportnoho kompleksu [Financial and accounting and analytical support of road transport enterprises]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Iuvzhenko, N. M. (2020). Modernizatsiia systemy biudzhetuvannia dorozhnoi infrastruktury Ukrainy [Modernization of the road infrastructure budgeting system of Ukraine]. Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Sholomytskyi, Yu., Deisan, I., Sholomytska, O., Onopriienko, A., Shapoval, N. Otsinka ekonomichnykh efektiv prohramy «Velyke budivnytstvo» v 2020-2023 rokakh [Estimation of economic effects of the program "Large construction" in 2020-2023]. Retrieved from: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/GC_roads_construction_impact.pdf (in Ukrainian)

MR H.1-37641918-890:2017 Metodychni rekomendatsii z vyznachennia intehralnoho pokaznyka sotsialno-ekonomichnoho efektu vid spriamovanykh finansovykh resursiv na potreby dorozhnoho hospodarstva [Methodical recommendations for determining the integrated indicator of socio-economic effect of directed financial resources for the needs of the road sector] (in Ukrainian)

M 42.1-37641918-769:2018 Metodyka otsinky efektyvnosti realizatsii derzhavnykh tsilovykh prohram rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia [Methods for assessing the effectiveness of the implementation of state target programs for the development of public roads] (in Ukrainian)

Zvit Derzhavnoho ahentstva avtomobilnykh dorih Ukrainy za 2020 rik [Report of the State Agency of Motor Roads of Ukraine for 2020.]. Retrieved from https://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/zvit_derzhavnoho_ahentstva_avtomobilnykh_dorih_ukrainy_za_2020_rik.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Корольова, О. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ НА РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-25
Розділ
ЕКОНОМІКА