РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Ключові слова: система управління якістю, маркетинг, міжнародний стандарт, стандарти ISO серії 9000, орієнтація на замовника, споживач, процесний підхід

Анотація

У статті розглянуто роль і функції маркетингу в міжнародних стандартах ISO серії 9000. Проаналізовано взаємозв’язок положень стандартів ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 і основних принципів маркетингової політики підприємства. Акцентовано увагу на тому, що головний взаємозв’язок маркетингу із вказаними стандартами простежується через чітку орієнтацію на замовника. Описані процеси та етапи роботи маркетингової служби в межах системи управління якістю, зокрема щодо забезпечення задоволеності споживачів, розуміння їхніх поточних і майбутніх потреб та очікувань, пов’язування із цим цілей підприємства, взаємодії із замовниками для досягнення сталого успіху. Обґрунтовано, що маркетингові інструменти потрібно розглядати в максимально широкому сенсі, адже від їхньої ефективності залежить досягнення компанією головної цілі системи управління якістю – задоволення потреб споживача.

Посилання

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2015 [Чинний від 2016–07–01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с.

Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2015 [Чинний від 2016-06-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 22 с.

Єршова І.І., Паракуда В.В. Нова версія ISО 9004:2018 «Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху». Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку» (м. Київ, 6 червня 2018 року). Київ : Редакційно-видавничий відділ ДП «УкрНДНЦ», 2018. С. 10–11.

Малыхина М.А. Система взаимодействия менеджмента качества и маркетинг-менеджмента в современной организации. Электронный журнал «Труды МАИ». 2015. Выпуск № 79. С. 1–29.

Иванов А.А. Место маркетинга в системе менеджмента качества. Сборник научных статей 6-й Международной научно-практической конференции «Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе» (г. Минск, 11–12 июня 2014 г). Минск : БГАТУ, 2014. С. 244–249.

Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv: DSTU ISO 9000:2015 [Chynnyi vid 2016–07–01]. Kyiv: DP «UkrNDNTs». 2016. 45 s.

Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy : DSTU ISO 9001:2015 [Chynnyi vid 2016-06-01]. Kyiv: DP «UkrNDNTs». 2016. 22 s.

Iershova I.I., Parakuda V.V. (2018) Nova versiia ISO 9004:2018 «Upravlinnia yakistiu. Yakist orhanizatsii. Nastanovy shchodo dosiahnennia staloho uspikhu». Tezy dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Infrastruktura yakosti: perspektyvy ta tendentsii rozvytku» (m. Kyiv, 6 chervnia 2018 roku). Kyiv: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DP «UkrNDNTs». S. 10–11.

Malyihina M.A. (2015) Sistema vzaimodeystviya menedzhmenta kachestva i marketing-menedzhmenta v sovremennoy organizatsii. Elektronnyiy zhurnal «Trudyi MAI». № 79. S. 1–29.

Ivanov A.A. (2014) Mesto marketinga v sisteme menedzhmenta kachestva. Sbornik nauchnyih statey 6-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Nauchno-innovatsionnaya deyatelnost v agropromyishlennom komplekse» (g. Minsk, 11–12 iyunya 2014 g). Minsk: BGATU. S. 244–249.

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 1208
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Лисенко, О. (2021). РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-11
Розділ
МАРКЕТИНГ