ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключові слова: міграційні процеси, державна політика, державне регулювання, розвиток національної економіки, трудові ресурси

Анотація

Стаття присвячена аспектам формування та реалізації державної політики регулювання міграційних процесів в Україні. Висвітлено актуальність державної політики в цій сфері. Показано, що високі та зростаючі обсяги міграційних процесів в Україні загрожують сталому розвитку національної економіки. Вони призводять до вимивання інтелектуально-кадрового ресурсу функціонування економіки та регіонів України. Констатовано, що попри зростання обсягів погіршується й структура міграції. В міграційних процесах, зокрема зовнішніх, все більшу частку займає молодь, високоосвічені та кваліфіковані працівники, вузькоспеціалізовані фахівці. Для України все більшого поширення набуває також й зовнішня міграція бізнесу та інтелектуальної власності. Виявлено недоліки державного регулювання міграційних процесів в Україні. Визначено інструменти забезпечення зростання ефективності регулювання міграції в Україні.

Посилання

Anyanwu J., Erhijakpor E. Do remittances affect poverty in Africa? African Development Review, 2010, 22(1), 51–91.

Durand J., Massey S., Zenteno R. Mexican Immigration in the United States. Latin American Research Review, 2001, 36(1), 107–127.

Mulska O., Baranyak I. Formation of the forecasting model for Ukrainian-German migration system. Economy and forecasting. 2019. Vol. 2, pp. 119–136.

Махонюк О.В., Мульска О.П. Аналіз діяльності суб’єктів ринку міграційних послуг в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Вип. №5 (133). 2018. С. 128–133.

Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 7–22.

Libanova E. Labour migration from Ukraine: key features, drivers and impact. Economics and Sociology, 2019, 12(1), pp. 313–328. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/19/

Васильців Т.Г., Іляш О.І., Лупак Р.Л. Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС. Бізнес Інформ. 2018. №12 (491). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemi-ta-zasobikonvergentsiyi-sotsialnoyi-bezpeki-v-ukrayini-ta-es.

Omata N. The Complexity of Refugees’ Return Decision-Making in a Protracted Exile: Beyond the Home-Coming Model and Durable Solutions. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2013, 39 (8), 1281–1297.

Anyanwu, J. & Erhijakpor, E. (2010) Do remittances affect poverty in Africa? African Development Review, 22 (1), 51–91. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2009.00228.x

Durand, J., Massey, S. & Zenteno, R. (2001) Mexican Immigration in the United States. Latin American Research Review, 36 (1), 107–127. Retrieved from: https://www.russellsage.org/sites/all/files/durand_massey_chapter1_pdf_0.pdf

Mulska, O. & Baranyak, I. (2019) Formation of the forecasting model for Ukrainian-German migration system. Economy and forecasting, 2, 119–136. Retrieved from: https://ideas.repec.org/a/eip/journl/y2019i2p119-136.html

Makhonyuk, O.V. & Mulska, O.P. (2018) Analiz diyalʹnosti sub'yektiv rynku mihratsiynikh posluh v Ukrayini [Analysis of the activity of the subjects of the migration services market in Ukraine]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Collection of scientific works, 5 (133), 128–133. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_5_22 (in Ukrainian)

Heyets, V.M. (2016) Ekonomika Ukrayiny: klyuchovi problemy i perspektyvy [Economy of Ukraine: key problems and prospects]. Economy and Forecasting, 1, 7–22. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_1_3 (in Ukrainian)

Libanova, E. (2019) Labour migration from Ukraine: key features, drivers and impact. Economics and Sociology, 12(1), pp. 313–328. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/19

Vasyltsiv, T., Ilyash, O. & Lupak, R. (2018) Problemy ta zasoby konverhentsiyi sotsialʹnoyi bezpeky v Ukrayini ta ES [Problems and means of social security convergence in Ukraine and the EU]. Business Inform. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/problemi-ta-zasobi-konvergentsiyi-sotsialnoyi-bezpeki-v-ukrayini-ta-es. (in Ukrainian)

Omata N. (2013) The Complexity of Refugees’ Return Decision-Making in a Protracted Exile: Beyond the Home-Coming Model and Durable Solutions. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39 (8), 1281–1297. DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.778149

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Свидрук, І., & Коцупей, В. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-13
Розділ
ЕКОНОМІКА