ТОВАРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

  • Володимир Панченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4927-0330
  • Ростислав Баран Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-3275-489X
Ключові слова: туристичне підприємство, товарна політика, туристична галузь, асортимент туристичних послуг, туристичний продукт

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення пріоритетних напрямів формування товарної політики розвитку туристичних підприємств України. Узагальнено наявні продуктові маркетингові стратегії туристичних підприємств. Систематизовано форми розвитку асортименту послуг туристичних підприємств в умовах розвитку інформаційного суспільства. Обґрунтовано, що створення туристичного продукту охоплює реалізацію функцій маркетингової товарної політики, яка має розглядатись як всеосяжний план досягнення маркетингових бізнес-цілей та завдань завоювання та укріплення ринкових позицій підприємства на ринку туристичних послуг. В якості основи маркетингової товарної політики в Інтернет пропонується розглядати вебсайт туристичного підприємства, оптимізація якого сприятиме підвищенню коефіцієнта конверсії. Запропоновано здійснювати регулярний аналіз контенту щодо відповідності конкурентним факторам розвитку.

Посилання

Плескач В.Л. Технологія електронного бізнесу : Монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 223 с.

Хартман А. Стратегії успіху в інтернет-економіці. Київ : Лорі, 2001. 265 с.

Кінаш А.І. Інтернет-маркетинг – стратегія розвитку сучасних машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 331–334.

Іллященко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій в маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №4. Т. 1. С. 64–74.

Макарова М.В. Тенденції розвитку цифрової економіки : Монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. 240 с.

Гайдук А.Е. Формирование научной интерпретации «Интернет-маркетинг». Вестник Самарского государственного экономического университета. 2009. № 11(61). С. 30–32.

Васильців Т.Г., Волошин В.І., Васильців В.Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій. Бізнес-інформ. 2018. № 3. С. 329–335.

Pleskach, V.L. (2004) Tekhnolohiia elektronnoho biznesu [E-business technology]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Khartman, A. (2001) Stratehii uspikhu v internet-ekonomitsi [Strategies of success in the Internet economy]. Kyiv: Lori. (in Ukrainian)

Kinash, A.I. (2013) Internet-marketynh – stratehiia rozvytku suchasnykh mashynobudivnykh pidpryiemstv [Internet marketing as the development strategy of modern machine-building enterprises]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable development of economy, 3, 331–334. (in Ukrainian)

Illiashchenko, S.M. (2011) Suchasni tendentsii zastosuvannia internet-tekhnolohii v marketynhu [Modern lines of application of Internet technologies in marketing]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and management of innovations, 4(1), 64–74. (in Ukrainian)

Makarova, M.V. (2004) Tendentsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky [Trends in the digital economy]. Poltava: RVV PUSKU. (in Ukrainian)

Haiduk, A.E. (2009) Formirovanie nauchnoy interpretatsii «Internet-marketing» [Formation of a scientific interpretation of “Internet Marketing”]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Нerald of Samara State University of Economics, 11, 61, 30–32. (in Russian)

Vasyltsiv, T.H., Voloshyn, V.I., & Vasyltsiv, V.H. (2018) Otsiniuvannia stanu ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnoi bezpeky sektora informatsiinykh tekhnolohii [Assessing the Status and the Structural Characteristics of the Economic Security of Information Technology Sector]. Biznes-inform – Business-inform, 3, 329–335. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 159
Завантажень PDF: 215
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Панченко, В., & Баран, Р. (2021). ТОВАРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-8