ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, сфера гостинності, іноземні мови, професійна підготовка, методи навчання

Анотація

Володіння іноземною мовою є одним з основних елементів підготовки спеціалістів сфери послуг, зокрема готельно-ресторанного бізнесу. Відсутність навичок іншомовного спілкування може спричинити непорозуміння між гостями і персоналом, що негативно впливає на їх враження від запропонованих послуг. У цій статті проведено аналіз ключових вмінь та навичок професійного іншомовного спілкування, необхідних майбутнім фахівцям галузі, а також основних методів їх навчання. Відмічено, що викладання іноземної мови має бути орієнтовано на комунікативність та міжкультурну взаємодію. При цьому для формування необхідних комунікативних компетентностей рекомендовано комбінувати різні методи навчання, а також надавати особливу увагу інтерактивному спілкуванню з носіями іноземної мови, в тому числі і з використанням інтернет-ресурсів.

Посилання

Бондар Н. Міжкультурна комунікація як передумова іншомовної підготовки фахівців сфери туризму. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Вінниця, 2019. С. 8–9.

Сарновська Н. Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців сфери туристичного бізнесу. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. №2(61). С. 251–256.

Tziora N., Giovanis N., Papacharalabous C. The role of foreign languages in hospitality management. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication. 2016. Vol. 4. P. 89–97. DOI: https://doi.org/10.12681/ijltic.10353

Cañas J., Pérez L. Language strategy in the hospitality sector. 2014. URL: https://www.languageonthemove.com/language-strategy-in-the-hospitality-sector/ (дата звернення 25.07.2021).

Кудрик К.О. Англійська мова та міжнародний туризм: сучасні тенденції розвитку та взаємодії. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2015. Вип. 125. С. 71–82.

Стифанишин І. М., Юрко Н. А., Проценко У. М., Романчук О. В. Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2019. Вип. 6(74). С. 200–203.

Мединська С.І. Формування іншомовної компетентності як компонента професійної підготовки фахівців у галузі туризму. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2016. № 2(12). С. 233–237.

Кукса Б.В. Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму. Іноземні мови. 2019. № 4. P. 3–8. DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.149713

Василишина Н.М. Сучасна актуальність іншомовної підготовки фахівців сфери туризму в міжкультурній взаємодії. Діалог культур у Європейському освітньому просторі : матеріали V Міжнародної конференції. Київ : КНУТД, 2020. С. 99–104.

Кан О.Ю. Сучасні тренди навчання іноземної мови для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» у закладах вищої освіти. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні». Херсон : ХДАЕУ, 2021. C. 208–210.

Прадівлянний М.Г., Бондар Н.Д. Стратегії формування професійної компетентності фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземних мов. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. №6. С. 168–174.

Старинець О.А. Використання методу ситуативного навчання у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2016. Вип. 8. С. 120–125.

Івасів Н.С. Організаційний компонент формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із туризмознавства в процесі іншомовної підготовки. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 22, т. 1. С. 146–149. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-1.32

Bondar N. (2019) Mizhkulturna komunikatsiia yak peredumova inshomovnoi pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu [Intercultural communication as a prerequisite for foreign language training of tourism professionals]. In Aktualni problemy filolohii ta metodyky vykladannia inozemnykh mov u suchasnomu multylinhvalnomu prostori : materialy Vseukrainskoi naukovo-teoretychnoi konferentsii. (P. 8–9). Vinnytsia. (in Ukrainian)

Sarnovska N. (2018). Formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv sfery turystychnoho biznesu [Formation of foreign language communicative competence in future specialists in the field of tourism business]. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky, 2(61), 251–256. (in Ukrainian)

Tziora N., Giovanis N., Papacharalabous C. (2016). The role of foreign languages in hospitality management. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication, 4, 89–97. DOI: https://doi.org/10.12681/ijltic.10353

Cañas J., Pérez L. (2014). Language strategy in the hospitality sector. Retrieved from: https://www.languageonthemove.com/language-strategy-in-the-hospitality-sector/

Kudryk K.O. (2015). Anhliiska mova ta mizhnarodnyi turyzm: suchasni tendentsii rozvytku ta vzaiemodii [English language and international tourism: current trends in development and interaction]. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky», 125, 71–82. (in Ukrainian)

Styfanyshyn I. M., Yurko N. A., Protsenko U. M., Romanchuk O. V. (2016). Komunikatyvni aspekty inshomovnoi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu [Communicative aspects of foreign language training of tourism specialists]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohiia», 6(74), 200–203. (in Ukrainian)

Medynska S.I. (2016). Formuvannia inshomovnoi kompetentnosti yak komponenta profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u haluzi turyzmu [Formation of foreign language competence as a component of professional training of specialists in the field of tourism]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia», 2(12), 233–237. (in Ukrainian)

Kuksa B.V. (2019). Suchasni doslidzhennia problemy navchannia mizhkulturnoho dilovoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv u haluzi turyzmu [Modern research of the problem of teaching intercultural business communication of future specialists in the field of tourism]. Inozemni movy, 4, 3–8. DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.149713 (in Ukrainian)

Vasylyshyna N.M. (2020). Suchasna aktualnist inshomovnoi pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu v mizhkulturnii vzaiemodii [The current relevance of foreign language training of tourism professionals in intercultural interaction]. In Dialoh kultur u Yevropeiskomu osvitnomu prostori : materialy V Mizhnarodnoi konferentsii. (P. 99–104). Kyiv: KNUTD. (in Ukrainian)

Kan O.Yu. (2021). Suchasni trendy navchannia inozemnoi movy dlia studentiv spetsialnosti «Hotelno-restoranna sprava» u zakladakh vyshchoi osvity [Modern trends in foreign language learning for students majoring in "Hotel and restaurant business" in higher education]. In Materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Suchasnyi stan ta potentsial rozvytku industrii hostynnosti v Ukraini". (P. 208–210). Kherson: KhDAEU. (in Ukrainian)

Pradivliannyi M.H., Bondar N.D. (2017). Stratehii formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv sfery turyzmu v protsesi vyvchennia inozemnykh mov [Strategies for the formation of professional competence of tourism specialists in the process of learning foreign languages]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 6, 168–174. (in Ukrainian)

Starynets O.A. (2016). Vykorystannia metodu sytuatyvnoho navchannia u vykladanni inozemnoi movy za profesiinym spriamuvanniam [Using the method of situational learning in teaching a foreign language in a professional direction]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia, 8, 120–125. (in Ukrainian)

Ivasiv N.S. (2020). Orhanizatsiinyi komponent formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv iz turyzmoznavstva v protsesi inshomovnoi pidhotovky [Organizational component of forming communicative competence of future specialists in tourism in the process of foreign language training]. Innovatsiina pedahohika, 22(1), 146–149. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-1.32(in Ukrainian)

Переглядів статті: 336
Завантажень PDF: 332
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Кожевнікова, В., & Шепель, М. (2021). ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-6
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА