ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: оподаткування, місцеві податки, тінізація, ухилення від сплати податків, місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена питанням підвищення ролі місцевих податків і зборів в якості інструмента наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Дослідження вказало на те, що кожен із видів місцевих податків і зборів має певні недоліки, які не дають системі місцевого оподаткування бути повноцінною складовою дохідної частини місцевих бюджетів. Визначено основні недоліки місцевих податків в Україні до яких належить неповне виконання ними фіскальної функції та відсутність повноважень у місцевих органів влади встановлювати власні місцеві податки і збори, а також проблеми з їх адмініструванням. Визначено проблеми, що заважають соціально-економічному розвитку регіонів України, у зв’язку з чим запропоновано проводити реформування системи місцевого оподаткування в кількох напрямках. Встановлено необхідність використання позитивного зарубіжного досвіду, який допоможе системі місцевого оподаткування України стати основою фінансової автономії регіонів.

Посилання

Бокій О.В. Проблеми справляння туристичного збору в Україні. V-та Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 27-28 січня 2016р.). Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2016. 262 с.

Бондарук Т.Г. Зарубіжний досвід використання місцевих податків. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 5(84). С. 42–26. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Formuvannya-rynkovyh-vidnosyn-v-Ukraini/FRVUkr-2008-5/2008_05_42-46.pdf. (дата звернення: 10.08.2021).

Бондарук Т.Г. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2013. № 1. С. 56–66.

Боровик П., Колотуха С., Бечко В. Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні. Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 2017. № 2. С. 14.

Боровик П.М., Гузар Б.С., Лиса Н.В. Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку. Молодий вчений. 2015. № 12. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/26.pdf. (дата звернення: 10.08.2021).

Глушановська С. В. Особливості оподаткування транспортних засобів в Україні. URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=153 2%3A020417-07&catid=179%3A2-0417&Itemid=223&lang=ru. (дата звернення: 10.08.2021).

Дем’янчук О.І. Плата за землю як важливе джерело доходів місцевих бюджетів України та недоліки у його застосуванні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д. Пасічник, О І. Дем’янчук. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Випуск 34. С. 114–117.

Дубровський В., Черкашин В. Як удосконалити податок на нерухоме майно в Україні? – 2016. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28998.pdf. (дата звернення: 10.08.2021).

Луніна І.О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України. Фінанси України. 2010. № 9. С. 14–19.

Мельник А. Проблеми розвитку майнового оподаткування в Україні та перспективи їх розв’язку. URL: http://www.spilnota.net.ua/us/article/id-1402/. (дата звернення: 10.08.2021).

Овчинніков А.В. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи його розвитку. 2017. URL: https://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/106.pdf. (дата звернення: 10.08.2021).

Пилипенко Я.В., Сибірянська Ю.В. Стратегічні орієнтири реформування майнового оподаткування в Україні в умовах європейської інтеграції. URL: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/260/. (дата звернення: 10.08.2021).

Сидоренко Р.В., Зеленко С.В. Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2. С. 366–372.

Сошка Н.В. Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні. Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=783. (дата звернення: 10.08.2021).

Сощук Д. Недоліки та напрямки вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні. URL: http://naub.oa.edu.ua/2014/nedoliky-ta-napryamy-vdoskonalennya-systemymistsevoho-opodatkuvannya-v-ukrajini/. (дата звернення: 10.08.2021).

Федчишин Ю. Спрощена система: скасувати не можна залишити. 2015. URL: http://gazeta.dt.ua/finances/sproschena-sistema-skasuvati-ne-mozhna-zalishiti-_.html. (дата звернення: 10.08.2021).

Bokii, O.V. (2016) Problemy spravliannia turystychnoho zboru v Ukraini [Problems of collecting tourist tax in Ukraine.] In Proceedings from TSAPE’16: V-th Mizhnar. nauk.-prakt. konf. studentiv i molodykh uchenykh «Rozvytok sotsialno-ekonomichnykh system u transformatsiinykh umovakh» – International scientific-practical conf. students and young scientists "Development of socio-economic systems in a transformational environment" (Berdiansk, january 27–28-th 2016). Berdiansk: FOP Tkachuk O.V. (in Ukrainian)

Bondaruk, T.H. (2008) Zarubizhnyi dosvid vykorystannia mistsevykh podatkiv [Foreign experience in using local taxes]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 5(84), 42–26. Retrieved from: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Formuvannya-rynkovyh-vidnosyn-v-Ukraini/FRVUkr-2008-5/2008_05_42-46.pdf. (in Ukrainian)

Bondaruk, T.H. (2013). Zarubizhnyi dosvid mistsevoho opodatkuvannia ta mozhlyvosti yoho zastosuvannia v Ukraini [Foreign experience of local taxation and possibilities of its application in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 1, 56–66. (in Ukrainian)

Borovyk, P., Kolotukha, S., Bechko, V. (2017). Problemy administruvannia ta napriamy vdoskonalennia mekhanizmu spravliannia yedynoho podatku v Ukraini [Problems of administration and directions of improvement of the mechanism of collection of the uniform tax in Ukraine]. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Bukhhalterskyi oblik i audyt» – Scientific and practical journal "Accounting and Auditing", №2, 14. (in Ukrainian)

Borovyk, P.M., Huzar, B.S., Lysa, N.V. (2015). Mistsevi zbory v Ukraini: osoblyvosti spravliannia ta perspektyvy podalshoho rozvytku [Local taxes in Ukraine: features of celebration and prospects for further development]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/26.pdf (in Ukrainian)

Hlushanovska, S.V. (2018). Osoblyvosti opodatkuvannia transportnykh zasobiv v Ukraini [Features of vehicle taxation in Ukraine]. Retrieved from: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1532%3A020417-07&catid=179%3A2-0417&Itemid=223&lang=ru (in Ukrainian)

Demianchuk, O.I. (2017). Plata za zemliu yak vazhlyve dzherelo dokhodiv mistsevykh biudzhetiv Ukrainy ta nedoliky u yoho zastosuvanni [Payment for land as an important source of revenue of local budgets of Ukraine and shortcomings in its application]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series «Economics», 34, 114–117. (in Ukrainian)

Dubrovskyi, V., Cherkashyn, V. (2016). Yak udoskonalyty podatok na nerukhome maino v Ukraini? [How to improve the real estate tax in Ukraine?] Retrieved from http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28998.pdf (in Ukrainian)

Lunina, I.O. (2010). Formuvannia mistsevykh biudzhetiv na osnovi pryntsypu ekvivalentnosti: shliakh do efektyvnoi biudzhetnoi systemy Ukrainy [Formation of local budgets based on the principle of equivalence: the path to an effective budget system of Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 9, 14–19. (in Ukrainian)

Melnyk, A. (2017). Problemy rozvytku mainovoho opodatkuvannia v Ukraini ta perspektyvy yikh rozviazku [Problems of property tax development in Ukraine and prospects for their solution]. Retrieved from http://www.spilnota.net.ua/us/article/id-1402/ (in Ukrainian)

Ovchynnikov, A.V. (2017). Mistseve opodatkuvannia v Ukraini: evoliutsiia ta perspektyvy yoho rozvytku [Local taxation in Ukraine: evolution and prospects of its development]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 8, 634–639. Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/106.pdf (in Ukrainian)

Pylypenko, Ya.V., Sybirianska, Yu.V. (n.d.). Stratehichni oriientyry reformuvannia mainovoho opodatkuvannia v Ukraini v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Strategic guidelines for property tax reform in Ukraine in the context of European integration]. Retrieved from http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/260/ (in Ukrainian)

Sydorenko, R.V., Zelenko, S.V. (2015). Napriamy vdoskonalennia sproshchenoi systemy opodatkuvannia, obliku ta zvitnosti v Ukraini [Directions for improving the simplified system of taxation, accounting and reporting in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky – Recent economic problems, 2, 366–372. (in Ukrainian)

Soshka, N.V. (2018) Superechnosti ta perspektyvy rozvytku systemy mistsevoho opodatkuvannia v Ukraini [Contradictions and prospects for the development of the local taxation system in Ukraine.]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=783 (in Ukrainian)

Soshchuk, D. (2014). Nedoliky ta napriamky vdoskonalennia systemy mistsevoho opodatkuvannia v Ukraini [Disadvantages and directions of improving the local taxation system in Ukraine]. Retrieved from http://naub.oa.edu.ua/2014/nedoliky-ta-napryamy-vdoskonalennya-systemymistsevoho-opodatkuvannya-v-ukrajini/ (in Ukrainian)

Fedchyshyn, Yu. (2015). Sproshchena systema: skasuvaty ne mozhna zalyshyty [Simplified system: cannot be canceled]. Retrieved from http://gazeta.dt.ua/finances/sproschena-sistema-skasuvati-ne-mozhna-zalishiti-_.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 561
Завантажень PDF: 675
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Бачо, Р., Пойда-Носик, Н., & Потокі, Г. (2021). ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-4
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ