ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Ключові слова: цифрова трансформація, корпоративне управління, ефективність цифрової трансформації, фактори впливу на цифрову трансформацію

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання цифрової трансформації в бізнесі, а саме показників її ефективності. З огляду на світові тенденції у цифровому напрямку це п є досить актуальним. Стаття дає змогу отримати конкретні показники, які, на думку автора, є актуальними на сьогоднішній день та в майбутньому повинні вдосконалюватись в паритеті з цифровою аджендою сучасного світу. Крім того, представлені фактори, які впливають на цифрову трансформацію, що є корисним під час відслідковування ефекту від провадження цифрових рішень у бізнес-процесах бізнесу. Кожен з представлених факторів залежить від специфіки досліджуваного бізнесу, адже галузь розвитку має досить сильний вплив на ці фактори. В подальшому, представлений матеріали необхідно адаптувати під окрему галузь виробництво. Проте, узагальнені показники та фактори із даної статті є потужним фундаментом в подальших дослідженнях.

Посилання

Nadkarni S., Prügl R. Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. Management Review Quarterly. 2021. Т. 71. №. 2. Р. 233–341. DOI: https://doi.org/10.1007/s11301-020-00185-7

«How do you measure digital transformation? 5 metrics to know». URL: https://blog.walkme.com/measure-digital-transformation

Donald A. Marchand, Michael R. Wade. «Digital business transformation: Where is your company on the journey». URL: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/digital-business-transformation-where--is-your-company-on-the-journey/

Lina Linde, David Sjödin, Vinit Parida & Heiko Gebauer. «Evaluation of Digital Business Model Opportunities». Research-Technology Management. 2020. № 64. P. 43–53. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08956308.2021.1842664

Sustain the Accelerated Pace of Digital Business Transformation. (2021). URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-sustain-the-accelerated-pace-of-digital-business-transformation/

Чеснокова Н.В. Методологічні підходи до оцінки цифрової трансформації економіки. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 19, №. 2 (45). С. 413–427. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201932

«What comes after digital maturity?». URL: https://blog.walkme.com/what-is-digital-maturity/

«The experience impact. Understanding how experience affects where consumers spend their dollars». URL: https://merkleinc.com/thought-leadership/white-papers/experience-impact?zd_source=mta&zd_campaign=14427 &zd_term=tjclaridge;

«Digital trends study: 2020 is the year of cx-centric business transformation». URL: https://blog.adobe.com/en/2020/02/08/digital-trends-study-2020-is-the-year-of-cx-centric-business-tr.html#gs.vlqmjy

Дергачова Г.М., Колешня Я.О. Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2020. Т. 1. №. 17. С. 280–290. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216367

Nadkarni S., Prügl R. (2021) Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. Management Review Quarterly, Т. 71, №. 2, P. 233–341. DOI: https://doi.org/10.1007/s11301-020-00185-7

«How do you measure digital transformation? 5 metrics to know» (2020). Retrieved from: https://blog.walkme.com/measure-digital-transformation

Donald A. Marchand, Michael R. Wade (2021) «Digital business transformation: Where is your company on the journey». Retrieved from: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/digital-business-transformation-where-is-your-company-on-the-journey/

Lina Linde, David Sjödin, Vinit Parida & Heiko Gebauer (2020) Evaluation of Digital Business Model Opportunities. Research-Technology Management, № 64, P. 43–53. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08956308.2021. 1842664 (in Ukrainian)

Sustain the Accelerated Pace of Digital Business Transformation (2021). Retrieved from: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-sustain-the-accelerated-pace-of-digital-business-transformation/

Chesnokova N.V. (2020) Metodolohichni pidkhody do otsinky tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Methodological approaches to the assessment of digital transformation of the economy]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia – Market economy: modern theory and practice of management, T. 19, №. 2 (45), P. 413–427. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201932

«What comes after digital maturity?» (2017). Retrieved from: https://blog.walkme.com/what-is-digital-maturity/

«The experience impact. Understanding how experience affects where consumers spend their dollars» (2019). Retrieved from: https://merkleinc.com/thought-leadership/white-papers/experience-impact?zd_source=mta&zd_campaign=14427&zd_term=tjclaridge

«Digital trends study: 2020 is the year of cx-centric business transformation» (2020). Retrieved from: https://blog.adobe.com/en/2020/02/08/digital-trends-study-2020-is-the-year-of-cx-centric-business-tr.html#gs.vlqmjy

Dergachova G.M., Koleshnya Ya.O. (2020) Tsyfrova transformatsiia biznesu: sutnist, oznaky, vymohy ta tekhnolohii [Digital transformation of business: essence, signs, requirements and technologies]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», T. 1, № 17. P. 280–290. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216367 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Зінюк, М. (2021). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-57
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ