ДЕПОЗИТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

  • Наталія Степанкевич Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки https://orcid.org/0000-0002-3435-8022
Ключові слова: фондовий ринок, депозитарна система, депозитарна діяльність, державне регулювання, цінні папери

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням депозитарного забезпечення функціонування фондового ринку України. Визначено основні умови та засади здійснення депозитарної діяльності депозитарних установ згідно чинного законодавства. Охарактеризовано підходи до основних засад здійснення регулювання депозитарної діяльності. Проаналізовано динаміку ключових показників функціонування депозитарного забезпечення функціонування фондового ринку в Україні. Здійснено характеристику структурних та інституційних трансформацій на фондовому ринку, що мали вплив на депозитарну систему. На основі проведеного аналізу фондового ринку визначено необхідність удосконалення механізму функціонування депозитарної системи України на сучасному етапі економічних перетворень, направленого на використання передових міжнародних практик управління депозитарною діяльністю.

Посилання

Про депозитарну систему України : Закон України від 06.07.2012 р. № 5178-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page#Text.

Кужелєв М.О., Стабіас С.М. Пріоритети розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні : монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 176 с.

Безвух С.В. Фондовий біржовий ринок України : стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 5 (1). С. 69–74.

Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2018 р. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni$zvity.

Харун О.А., Грицина Л.А. Розвитку фондового ринку України на основі світового досвіду. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 31. С. 698–703. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/106.pdf.

Вергелюк Ю.Ю., Вишневська Л.В., Табаченко Я.Ю. Сучасні тренди розвитку ринку цінних паперів в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 23. С. 586–592.

Kuzheliev M., Rekunenko I., Boldova A., Zhytar M. Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2019. № 2. С. 260–269.

Самородов Б.В., Житар М.О. Оцінка функціонування ринку цінних паперів України в умовах глобалізації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог. 2020. № 16 (44). С. 174–183.

Шишков С.Є. Структурно-функціональні деформації фондового ринку в Україні: макро- та мікровимірювання. Економіка і прогнозування. 2019. № 2. С. 22–66.

Задоя О.А., Терещук А.В. Ретроспективний аналіз становлення фондового ринку України : проблеми та перспективні шляхи розвитку. Нобелівський вісник. 2019. № 1 (12). С. 23–31.

Pro depozytarnu systemu Ukrainy [On the depository system of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 06.07.2012 № 5178-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page#Text.

Kuzheliev M.O., Stabias S.M. (2020) Priorytety rozvytku rynku korporatyvnykh tsinnykh paperiv v Ukraini [Priorities for the development of the corporate securities market in Ukraine], monohrafiia [a monograph]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 176 p. (in Ukrainian)

Bezvukh S.V. (2014) Fondovyi birzhovyi rynok Ukrainy : stan, tendentsii, problemy i zakhody shchodo yikh vyrishennia [Stock exchange market of Ukraine : state, tendencies, problems and measures for their solution]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no 5 (1), pp. 69–74. (in Ukrainian)

Richnyi zvit Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku za 2018 [Annual report of the National Commission on Securities and Stock Market for 2018]. Available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni$zvity.

Kharun O.A., Hrytsyna L.A. (2019) Rozvytku fondovoho rynku Ukrainy na osnovi svitovoho dosvidu [Development of the stock market of Ukraine on the basis of world experience]. Infrastruktura rynku, vyp. 31, pp. 698–703. Available at: http://market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/106.pdf.

Verheliuk Yu.Iu., Vyshnevska L.V., Tabachenko Ya.Iu. (2019) Suchasni trendy rozvytku rynku tsinnykh paperiv v Ukraini [Current trends in the securities market in Ukraine]. Skhidna Yevropa : ekonomika, biznes ta upravlinnia, no 23, pp. 586–592. (in Ukrainian)

Kuzheliev M., Rekunenko I., Boldova A., Zhytar M. (2019) Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine [Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine]. Investment Management and Financial Innovations, no 2, pp. 260–269. (in Ukrainian)

Samorodov B.V., Zhytar M.O. (2020) Otsinka funktsionuvannia rynku tsinnykh paperiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Assessment of the functioning of the securities market of Ukraine in the context of globalization.]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika» : naukovyi zhurnal. Ostroh, no 16 (44), pp. 74–183. (in Ukrainian)

Shyshkov S.Ie. (2019) Strukturno-funktsionalni deformatsii fondovoho rynku v Ukraini : makro- ta mikrovymiriuvannia [Structural and functional deformations of the stock market in Ukraine: macro- and micro-measurements]. Ekonomika i prohnozuvannia, no 2, pp. 22–66. (in Ukrainian)

Zadoia O.A., Tereshchuk A.V. (2019) Retrospektyvnyi analiz stanovlennia fondovoho rynku Ukrainy: problemy ta perspektyvni shliakhy rozvytku [Retrospective analysis of the formation of the stock market of Ukraine: problems and promising ways of development]. Nobelivskyi visnyk, no 1 (12), pp. 23–31. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 230
Завантажень PDF: 315
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Степанкевич, Н. (2021). ДЕПОЗИТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-55
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ