ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОЇ АНІМАЦІЇ У ГОТЕЛЯХ КУРОРТНОГО ТИПУ

Ключові слова: дозвілля, готельна анімація, дитяча анімація, сімейний відпочинок, курортні готелі, мініклуб

Анотація

Стаття присвячена вивченню теоретичних і практичних аспектів організації дитячої анімації у готелях курортного типу. У ній узагальнено фактори впливу, можливі формати та місце дитячого дозвілля в контексті готельного обслуговування. З урахуванням практичного досвіду закордонних курортів висвітлено особливості матеріально-технічного, кадрового і програмного забезпечення дитячої анімації. Наведено приклади типових анімаційних заходів для дітей в курортних готельних програмах. Особливу увагу звернено на організаційні аспекти функціонування мініклубів, їх структуризацію та моделі взаємодії із закладами готельного господарства. Окреслено особливості обслуговування дитячих клубів туроператорів. Відзначено вплив карантинних обмежувальних заходів у зв`язку із COVID-19 на готельну анімацію.

Посилання

Віндюк А. В., Захаріна А. Г., Захаріна Є. А. Організація спортивної анімації : навчальний посібник. Запоріжжя : КПУ, 2014. 176 с.

Кравець О. М., Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 335 с.

МКІП та ДАРТ презентували результати дослідження туристичних настроїв українців. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/mkip-ta-dart-prezentuvali-rezultati-doslidzhennya-turistichnih-nastroyiv-ukrayinciv (дата звернення: 28.07.2021 р.)

Офіційний вебсайт туроператора «Mouzenidis Travel». URL: https://www.mouzenidis.com (дата звернення: 29.07.2021)

Офіційний вебсайт туроператора «TUI». URL: https://www.tui.ua (дата звернення: 29.07.2021)

Туристична діяльність в Україні. Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (дата звернення: 28.07.2021)

Vindiuk A. V., Zakharina A. H., Zakharina Ye. A. (2014). Orhanizatsiia sportyvnoi animatsii [Organization of sports animation]: navchalnyi posibnyk. Zaporizhzhia : KPU. 176 р. (in Ukrainian)

Kravets O. M., Bailyk S. I. (2017) Orhanizatsiia animatsiinykh posluh v turyzmi [Organization of animation services in tourism]: navch. posibnyk. 2-he vyd., pererob. i dop. Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova. 335 р. (in Ukrainian).

MKIP ta DART prezentuvaly rezultaty doslidzhennia turystychnykh nastroiv ukraintsiv [Research of tourism sentiment of Ukrainians]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/mkip-ta-dart-prezentuvali-rezultati-doslidzhennya-turistichnih-nastroyiv-ukrayinciv (accessed 28 July 2021).

Ofitsiinyi vebsait turoperatora «Mouzenidis Travel» [Official website of tour operator Mouzenidis Travel]. Available at: https://www.mouzenidis.com (accessed 29 July 2021).

Ofitsiinyi vebsait turoperatora «TUI» [Official website of tour operator TUI]. Available at: https://www.tui.ua (accessed 29 July 2021).

Turystychna diialnist v Ukraini. Derzhstat Ukrainy [Tourism activity in Ukraine. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (accessed 28 July 2021).

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 867
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Носа, Б. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОЇ АНІМАЦІЇ У ГОТЕЛЯХ КУРОРТНОГО ТИПУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-51
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА