РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

  • Світлана Нестеренко Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна» http://orcid.org/0000-0001-9090-3470
Ключові слова: регіональні конкурентні переваги, національна економіка, рангова оцінка, рівень життя, інвестиційна привабливість, економічне зростання

Анотація

Стаття розглядає актуальне питання розвитку методики виявлення і оцінки регіональних конкурентних переваг в масштабі національної економіки. Було показано, що рівень регіональної конкурентоспроможності слід визначати в координатах потенціалу розширеного відтворення і динамічного приросту мезоекономічних показників. Визначено, що цільовим вектором формування регіональних конкурентних переваг повинен бути показник якості життя населення регіону. Було проведено аналіз методичних підходів оцінки регіональних конкурентних переваг, за результатами якого був розроблений авторський методичний підхід, в якому виділено комплексний показник оцінки конкурентоспроможності регіону, що формується з першого показника оцінки поточного рівня життя населення регіону, що включає в себе локальні індекси виробничо-економічного і демографічного походження. Другим показником виступає інтегральний показник оцінки загальної соціально-економічної привабливості регіону, в якому провідні позиції займають інвестиційні оцінки.

Посилання

Забезпечення конкурентоспроможності регіонів у контексті активізації економічного розвитку / О.Ю. Бобровська, Т.О. Савостенко, І.Е. Польська [та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Бобровської. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. 248 с.

Boschma R. Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective. Regional Studies. 2004. № 38(9). 1001–1014.

Романко О.П. Формування стратегії ефективного управління конкурентоспроможністю регіону. Причорноморські економічні студії. 2019. № 39(2). С. 48–51.

Perry M. Finding Space for the Creative Class: A Review of the Issues. Regional Policy and Practice. 2011. 29(1). 325–341.

Захарченко С.В. Научно-методические основы оценки конкурентоспособности регионов Украины в национальном и международном измерении при формировании инновационной модели развития. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография в 4 т. / под общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булева. Донецк : Юго-Восток, 2011. Т. 2. С. 103–139.

Павліха Н.В., Кицюк І.В. Управління конкурентоспроможністю національної економіки: регіональний вимір : монографія. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 184 с.

Rowe James E., McLaren Don. Exploring competitive advantage in a regional community context. Australasian Journal of Regional Studies. 2017. Vol. 23. No. 2. 152–173.

Turok I. Cities, Regions and Competitiveness. Regional Studies. 2004. 38(9). 1061–1075.

Zabezpechennya konkurentospromozhnosti rehioniv u konteksti aktyvizatsiyi ekonomichnoho rozvytku [Ensuring the competitiveness of regions in the context of activating economic development] / O.Y. Bobrovsʹka, T.O. Savostenko, I.E. Polʹsʹka [ta in.]; edit. O.Y. Bobrovsʹkoyi. Dnipropetrovsʹk: DRIDU NADU, 2013. 248 p. [in Ukrainian].

Boschma R. (2004) Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective. Regional Studies, 38(9), pp. 1001-1014.

Romanko O.P. (2019) Formuvannya stratehiyi efektyvnoho upravlinnya konkurentospromozhnistyu rehionu. [Formation of a strategy for effective management of the region's competitiveness]. Black Sea Economic Studies, 39 (2), pp. 48-51. [in Ukrainian].

Perry M. (2011) Finding Space for the Creative Class: A Review of the Issues. Regional Policy and Practice, 29(1), pp. 325-341.

Zakharchenko, S. V. (2011). Nauchno-metodicheskiye osnovy otsenki konkurentosposobnosti regionov Ukrainy v natsional’nom i mezhdunarodnom izmerenii pri formirovanii innovatsionnoy modeli razvitiya [Scientifically-methodical bases of an estimation of competitiveness of Ukrainian regions in the national and international dimension in the formation of an innovative model of development]. In V.I. Dubnitskiy, & I.P. Bulev (Eds.). Ukraina i yeye regiony na puti k innovatsionnomu obshchestvu [Ukraine and its regions on the way to an innovative society] (Vols. 1-4): Vol. 2 (pp. 96-121). Donetsk: South-East. [in Ukrainian].

Pavliha N.V., & Kytsyuk I.V. (2014) Upravlinnya konkurentospromozhnistyu natsionalʹnoyi ekonomiky: rehionalʹnyy vymir [Managing of the national economy competitiveness: the regional dimension]. Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University. [in Ukrainian].

Rowe James E., McLaren Don. (2017) Exploring competitive advantage in a regional community context. Australasian Journal of Regional Studies, Vol. 23. No. 2, pp. 152-173.

Turok I. (2004) Cities, Regions and Competitiveness. Regional Studies, 38(9), pp. 1061-1075.

Переглядів статті: 293
Завантажень PDF: 249
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Нестеренко, С. (2020). РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-6
Розділ
ЕКОНОМІКА