ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОКСОХІМІЧНІЙ ГАЛУЗІ: АСПЕКТИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

  • Віктор Рудика Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс» https://orcid.org/0000-0002-2447-8442
Ключові слова: рекламний менеджмент, підприємства коксохімічної промисловості, маркетинг, В2В маркетинг, віртуалізація, рекламні тренди

Анотація

Одним із інструментів для здійснення успішної діяльності на промислових підприємствах, в тому числі й на підприємствах коксохімічної галузі, є рекламний менеджмент. Сьогодні серед інструментів рекламного менеджменту важливу роль стали відігравати цифрові технології. В статті досліджено сутність рекламного менеджменту, визначено його інструменти. Проведено порівняльний аналіз моделей рекламного менеджменту. Обґрунтовано, що для ефективної діяльності коксохімічних підприємств необхідно запроваджувати новітні технології та застосовувати концепцію В2В маркетингу, які включають пошукове просування; контекстну рекламу; e-mail-маркетинг; інструменти всередині В2В-сайту; прихований маркетинг; роботу з блогами, соціальними мережами тощо. Сформовано основні особливості сучасного рекламного менеджменту на В2В ринках в цілому та ринку коксохімічної продукції зокрема. Виявлено тренди сучасного рекламного менеджменту, які необхідно впроваджувати на підприємствах коксохімічної промисловості.

Посилання

Дослідження ринку інтернет-реклами в Україні за 2020 рік. (2020). URL: https://sostav.ua/publication/rezultati-dosl-dzhennya-nternet-reklami-v-ukra-n-za-2020-r-k-87942.html

Мороз, Л.А. & Чухрай, Н.І. (2013). Маркетинг. Львів : БЦ «Ажур».

Блейхман, О.И. & Пантюхин, В.А. (2006). Особенности маркетинга рынка В2В. Маркетинг и маркетинговые исследования, 1, 52–60.

Литовченко, І.Л. (2011). Маркетингові дослідження ринку B2B в Інтернет-середовищі. Вісник соціально-економічних досліджень, 41(2), 76–83.

Пісна, О. (2014). Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначення. Ринок цінних паперів України, 8, 63–69.

Kotler, P., Kartajaya, H. & Satiawan, I. (2011). Marketing 3.0. USA : John Wiley & SONS,INC.

Семенова, Л. Ю., Даценко, В. В. & Хурдей, В. Д. (2020). Маркетинг 4.0. Ефективна економіка, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8322. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.60.

Чухрай, Н.І. (2013). Промисловий маркетинг у сучасних умовах господарювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 754, 92–98.

Старицький, Т.М. (2015). Використання сучасного інструментарію та технологій В2В маркетингу. Глобальні та національні проблеми економіки, 7, 493–496. URL: http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1267-staritskij-t-m-vikoristannya-suchasnogo-instrumentariyu-ta-tekhnologij-b2b-marketingu.

Гірний, Н.Ю., Глинська, О.Б. & Мороз, Л.А. (2017). Сутність управління рекламною діяльністю на підприємстві. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, т. 18, 38–42. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/8/7.

8 трендов B2B-маркетинга в 2020 году. (2020). URL: https://www.space.ua/8-trendov-b2b-marketinga-v-2020-godu/.

Константинов, Ф.В. (Ред.). (1970). Философская энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, т. 5.

Чайка, І.П. (2013). Холістичний маркетинг і його значення у функціонуванні вищого навчального закладу. Маркетинг і менеджмент інновацій, 3, 53–60. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_53_60.pdf.

Найближче майбутнє реклами: єдиний екран, крос-медійне промо, інтеграція даних… URL: https://ms.detector.media/onlain-media/post/10410/2011-02-09-nayblyzhche-maybutnie-reklamy-iedynyy-ekran-kros-mediyne-promo-integratsiya-danykh/.

Doslidzhennia rynku internet-reklamy v Ukraini za 2020 rik [Research of the Internet advertising market in Ukraine for 2020]. (2020) Retrieved from: https://sostav.ua/publication/rezultati-dosl-dzhennya-nternet-reklami-v-ukra-n-za-2020-r-k-87942.html f (in Ukrainian)

Moroz, L.A. & Chukhraj, N.I. (2013). Marketynh [Marketing]. L'viv : BTs «Azhur». (in Ukrainian)

Blejhman, O.I. & Pantjuhin, V.A. (2006). Osobennosti marketinga rynka B2B. [Features of B2B market marketing]. Marketing i marketingovye issledovanija – Marketing and marketing research, 1, 52–60. (in Russian)

Lytovchenko, I.L. (2011). Marketynhovi doslidzhennia rynku B2B v Internet-seredovyschi [B2B market research in the Internet environment]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' – Bulletin of socio-economic research, 41(2), 76–83. (in Ukrainian)

Pisna, O. (2014). Osoblyvosti marketynhu na rynkakh tovariv promyslovoho pryznachennia [Features of marketing in the markets of industrial goods]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy – Securities Market of Ukraine, 8, 63–69. (in Ukrainian)

Kotler, P., Kartajaya, H. & Satiawan, I. (2011). Marketing 3.0. USA : John Wiley & SONS,INC.

Semenova, L. Yu., Datsenko, V. V. & Khurdej, V. D. (2020). Marketynh 4.0 [Marketing 4.0]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8322. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.60 (in Ukrainian)

Chukhraj, N.I. (2013). Promyslovyj marketynh u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Industrial marketing in modern business conditions]. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika» – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», 754, 92–98. (in Ukrainian)

Staryts'kyj, T.M. (2015). Vykorystannia suchasnoho instrumentariiu ta tekhnolohij B2B marketynhu [Use of modern tools and technologies of B2B marketing]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 7, 493–496. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1267-staritskij-t-m-vikoristannya-suchasnogo-instrumentariyu-ta-tekhnologij-b2b-marketingu (in Ukrainian)

Hirnyj, N.Yu., Hlyns'ka, O.B. & Moroz, L.A. (2017). Sutnist' upravlinnia reklamnoiu diial'nistiu na pidpryiemstvi [The essence of advertising management at an enterprise]. Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava – Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, vol. 18, 38–42. Retrieved from: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/8/7 (in Ukrainian)

8 trendov B2B-marketinga v 2020 godu [8 B2B Marketing Trends in 2020]. (2020). Retrieved from: https://www.space.ua/8-trendov-b2b-marketinga-v-2020-godu/ (in Russian)

Konstantinov, F.V. (Ed.). (1970). Filosofskaja jenciklopedija [Philosophical Encyclopedia]. Moskva: Sovetskaja jenciklopedija, t. 5. (in Russian)

Chajka, I.P. (2013). Kholistychnyj marketynh i joho znachennia u funktsionuvanni vyschoho navchal'noho zakladu [Holistic marketing and its importance in the functioning of higher education]. Marketynh i menedzhment innovatsij – Marketing and innovation management, 3, 53–60. Retrieved from: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_53_60.pdf (in Ukrainian)

Najblyzhche majbutnie reklamy: iedynyj ekran, kros-medijne promo, intehratsiia danykh… [The near future of advertising: single screen, cross-media promo, data integration…]. Retrieved from: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_53_60.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 220
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Рудика, В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОКСОХІМІЧНІЙ ГАЛУЗІ: АСПЕКТИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-53
Розділ
МАРКЕТИНГ