МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ

Ключові слова: нормування витрат, собівартість, методи калькулювання собівартості, управління витратами

Анотація

Сучасні умови господарювання висувають нові вимоги щодо систем і методів управління виробництвом. В розробці нових стратегій управління витратами першочерговим є вдосконалення методів їх обліку. У статті розглянуті основні методи обліку витрат, що притаманні вітчизняній та зарубіжній обліковій практиці, надана їх загальна характеристика. Здійснено порівняльний аналіз вітчизняного нормативного методу калькулювання собівартості продукції та зарубіжного методу стандарт-кост. Розглянуто основні методологічні аспекти методу стандарт-кост, визначено його переваги та сфера застосування, наведено на умовному прикладі розрахунок собівартості продукції за цим методом, що полегшує розуміння методики даної системи з метою впровадження її додаткових елементів в облікову практику вітчизняних підприємств. Визначені шляхи вдосконалення системи обліку та управління витратами на вітчизняних підприємствах.

Посилання

Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Тернопіль : Астон, 2005. 496 с.

Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Управлінський облік : Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 792 c.

Бутинець Ф.Ф. Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 3-тє вид., доп. і перероб. Житомир : ПП «Рута», 2005. 480 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. Наказом МФУ від 30.11.2001 № 559. URL: httр://zаkon.rаdа.gov.uа. (дата звернення: 10.07.2021)

Дороженко Л.І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2014. № 2. С. 72–76.

Лепетан І. Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_12_16_lutsk/sekcija_2_2014_12_16/metodi_obliku_vitrat_vitchiznjanij_ta_zarubizhnij_dosvid/75-1-0-1147 (дата звернення: 12.07.2021).

Корольова О.І. Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи. Економіка та управління на транспорті. 2015. Випуск 1. С. 79–90.

Пустова І.В. Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 11. С. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_11_12 (дата звернення: 17.07.2021).

Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах : Навчальний посіб. Львів : «Магнолія 2006», 2009. 744 с.

Sobko, V., Gutsajlyuk, Z., Shirba, M., & Babenko, M. (2005) Buhalterskij oblik: navchalnij posibnik [Accounting: tutorial]. Ternopol: Aston, 496 p. (in Ukrainian)

Farion, I.D. & Pisarenco,T.M. (2012) Upravlinskij odlik: Pidruchnik. [Management Accounting: Textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literaturi, 792 p. (in Ukrainian)

Butinets, F.F., Davidyuk, T.V., Kanurna, Z.F., Malyuga, N.M., & Chigevska, L.V. (2005) Buhalterskij upravlinskij oblik: pidruchnik [Accountant's management: textbook] In F.F. Butinets (Eds.). Gitomir: PP «Ruta», 480 p. (in Ukrainian)

Pologennya (standart) buhgalterskogo obliku 16 Vitrati [Accounting Regulations (Standard) 16 Expenses]. Retrieved from: httр://zаkon.rаdа.gov.uа. (accessed 10 July 2021)

Dorogenco, L.I.(2014) Suchasni metodi obliku vitrat u konteksti zarubignogo dosvigu [Modern methods of cost accounting in the context of foreign experience], Dergava ta regioni. Ser.: Ekonomika ta pidpriemnitstvo. [State and regions. Ser.: Economics and Entrepreneurship], no1, pp. 72–76.

Lepetan, I. (2014) Metodi obliku vitrat:vitchiznyanij ta zarubignij dosvid [Cost accounting methods: domestic and foreign experience]. Retrieved from: http://sophus.at.ua/publ/2014_12_16_lutsk/sekcija_2_2014_12_16/metodi_obliku_vitrat_vitchiznjanij_ta_zarubizhnij_dosvid/75-1-0-1147 (accessed 12 July 2021)

Korolyeva, O.I. (2015) Oblik vitrat virobnitstva:problemi ta perspektivi [Accounting for production costs: problems and prospects], Ekonomika ta upravlinnya na transporti [Economics and Transport Management], no 1, pp.79–90.

Pustova, I.V. (2013) Metodi upravlinnya vitratamiv suchasnih umovah: efektivnist zastosuvannya, perevagi ta nedolici [Methods of cost management in modern conditions: efficiency of application, advantages and disadvantages], Investitsii:practica ta dosvid, no 11, pp. 39–42. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_11_12 (accessed 17 July 2021)

Voronko, P.M. (2009) Oblik u zarubignih krainah: Navchalnij posibnik [Accounting in foreign countries: Tutorial]. Lviv: Magnoliya-2006, 744 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 562
Завантажень PDF: 442
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Глушач, Ю., & Фальченко, О. (2021). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-49
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ