СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: стратегічне партнерство, партнерські відносини, кластерні утворення, стратегічні альянси, співробітництво

Анотація

Підприємства переживають глибокі постійні трансформаційні процеси в сучасних умовах глобалізації. Це сприяє формуванню нового типу партнерства, що є передумовою для розвитку стратегічних партнерств. Формування його змісту залежить від специфіки цілей та завдань, що вирішуються за допомогою стратегічного партнерства. Велика кількість переваг і позитивних результатів стратегічного співробітництва не виключає певних проблем і слабких місць, що виникають у процесі співпраці. Недоліки партнерства пов'язані з проблемою поділу влади, амбіціями та несумісністю поглядів учасників, ідеологічними відмінностями. Труднощі також можуть виникнути під час формування структури управління бізнесом. Якщо мова йде про великі суми грошей, тоды проблеми можуть виникнути і у розподілі доходу. Проте, ідеальне стратегічне партнерство вимагає систематичного «завершення» з урахуванням нових інтересів сторін, змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, можливих ризиків тощо. Кожна команда підприємства має своє ставлення до змін. Більш того, існує опір змінам, особливо коли команда вирішує, що зміни відбуватимуться швидше в інтересах партнерства, ніж у їх власних інтересах. Щоб збільшити ймовірність успіху змін, спочатку потрібно обґрунтувати своєчасність їх впровадження, використовуючи найпростішу інформацію, яка буде легко сприйматися і вважатись більш надійною. Таким чином, створення конкурентних переваг у сучасних умовах є стратегічним партнерством у різних формах. Саме використання цих форм надає компанії можливість посилити власні конкурентні переваги, використовувати переваги партнерів та отримати синергетичний ефект від співпраці. Все це вимагає ретельного відбору можливих партнерів та форм співпраці з ними, а також дотримання певних правил співпраці.

Посилання

Гребешкова О.М., Махова Г.В. Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2016. Випуск 22. С. 23–27.

Данилюк М.О., Крихівська Н.О., Данилюк-Черних І.М. Стратегічне партнерство суб’єктів господарювання з позицій поведінкової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Випуск 29. С. 41–46.

Європейський проект та Україна: монографія / А.В. Єрмолаєв, Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська, О.О. Резнікова [та ін.]. Київ : НІСД. 2012. 192 с.

Жовква І.І. Моделі стратегічного партнерства. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2003. Вип. 41. Ч. ІІ. С. 32–38.

Полякова О.М., Душенко А.В. Особливості розвитку стратегічних альянсів і партнерств на залізничному транспорті України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 37–45.

Селезньова Г.О. Особливості стратегічних партнерств у сучасних умовах господарювання. Економіка і суспільство. 2019. Випуск 20. С. 372–376.

Чекаленко Л. Зовнішня політика України: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Либідь, 2006. 355 с.

Zhovkva I.I. (2003) Modeli strateghichnogho partnerstva. [Strategic partnership models].Aktualjni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vyp. 41. Ch. II. pp. 32–38.

Chekalenko L. (2006) Zovnishnja polityka Ukrajiny: pidruchnyk dlja studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv. Kyiv: Lybidj, 355 p.

Danyljuk M.O., Krykhivsjka N.O., Danyljuk-Chernykh I.M. (2020) Strateghichne partnerstvo sub'jektiv ghospodarjuvannja z pozycij povedinkovoji ekonomiky [Strategic partnership of business entities from the standpoint of behavioral economics]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu, no 29, pp. 41–46.

Jermolajev A.V., Parakhonsjkyj B.O., Javorsjka Gh.M., Reznikova O.O. (2012) Jevropejsjkyj proekt ta Ukraina [European design and Ukraine]: monoghrafija [a monograph] Kyiv: NISD, 192 p.

Ghrebeshkova O.M., Makhova Gh.V. (2016) Proektnyj pidkhid do formuvannja strateghichnykh partnerstv pidpryjemstv [Project approach to the formation of strategic partnerships of enterprises]. Zbirnyk naukovykh pracj ChDTU, no 22, pp. 23–27.

Seleznjova Gh.O. (2019) Osoblyvosti strateghichnykh partnerstv u suchasnykh umovakh ghospodarjuvannja [Features of strategic partnerships in modern business conditions]. Ekonomika i suspiljstvo, no 20, pp. 372–376.

Poljakova O.M., Dushenko A.V. (2019) Osoblyvosti rozvytku strateghichnykh aljjansiv i partnerstv na zaliznychnomu transporti Ukrajiny [Features of development of strategic alliances and partnerships on the railway transport of Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no 66, pp. 37–45.

Переглядів статті: 836
Завантажень PDF: 320
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Воскобоєва, О., & Ромащенко, О. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-48
Розділ
ЕКОНОМІКА