ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ЕЛЕВАТОРАМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: маркетинг послуг, послуги елеваторів, маркетингова діяльність, маркетингові інструменти, цінова політика, політика просування

Анотація

Стаття присвячена аналізу практики використання інструментарію маркетингу послуг елеваторними підприємствами України. Проаналізовано наявність виробничих елеваторних потужностей та рівень їх відповідності обсягам виробництва зернових, зернобобових та олійних культур у регіональному розрізі. Визначено, що пропозиція послуг елеваторів зі зберігання в розрізі окремих видів сільськогосподарських культур у цілому відповідає структурі та обсягам їх виробництва. Виявлені особливості формування цінової політики елеваторних підприємств залежно від конкурентної ситуації на локальних ринках. Розглянуто практику використання програм лояльності елеваторних підприємств. Обґрунтовано, що посилення конкуренції між зерносховищами в окремих регіонах сприяло активізації маркетингових зусиль елеваторів по просуванню послуг.

Посилання

Дима О.О. Витоки та формування теорії «Маркетингу послуг». Формування ринкової економіки. 2012. № 27. С. 55–73.

Дима О.О. Аналіз дисертаційних досліджень за проблематикою «маркетинг послуг». Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 48–62.

Семак Б.Б., Басій Н.Ф. Дослідження особливостей просування у сфері маркетингу послуг. Підприємництво і торгівля. 2018. № 22. С. 55–61.

Рябова Т.А., Рябов І.Б. Особливості маркетингу у сфері послуг. Приазовський економічний вісник. 2018. № 3(08). С. 78–81.

Якунічева А.Ю. Формування системи маркетингу дорадчих послуг в аграрній сфері. Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. 2014. № 2. С. 281–288.

Литвинова О.М., Литвинов А.І., Білоусько Т.Ю. Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2017. № 3. С. 87–94.

Карта елеваторів України. URL: https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 грудня 2020 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Топ – 15 компаній за елеваторними потужностями у 2020 році (2021). URL: https://elevatorist.com/rating/top-15-kompaniy-po-elevatornyim-moschnostyam

Елеватори Хмельниччини підозрюють у завищенні цін на послуги – АМКУ. (2020). URL: https://agravery.com/uk/posts/show/elevatori-hmelniccini-pidozruut-u-zavisenni-cin-na-poslugi-amku

Вернигора Р.В., Рустамов Р.Ш. Анализ системы хранения украинского зерна. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2017. № 13. С. 10–18.

Як заощадити на елеваторі фермерам Київщині. 2020. URL: https://kurkul.com/spetsproekty/727-yak-zaoschaditi-na-elevatori-fermeram-kiyivschini

Програма лояльності елеваторів Астарти: 01.06.2021 по 31.12.2021. 2021. URL: https://astartaholding.com/files/uploads/a4739514f1a705e399db9ecfaed7091d.pdf

Dyma, O. (2012). Vytoky ta formuvannya teoriyi «Marketyngu poslug». [Origins and development of the theory of «Service Marketing»]. Development of a market economy, 27, 55–73.

Dyma, O. (2012). Analiz dysertacijnyx doslidzhen za problematykoyu «marketyng poslug». [Analysis of the dissertation research on «marketing services»]. Marketing and Innovation Management, 3, 48–62.

Semak, B., Basiy, N. (2018). Doslidzhennya osoblyvostej prosuvannya u sferi marketyngu poslug . [Research of peculiarities of advancement in the field of marketing services]. Entrepreneurship and Trade, 22, 55–61.

Ryabova, T., Ryabov, I. (2018). Osoblyvosti marketyngu u sferi poslug. [Peculiarities of marketing in the field of services]. Pryazovskyy Economic Bulletin, 3 (08), pp. 78–81.

Yakunicheva, A. (2014). Formuvannya systemy marketyngu doradchyx poslug v agrarnij sferi. [Development of a marketing system for advisory services in the agricultural sector]. Bulletin of the Ukrainian Branch of the International Academy of Agrarian Education, 2, 281–288.

Lytvynova, O., Lytvynov, A., Bilousko T. (2017). Marketyng zerna: problema rynkovoyi infrastruktury.[Grain marketing: the problem of market infrastructure]. Bulletin of KhNAU named after V.V. Dokuchaev. Economic Sciences, 3, 87–94.

Karta elevatoriv Ukrayiny. [Map of elevators of Ukraine]. URL: https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy

Obsyag vyrobnycztva, urozhajnist ta zibrana ploshha silskogospodarskyx kultur za yix vydamy na 01 grudnya 2020 roku. [Production volume, yield and harvested area of agricultural crops by their types as of December 1, 2020]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Top – 15 kompanij za elevatornymy potuzhnostyamy u 2020 roci. [Top 15 companies by elevator capacity in 2020] (2021). URL: https://elevatorist.com/rating/top-15-kompaniy-po-elevatornyim-moschnostyam

Elevatory Xmelnychchyny pidozryuyut u zavyshhenni cin na poslugy – AMKU. [Elevators of Khmelnytsky region are suspected of overpricing services – AMCU]. (2020). URL: https://agravery.com/uk/posts/show/elevatori-hmelniccini-pidozruut-u-zavisenni-cin-na-poslugi-amku

Vernygora, R., Rustamov, R. (2017). Analyz systemы xranenyya ukraynskogo zerna. [Analysis of the Ukrainian grain storage system]. Collection of scientific works of DNUZT named after acad. V. Lazaryan, 13, 10–18.

Yak zaoshhadyty na elevatori fermeram Kyyivshhyni. [How to save on the elevator for farmers in Kyiv region]. (2020). URL: https://kurkul.com/spetsproekty/727-yak-zaoschaditi-na-elevatori-fermeram-kiyivschini

Programa loyalnosti elevatoriv Astarty: 01.06.2021 po 31.12.2021. [Astarte Elevators Loyalty Program: 01.06.2021 to 31.12.2021]. (2021). URL: https://astartaholding.com/files/uploads/a4739514f1a705e399db9ecfaed7091d.pdf

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Пенькова, О., Харенко, А., & Соковніна, Д. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ЕЛЕВАТОРАМИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-40
Розділ
МАРКЕТИНГ