УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ

  • Світлана Остряніна Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-8452-2855
  • Олена Мокій Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-1193-5309
  • Денис Дробітько Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0003-3339-933X
Ключові слова: самоменеджмент, розвиток персоналу, концептуальна модель, принципи, закони, функції самоменеджменту, методи, методології, технології, форми, напрями самоменеджменту

Анотація

У статті розкрито сутність понять «самоменеджмент», «розвиток персоналу». Розглянуто теоретичне підґрунтя концептуальної моделі, що становлять принципи та закони самоменеджменту, які простежуються у діяльності менеджерів. Обґрунтовано, що реалізація стратегії розвитку персоналу має бути узгодженою та в межах загальної стратегії, а також відштовхуватися від тих потреб, можливостей та обмежень, що має підприємство на певному етапі свого функціонування. Доведено, що техніки і технології самоменеджменту є послідовністю етапів, що взаємопов’язані з його основними функціями. Для оптимізації процесу розвитку персоналу та оволодіння технологією самоменеджменту запропоновано сучасні методи. Визначено переваги і недоліки щодо їх впровадження. Для активізації розвитку персоналу враховано використання різних форм його діяльності та окреслено основні напрями самоменеджменту.

Посилання

Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Москва : Дело, 1991. 320 с.

Грузіна І.А., Дериховська В.І. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 252 с.

Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках: советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время: пер. с нем. Москва : Интерэксперт. Инфра-М, 1995. 267 с.

Иванова-Швец Л.Н., Корсакова А.А., Тарасова С.Л. Управление персоналом : учеб.-метод. комплекс. Москва : Изд. Центр ЕАОИ, 2008. 200 с.

Колпаков В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 528 с.

Лугова В.М., Голубєв С.М.. Основи самоменеджменту та лідерства : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 212 с.

Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту. Київ : МАУП, 2010. 225 с.

Остряніна С.В. Самоменеджмент і тайм-менеджмент. Дистанційний курс. Полтава : ПУЕТ, 2020. URL: http://www2.el.puet.edu.ua

Остряніна С.В., Дробітько Д.О., Мокій О.О. Управління розвитком персоналу підприємства у контексті впровадження сучасних технологій самоменеджменту. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХXIХ Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2021, м. Харків, 18–20 травня 2021 р. Харків, Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. НТУ «ХПІ». 311 с.

Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех. Психология бизнеса. Москва : Прогресс, 1993. 240 с.

Шелюжак І.Г., Тодорюк С.І., Кифяк В.І. Інноваційні методи розвитку персоналу. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 437–444. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-437-444

Юринець З.В., Макара О.В. Самоменеджмент : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.

Vudkok, M. & Frensys, D. (1991). Raskreposhhennyj menedzher. Dlya rukovoditelya-praktika. [Unfettered manager. For practical manager]. Moscow: Delo, 320 р. (in Russian)

Hruzina I.A., & Derykhovska V.I. (2014). Problemy rozvytku personalu v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Problems of personnel development in the system of strategic management of the enterprise]: monohrafiia. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 252 р. (in Ukrainian)

Zajvert, L. (1995). Vashe vremya – v Vashyh rukakh. [Your time – in your hands]. Moskva: Intereksport, 267 р. (in Russian)

.Yvanova-Shvets L.N., Korsakova A.A., & Tarasova S.L. (2008). Upravlenye personalom:ucheb.-metod. kompleks [Personnel management]. Moscow: EAOY, 200 р. (in Russian)

Kolpakov, V. (2008). Samomenedzhment. [Self-management]. DP «Vydavnychyj dim «Personal», Kyiv, 528 р. (in Ukrainian)

Luhova V.M., Holubiev S.M. (2019). Osnovy samomenedzhmentu ta liderstva [Fundamentals of self-management and leadership]: navch. posib. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 212 р. (in Ukrainian)

Lukashevych, M. P. (2010). Teoriia i praktyka samomenedzhmentu [Theory and practice of self-management], MAUP, Kyiv, 225 р. (in Ukrainian)

Ostryanina S.V. (2020). Samomenedzhment i taim menedzhment: navchalnyj posibnyk. [Self–management end time management]. Dystantsiinyi kurs. Poltava, PUET. Available at: http://www2.el.puet.edu.ua (in Ukrainian)

Ostrianina S.V., Drobitko D.O., & Mokii O.O. (2021). Upravlinnia rozvytkom personalu pidpryiemstva u konteksti vprovadzhennia suchasnykh tekhnolohii samomenedzhmentu [Management of enterprise personnel development in the context of introduction of modern technologies of self-management]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: materialy KhXIKh Mizhnar. nauk.-prakt. konf. MicroCAD-2021, m. Kharkiv, 18-20 travnia 2021 r. Kharkiv, Ch. III. / ed. prof. Sokola Ye.I. NTU «KhPI». 311 р. (in Ukrainian)

Shvalbe B., & Shvalbe Kh.(1993). Lychnost, karera, uspekh. Psykholohyia byznesa [Personality, career, success. Business Psychology]. Progress, Moscow, 240 р. (in Russian)

Shelyuzhak, I., Todoriuk, S., Kyfyak, V. (2020) Innovative Methods of Staff Development. [Innovative methods of personnel development], Business Inform. рр.437–444, available at: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-437-444 (in Ukrainian)

Yurynec, Z. & Makara, O. (2014). Samomenedzhment: navchalnyj posibnyk [Self–management: study guide]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 272 р. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 474
Завантажень PDF: 376
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Остряніна, С., Мокій, О., & Дробітько, Д. (2021). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ