ПРІОРИТЕТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансово-економічний стан, розвиток підприємств, стратегічні орієнтири, засоби та заходи

Анотація

Стаття присвячена аспектам управління фінансово-економічним станом підприємств. За результатами прогнозування тенденцій зміни показників власного капіталу, суми активів та необоротних активів, поточних зобов’язань та забезпечень, оборотних активів, доходу і рентабельності аналізованого в дослідженні підприємства визначено та обґрунтовано головні напрями вдосконалення і завдання фінансово-економічної стратегії підприємства. Ідентифіковано структуру та охарактеризовано елементи системи управління фінансово-економічним станом підприємства. Сформовано алгоритм з базисними етапами розробки та реалізації стратегії покращення фінансово-економічного стану підприємства. Обґрунтовано напрями та засоби покращення фінансово-економічного стану підприємства, реалізація яких орієнтована на зміцнення позицій фінансово-економічної компоненти конкурентоспроможності підприємств.

Посилання

Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9. С. 92–100. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer29/420.pdf.

Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Рудковський О.В., Березівський Я.П. Інституційно-інноваційні чинники технологічного розвитку національної економіки України в умовах глобальної інформатизації. Бізнес-Інформ. 2021. № 1. С. 103–112. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-103-112

Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Рудковський О.В., Березівський Я.П. Проблемні аспекти, пріоритети та засоби зміцнення фінансово-економічної безпеки суб’єктів малого підприємництва в Україні. Підприємництво і торгівля. 2021. Вип. 28. С. 49–55. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-07

Вівчар О.І., Гайда Н.В. Концептуальні засади економічного управління ресурсами на підприємствах: безпекознавчий вимір. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19. Ч. 1. С. 51–55. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_1_2020ua/14.pdf

Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства. Економіка держави. 2010. № 1. C. 61–62. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.76

Костирко Л.А. Діагностика фінансової рівноваги господарюючого суб’єкта: оцінка підходів, методи, моделі, вибір рішення. Часопис економічних реформ. 2011. № 3. С. 43–57. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/27_1_2020/32.pdf

Неживенко А.П. Сукупний ресурсний потенціал: проблеми формування та використання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 607–611. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2017/131.pdf

Рудика В.І., Маковецька Н.А. Теоретичні аспекти стратегії розвитку фінансів підприємства. Економіка і суспільство. 2019. Вип. 10. С. 343–346. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/60.pdf

Терещенко О.О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства. Економіка України. 2003. № 8. С. 38–44. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/54235/5/Hrytsenko_Dyskryminantna_model.pdf;jsessionid=29D27E8A282B361CC954D4F4EF621CDA

Helfat С., Peteraf М. The dynamic resource-based view: capability life cycles. Strategic Management Journal. 2003. № 24. Р. 997. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.332

Averina, M.Yu. (2012). Analiz ta otsinka finansovogo stanu pidpryemstva: shliahy pokrashchennia [Analysis and assessment of the financial condition of an enterprise: ways to improve]. Aсtual problems of economy, 9, 92–100. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer29/420.pdf [in Ukrainian].

Vasyltsiv, T.G., Lupak, R.L., Rudkovskyi,O.V., & Berezivskyi, Ya.P. (2021). Instytuciyno-innovaciyni chynnyky tehnologichnogo rozvytku nacionaknoyi ekonomiky Ukrainy v umovah globalnoyi informatyzaciyi [Institutional and innovative factors of technological development of the national economy of Ukraine in the conditions of global informatization]. Bisiness-Inform, 1, 103–112. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-103-112 [in Ukrainian].

Vasyltsiv, T.G., Lupak, R.L., Rudkovskyi, O.V., & Berezivskyi, Ya.P. (2021). Problemni aspekty, priorytety ta zasoby zmicnennia finansovo-ekonomichnoyi bezpeky subyektiv malogo pidpryemnytstva v Ukraini [Problematic aspects, priorities and means of strengthening the financial and economic security of small businesses in Ukraine]. Entrepreneurship and trade, 28, 49–55. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-07 [in Ukrainian].

Vivchar, O.I., & Gaida, N.V. (2018). Konceptualni zasady ekonomichnogo upravlinnia resursamy na pidpryemstvah: bezpekoznavchyi vymir [Conceptual bases of economic management of resources at enterprises: the security dimension]. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 19 (1), 51–55. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_1_2020ua/14.pdf [in Ukrainian].

Karpenko, G.V. (2010). Shliahy udoskonalinnia finansovogo stanu pidpryemstva [Ways of improving the financial condition of the company]. Economy and State, 1, 61–62. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.76 [in Ukrainian].

Kostyrko, L.A. (2011). Diagnostyka finansovoi rivnovagy gospodaryuyuchogo subyekta: otsinka pidhodiv, metody, modeli, vybir rishennia [Diagnosis of financial equilibrium of an entity: assessment of approaches, methods, models, choice of solution]. Journal of Economic Reforms, 3, 43–57. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/27_1_2020/32.pdf [in Ukrainian].

Nezhyvenko, A.P. (2015). Sukupnyi resursnui potentsial: problem formuvannia ta vukorustannia [Aggregate resource potential: problems of formation and use]. Global and national problems of economy, 7, 607–611. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2017/131.pdf [in Ukrainian].

Rudyka, V.I., & Makovetska, N.A. (2019). Teoretychni aspekty strategiyi rozvytku finansiv pidpryemstva [Theoretical aspects of the strategy of enterprise finance development]. Economy and society, 10, 343–346. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/60.pdf [in Ukrainian].

Тereschenko, O.O. (2003). Dyskryminantna model integralnoyi otsinky finansovogo stanu pidpryemstva [Discriminant model of integral estimation of the financial state of the enterprise]. Economy of Ukraine, 8, 38–44. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/54235/5/Hrytsenko_Dyskryminantna_model.pdf;jsessionid=29D27E8A282B361CC954D4F4EF621CDA [in Ukrainian].

Helfat, С., & Peteraf, М. (2003). The dynamic resource-based view: capability life cycles. Strategic Management Journal, 24, 997. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.332

Переглядів статті: 426
Завантажень PDF: 275
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Августин, Р., & Демків, І. (2021). ПРІОРИТЕТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-32
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ