ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

  • Поліна Ткаченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-6097-3064
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, принципи інноваційної дільності

Анотація

Стаття присвячена особливостям ведення інноваційної діяльності на підприємствах, а саме в розрізі принципів управління інноваційною діяльністю. Автором розглянута сукупність принципів, якими можна керуватись при здійсненні інноваційної діяльності на підприємстві. Зазначається важливість застосування принципу системності та окремо розглядаються його п’ять складових, які дозволяють сформувати ефективну організацію із взаємозалежними елементами. Підкреслена важливість визначення класифікації інновацій при веденні інноваційної діяльності та виявлено можливість групувати принципи згідно із класифікацією, що застосовується на підприємстві. Автором було згруповано принципи згідно власної класифікації, визначивши базис і надбудови, що дало змогу побудувати їх ієрархію. Представлене групування може допомогти визначити необхідних набір принципів для управління інноваційною діяльність згідно виду інновацій, які запроваджуються на підприємстві.

Посилання

Абрамова Г.П. Маркетинг инноваций / под ред. Абрамовой Г.П., Касаева Б.С. Москва : Инфра-М, 2003. 173 с.

Банківський менеджмент : Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. Київ : Знання, 2005. 831 с.

Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія. Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. 192 c.

Керівництво (рекомендації) Осло 2018. Керівні принципи збору, звітності та використання даних про інновації : OECD та Євростат, 2018. 300 с.

Менеджмент для бакалаврів : Підручник. У двох томах. Т.1 / За ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. Суми : Університетська книга, 2009. 605 с.

Мартиненко А.В., Перерва П.Г. Інноваційний процес як основа ефективної діяльності підприємства. Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців : праці ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, м. Харків, 19–22 листопада 2019 р. Харків, 2019. С. 350.

Маслак О.О. Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. № 22.8. С. 269–274.

Пит Г. Уточнение содержания контролинга как функции управления и его піддержки. Проблемы теории и прктики управления. 2001. № 3. С. 102–107.

Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 12. С. 108–113.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 лип. 2002 року №40-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 22.08.2021)

Ткаченко П.В. Теоретичне підґрунтя інноваційної діяльності підприємств. Підприємництво та інновації. 2021. № 19.

Чумак Л.Ф. Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2012. № 12. C. 209–212.

Яшкіна О.І. Інноваційна діяльність підприємств України: тенденції розвитку та чинники впливу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 181–189.

Abramova H.P. (2003) Marketynh innovatsyi [Marketing innovations]/ In Abramova H.P., Kasaeva B.S. (Eds.) Moskow: Ynfra-M. (in Russian)

Kyrychenko O.A. (2005) Bankivskyi menedzhment [Bank management] / In Kyrychenko O.A., Mishchenko V.I. (Eds.) Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Illiashenko N.S. (2011) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv [Organizational-economic ambush of innovative marketing of industrial enterprises]. Sumy: «Vyd-vo SumDU». (in Ukrainian)

OECD (2018) Kerivnytstvo (rekomendatsii) Oslo 2018. Kerivni pryntsypy zboru, zvitnosti ta vykorystannia danykh pro innovatsii [Guidelines (recommendations) Oslo 2018. Guidelines for the collection, reporting and use of data on innovation], Oslo: OECD.

Balatskiy O.F. (2009) Menedzhment dlia bakalavriv [Management for undergraduates] Balatskiy O.F., Telizhenko O.M. (Eds.) Sumy: Universytetska knyha. (in Ukrainian)

Martynenko A.V., Pererva P.H. Innovatsiinyi protses yak osnova efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva. [Break PG Innovation process as the basis of effective enterprise activity.] Teoretychni ta praktychni doslidzhennia molodykh naukovtsiv (Ukraine, Kharkiv, November 19-22, 2019) (eds. Sokol E.I.); Kharkiv: Teoretychni ta praktychni doslidzhennia molodykh naukovtsiv, p. 350.

Maslak O.O. (2012) Chynnyky vplyvu na innovatsiinu diialnist promyslovykh pidpryiemstv [Factors influencing the innovation activity of industrial enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, no. 22.8, pp. 269–274.

Pyt H. (2001) Utochnenye soderzhanyia kontrolynha kak funktsyy upravlenyia y eho podderzhky [Clarification of the content of controlling as a function of management and its support]. Problemy teorii i praktiki upravlenyia, no. 3, pp. 102–107.

Polozova T.V., Kryvtsun D.Iu. (2015) Innovatsiina diialnist pidpryiemstva ta ekonomichna sutnist innovatsiinoho protsesu [Innovative activity of the enterprise and economic essence of innovation process]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no. 12, pp. 108–113.

Law of Ukraine on innovation activity №40-IV (2002, July 4). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Tkachenko P.V. (2021) Teoretychne pidgruntia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Theoretical basis of entrepreneurial innovative activity]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, no. 19.

Chumak L.F. (2012) Innovatsiina diialnist pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Innovative activity of the enterprise in modern conditions]. Biznes Inform, no. 12, pp. 209–212.

Iashkina O.I. (2013) Innovatsiina diialnist pidpryiemstv Ukrainy: tendentsii rozvytku ta chynnyky vplyvu [Innovative activity of Ukrainian enterprises: development trends and factors of influence]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 4, pp. 181–189.

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 398
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Ткаченко, П. (2021). ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-45
Розділ
ЕКОНОМІКА