КОНКУРЕНТНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ДОБРОБУТУ НАЦІЇ

Ключові слова: конкурентна культура, добробут нації, економічна культура суспільства, конкурентне підприємництво, економічна свобода

Анотація

У статті розглянуто конкурентну культуру, як одну з складових економічної культури суспільства, яка в свою черга репрезентує неформальний інститут, що впливає на добробут нації. У статті досліджується та аналізується поняття конкурентна культура у системі формування передумов сталого розвитку економіки країни. Визначено основні наукові підходи до розкриття сутності конкурентна культура у становленні конкурентного підприємництва. Досліджено чинники, що впливали на формування конкурентної культури в Україні. Запропоновані перспективи підвищення конкурентної культури у вітчизняній економіці. Сучасний стан характеризується різноманітними гібридними загрозами, що визначає ключове властивість конкурентної політики, а саме резильєнтність – збереження збалансованого розвитку конкуренції та готовність протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам.

Посилання

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з нім. О. Погорілого. Київ : Наш Формат, 2018.

Heyets V. Social Quality in a Transitive Society. The International Journal of Social Quality. 2019. №9. С. 32–50. DOI: https://doi.org/10.3167/IJSQ.2019.090103

Lagytin V. Civilizational and institutional factors of global economic transformations of the XXI century. Foreign trade: economics, finance, law, 2019, 2, pp. 6–19. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(103)01

Лепак П. Трансформація стану економічної культури в Україні. Економіка та держава. 2019. №11. DOI: https://doi.org/10.32702/2306–6806.2019.11.111

Савельєв Ю. Інклюзивна модернізація і суперечності ціннісних змін у країнах Східної Європи у 1990–2000-х роках. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. №2. С. 70–97.

Suriak A. Economic freedom as a strategy and mechanism of the entrepreneurial development. Scientific Journal of Polonia University. 2018. №4. С. 11–18. URL: http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/273

Уманців Ю., Золіна Д. Конкурентна політика держави за умов глобальних трансформацій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2020. №2. С. 52–61. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/226254

Кондрашова-Діденко В.І., Діденко Л.В. Культура виробництва: сутність, типи використання. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2007. № 13. С. 60.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов ; пер. с англ. Москва, 2007.

Милль Дж. Основы политической экономии : в 3 т. Москва, 1980. Т. 3.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию ; пер. С англ. Москва, 2004. С. 66–67.

Гегель Г. Феноменология духа : соч. в 14 т. Т. 4. Москва, 1977. С. 134.

Нор А.В. Экономическая культура общества: проблемы теории и методологии. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/152743.html

Петросян Д., Фаткина Н. Экономический эгоизм и гуманизация экономики. Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 125–126.

Александрова О. С., Зубчик О. А. Конкуренція: благо чи зло: Специфіка та тенденції розвитку. Центр досліджень проблем конкуренції. Київ, 2006.

Lepak P. Economic culture of Ukraine in the context of european integration. EUREKA Social and Humanities. 2021. №1. DOI: https://doi.org/10.21303/2504–5571.2021.001586

Лепак П. Флуктація економічної культури суспільства в часи глобальних пандемій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №21. DOI: https://doi.org/10.32702/2306–6814.2020.21–22.84

Weber M. (2016) Protestantska etyka i dux kapitalizmu [Protestant ethics and the spirit of capitalism.] Kyiv: Nash Format. (in Ukrainian)

Heyets V. (2019) Social Quality in a Transitive Society. The International Journal of Social Quality, 9(1), pp. 32–50.

Lagytin V. (2019) Civilizational and institutional factors of global economic transformations of the XXI century. Foreign trade: economics, finance, law, 2, pp. 6–19.

Lepak P. (2019) Transformaciya stanu ekonomichnoyi kultury v Ukrayini [Transformation of the economic culture in Ukraine]. Ekonomika ta Derzhava, (11), 111. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.11.111 (in Ukrainian)

Savelyev Y. (2019). Inklyuzyvna modernizaciya i superechnosti cinnisnyx zmin u krayinax Sxidnoyi Yevropy u 1990–2000-x rokax [Inclusive modernization and contradictions of changes in value systems of Eastern European countries in the 1990s and 2000s.] Sociology: Theory, Methods, Marketing, 2, pp. 70–97. (in Ukrainian)

Suriak A., Skalik M. (2018) Economic freedom as a strategy and mechanism of the entrepreneurial development. Scientific Journal of Polonia University, 29(4), pp. 11–18.

Umantciv, Y., & Zolina, D. (2020) Konkurentna polityka derzhavy za umov globalnyx transformacij [State competitive policy in the conditions of global transformations.] Scientific Bulletin Of Uzhhorod University. Economics Series, (2(56), 52–61. URL: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2020.2(56).52-61 (in Ukrainian)

Kondrashova-Didenko V.I., Didenko L.V. (2007) Kultura vyrobnycztva: sutnist, typy vykorystannya [Production culture: essence, types of use]. Theoretical and Applied Issues of Economics, (13), p. 60. (in Ukrainian)

Smith, A. (2007) Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of nations.] (in Russian)

Mill, J.(1980) Osnovy politicheskoj jekonomii [Principles of political Economy] (in Russian)

Fukuyama, F. (1996) Doverie: social'nye dobrodeteli i put' k procvetaniju [Trust. Free Press Paperbacks] (in Russian)

Gegel', G. (1977) Fenomenologija duha [The phenomenology of the spirit] (in Russian)

Nor, A. (2004) Jekonomicheskaja kul'tura obshhestva: problemy teorii i metodologii [Economic culture of society: problems of theory and methodology]. Lib.ua-ru.net. (2021). Retrieved 19 August 2021, from http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/152743.html

Petrosyan, D., & Fatkina, N. (2010) Ekonomycheskyj эgoyzm y gumanyzacyya ekonomyky [Economic Egoism and Humanization of Economy.] Voprosy Ekonomiki, (8), 123–131. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-8-123-131 (in Russian)

Alexandrova O., Zubchik O. (2006) Konkurenciya: blago chy zlo: Specyfika ta tendenciyi rozvytku [Competition: good or evil: Specifics and trends] (in Ukrainian)

Lepak P. (2021) Economic culture of Ukraine in the context of european integration. EUREKA Social and Humanities (1). DOI: https://doi.org/10.21303/2504–5571.2021.001586

Lepak P. (2020) Fluktaciya ekonomichnoyi kultury suspilstva v chasy globalnyx pandemij [Fluctuation of economic culture of society in times of global pandemics]. Investments: Practice And Experience, (21). DOI: https://doi.org/10.32702/2306–6814.2020.21–22.84 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Лепак, П. (2021). КОНКУРЕНТНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ДОБРОБУТУ НАЦІЇ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-37
Розділ
ЕКОНОМІКА