РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • Наталія Тимошенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-1055-5355
  • Марія Шабанова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-9718-2706
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, цифровізація, діджиталізація, цифрові інновації, цифрова трансформація економіки

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення стану розвитку інноваційної діяльності в умовах цифрової трансформації економіки. Цифровізацію економіки та життя суспільства можна вважати загальним світовим трендом і Україна намагається долучатись до цього процесу. У роботі проаналізовано особливості розвитку та функціонування інноваційної діяльності в Україні за період 2012-2019 років, зокрема, наведено дані щодо динаміки витрат та структури фінансування інноваційної діяльності, основних показників виконання науково-дослідних робіт, секторів діяльності, що залучені її впровадження. У статті проаналізовано затверджені цілі сталого розвитку для України та здійснено прогнозування можливостей їх виконання. Запропоновано заходи щодо активізації розвитку інноваційної діяльності в умовах цифровізації.

Посилання

Струтинська І. В. Дефініції поняття «Цифрова трансформація». Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. Вип. 48, Ч. 2. С. 91–96.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (дата звернення 20.06.2021).

Офіційний сайт державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.05.2021).

Аналіз регуляторного впливу до Проєкту Закону України «Про розвиток інновацій». URL: https://www.me.gov.ua›Documents›Download (дата звернення: 12.05.2021).

Цілі Сталого Розвитку: Україна URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf (дата звернення: 12.06.2021).

Глобальний Інноваційний Індекс 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата звернення: 22.06.2021).

Strutynska I. V. Definitsii poniattia «Tsyfrova transformatsiia» [The Definitions of "Digital Transformation"], Prychornomorski ekonomichni studii: naukovyi zhurnal [Black Sea Economic Studies: a scientific journal], 2019, Vol. 48, Ch. 2, pp. 91–96. (in Ukrainian)

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky [The Concept Of The Development Of The Digital Economy And Society Of Ukraine For 2018-2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (accessed 20.06.2021).

Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky [The Official Site Of The State Statistics Service]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 10.05.2021).

Analiz rehuliatornoho vplyvu do Proiektu Zakonu Ukrainy «Pro rozvytok innovatsii» [Analysis Of The Regulatory Impact On The Draft Law Of Ukraine "On The Development Of Innovation"]. Available at: https://www.me.gov.ua›Documents›Download (accessed 12.05.2021).

Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina [Sustainable Development Goals: Ukraine]. Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/Natsionalna%20dopovid%20TsSR%20Ukrainy_lypen%202017%20ukr.pdf (accessed 12.06.2021).

Hlobalnyi innovatsiinyi indeks 2020 [Global Innovation Index 2020]. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (accessed 22.06.2021).

Переглядів статті: 433
Завантажень PDF: 356
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Тимошенко, Н., & Шабанова, М. (2021). РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-30
Розділ
ЕКОНОМІКА